Financieel recht

Inhoud van de studie

De financiële wereld wordt steeds juridischer. In de wereld van beursintroducties, financiering, financieel toezicht en corporate governance geldt een groot aantal wetten en regels. Kennis daarvan en van de werking van de financiële markten betekent concurrentievoordeel.

De master Financieel recht is een opleiding voor breed georiënteerde academici met een neus voor haute finance. Jouw brede kennis van het financieel recht maakt jou tot een specialist die onmisbaar is voor partijen binnen de financiële sector. In deze master verdiep je je financieel-juridische kennis en werk je aan academische vaardigheden gericht op de financiële wereld.

De master Financieel recht streeft ernaar zoveel mogelijk rekening te houden met de diverse instroom van juristen, economen en bedrijfskundigen. Zo start blok 1 in de eerste week met een up to speed course. Deze bestaat - afhankelijk van de opleidingsachtergrond - uit een week van intensief juridisch of bedrijfseconomisch onderwijs.

Het programma is intensief maar goed studeerbaar. Door de inzet van gekwalificeerde docenten die ook in de praktijk werkzaam zijn, is er volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in en eisen vanuit de praktijk. Studenten worden gestimuleerd tot actieve participatie en de onderlinge samenwerking en discussies tussen studenten met verschillende opleidingsachtergronden leiden tot veel synergie. Daarnaast wordt er veelvuldig geoefend met het ontwikkelen van academische vaardigeden die van belang zijn voor de multidisciplinaire omgeving van de financieel-juridische wereld.

Met deze master verwerf je een solide basis voor een meesterlijke toekomst.

Een master met een multidisciplinair karakter

In deze multidisciplinaire master verdiep je je in financieel-juridische kennis en werk je aan academische vaardigheden gericht op de financiële sector. Van het doen van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek tot en met het signaleren en interpreteren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van recht en regulering.

Financieel recht bestudeert ook de transacties, de verantwoording en het toezicht op financiële markten vanuit juridisch en economisch perspectief. Hierbij wordt ingegaan op bijvoorbeeld beursintroducties, internationale financiële verslaggeving, financiële instellingen, beleggingen en financiële ethiek. Actualiteiten (zoals bijvoorbeeld fintech, de financiële crisis, de buitensporige bonussen, de toezichtproblematiek) komen volop aan bod.

Nadruk op de regulering van de financiële markten

Het inhoudelijke zwaartepunt van de master Financieel recht ligt op de regulering van de financiële markten en de actoren daarop. In combinatie met de multidisciplinaire benadering van het financieel toezichtrecht is de opleiding uniek in Nederland en onderscheidt het zich van financieel-rechtelijk academisch onderwijs dat aan andere Nederlandse faculteiten wordt gegeven.

 • * Voor studiejaar 2020-2021 zal het curriculum worden herzien. Onderstaande informatie zal nog wijzigen. Wil je op de hoogte blijven van deze wijzigingen vul dan het contactformulier in.

   • In het Onderzoekspracticum financieel recht worden studenten vaardigheden bijgebracht om vanuit interdisciplinair perspectief het vakgebied financieel recht te bestuderen. Binnen het vak volgen de juristen en de niet-juristen in de eerste periode van het vak een afzonderlijk traject. Voor de juristen ligt in die periode de nadruk op het verwerven van diepgaande kennis omtrent, en kunnen toepassen van, economische theorievorming, financiële instrumenten en financieel economische technieken. Voor de niet-juristen ligt de nadruk op het verwerven en verdiepen van relevante kennis en vaardigheden op met name het terrein van het bestuursrecht en het ondernemingsrecht, specifiek van belang voor het vakgebied financieel recht.

   • In dit vak staat centraal de regulering van, en het toezicht op, de financiële markten en de actoren daarop. Deze onderwerpen worden zowel vanuit juridisch als economisch perspectief besproken, waarbij de meeste nadruk ligt op bestudering vanuit het juridisch perspectief. Omdat de financiële markten internationaal sterk verweven zijn en ook de op financiële markten toepasselijke wet- en regelgeving van internationale of Europese origine is, wordt aan de internationale en Europese component eveneens aandacht besteed.

   • De financiële crisis heeft het internationale financiële landschap behoorlijk veranderd. In dit vak worden enkele grondslagen van een nieuwe financiële ethiek gepresenteerd. Toegepaste ethiek en de financiële toezichtwetgeving (Wft) worden tijdens de colleges als instrumenten ingezet om een herhaling te voorkomen.

   • In dit vak wordt vanuit verschillende perspectieven ingegaan op de wijze waarop wordt getracht de financiële soliditeit van financiële ondernemingen en financiële groepen, en daarmee de stabiliteit van de financiële sector en het financiële systeem, te waarborgen. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan wet- en regelgeving als aan toezicht en handhaving. Ook de historische ontwikkeling van financiële regulering en toezicht en de samenhang in het toezicht worden besproken.

   • In het vak Jaarrekeningenrecht & toezicht verslaggeving staat centraal de financiële verslaggeving door (beurs)vennootschappen en het interne en externe toezicht dat daarop wordt gehouden. De jaarrekening en de overige stukken die behoren tot de financiële verslaggeving van (beurs)vennootschappen spelen een belangrijke rol in het economisch verkeer.

   • De master bevat één vrije keuzevak. Aangeraden wordt om het vak Risk, reputation & litigation te volgen. Studenten die niet beschikken over een juridische wo-bachelor of master moeten op grond van art. 11 lid 2 van de Onderwijs- en Examenregeling de vrije keuzeruimte invullen met Risk, reputation & litigation of een ander juridisch inhoudelijk vak.

   • Na de kredietcrisis van 2008 staat marktfinanciering enorm in de belangstelling als een waardevol alternatief voor bankfinanciering. Op Europees niveau wordt gewerkt aan de totstandkoming van een Europese Kapitaalmarkt Unie, waaronder initiatieven en maatregelen om de mogelijkheden van marktfinancieringstransacties en -projecten uit te breiden respectievelijk te vergemakkelijken. Een andere onmiskenbare ontwikkeling is FinTech, welke ontwikkeling zich afspeelt op een breed palet van financiële dienstverlening. In dit vak wordt ruim aandacht besteed aan deze ontwikkelingen en met name de publiekrechtelijke regulering daarvan.

   • Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf jouw eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.