Curriculum

Staats- en Bestuursrecht

Recente maatschappelijke uitdagingen op verschillende terreinen, zoals financiën, klimaat, migratie en onderwijs vragen om een actieve, zelfbewuste overheid. Nieuwe technische ontwikkelingen maken deel uit van de oplossing, maar brengen ook nieuwe vragen met zich mee. Het staats- en bestuursrecht ontwikkelt zich daarom in hoog tempo. Geef jij mee vorm aan deze ontwikkelingen?

De mastervariant verdiept en verbreedt jouw kennis van het staats- en bestuursrecht. Je verwerft inzicht in de verhoudingen binnen de nationale rechtsorde en tussen het nationale en internationale recht. Daarnaast leer je om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Via de keuzevakken kun je je specialiseren in onder meer het onderwijsrecht, rechtsvergelijking, of het opstellen van wetgeving.

Aan het eind van de master is er een stevige basis in het staats- en bestuursrecht gelegd. Kennis deze rechtsgebieden is noodzakelijk om na het afronden van de master in de praktijk op hoog niveau te presteren. Als Rotterdamse mastervariant Staats- en Bestuursrecht (Publiekrecht voor bedrijf en burger) leggen we nadruk op de betekenis van staats- en bestuursrecht op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en economische processen en actoren. Het recht wordt bekeken vanuit de maatschappelijke realiteit waarin het functioneert en er is aandacht voor de interactie met andere rechtsgebieden, zoals het privaatrecht en het strafrecht. 

Het jaar begint met een intensief vak waarbij onderzoeksvaardigheden centraal staan: het Onderzoekspracticum. Dit maakt een belangrijk deel uit van de master. Na het Onderzoekspracticum volgen een aantal verplichte vakken, maar ook een vrij keuze deel. 

Na het Onderzoekspracticum ben je voorbereid op een jaar waarin veel aandacht is voor mondelinge en schriftelijke vaardigheden door middel van verschillende schrijfopdrachten, maar ook een presentatie. Vervolgens volgt in het tweede blok een introductie in het economisch publiekrecht – onmisbaar als jij straks bedrijven wilt kunnen adviseren over bestuursrechtelijke kwesties, of overheden over economische vraagstukken. Tegelijkertijd duik je in de Algemene wet bestuursrecht bij het vak Rechtsbescherming tegen de overheid. In het derde blok blijkt duidelijk de onlosmakelijke verbondenheid van staats-en bestuursrecht: in het vak Regeren en besturen wordt stil gestaan bij hoe machtenscheiding doorwerkt in de bestuurlijke organisatie van Nederland, waarbij ook aandacht is de historische context hiervan. Het laatste blok is het blok waarin je je scriptie tot een goed eind gaat brengen. Daarnaast volg je in dit blok het vak Bestuursrechtelijke reflectie, waarbij je de stof die je je in het afgelopen jaar eigen gemaakt hebt bekijkt vanuit een interdisciplinair perspectief.

In het vierde blok is er de gelegenheid om zelf vakken te kiezen: leer meer over privacy, dataprotectie en non-discriminatie, verdiep je kennis over het staatsrecht, of ontdek hoe wetgeving gemaakt wordt. Voor ambitierijke studenten is er mogelijkheid om mee te doen aan de bestuursrechtelijke pleitwedstrijd, of je politieke skills te ontwikkelen tijdens het Nationale Studentenparlement. In dit blok is het ook mogelijk om een vak te volgen van een andere master, of zelfs van een andere faculteit of universiteit.

In de eerste bijeenkomst van het Onderzoekspracticum worden de studenten gelijkelijk verdeeld over het staatsrechtelijk en het bestuursrechtelijk deel van het practicum. Zowel in het staatsrechtelijk als in het bestuursrechtelijk deel worden enkele inleidende bijeenkomsten gehouden rond de centrale onderzoeksthema’s.

In het vak Overheid en Markt wordt aandacht besteed aan de complexe relatie tussen markt en overheid in de context van marktregulering en het borgen van economische en niet-economische publieke belangen en de impact van het Europeesrechtelijk kader daarop.

Dit vak beoogt een verdieping te geven van het onderdeel bestuursprocesrecht. De verschillende procedures, te weten de bezwaarschriftprocedure, het beroep bij bestuursorganen en bij de bestuursrechter, de voorlopige voorziening en procedure en het hoger beroep zullen worden behandeld.

Het vak Regeren en besturen is een staats- en bestuursrechtelijk integratievak. Het beoogt de studenten vertrouwd te maken met problemen die zowel in het staatsrecht als in het bestuursrecht aan de orde zijn.

Eén van de onderstaande gebonden keuzevakken:

* Dit keuzevak wordt aangeboden in de periode van blok 2

Aanbevolen keuzevakken van de mastervariant Staats- en Bestuursrecht (Publiekrecht voor bedrijf en burger) zijn:

Aanbevolen keuzevakken in blok 4 bij andere masters zijn:

* Dit keuzevak wordt aangeboden in de periode van blok 2

In dit vak komen verschillende elementen uit de master Staats- en Bestuursrecht (Publiekrecht voor bedrijf en burger) bij elkaar. Vanuit diverse perspectieven en andere wetenschapsgebieden zullen de beginselen en uitgangspunten van het staats- en bestuursrecht aan een nadere beschouwing worden onderworpen en zullen de waarde en het belang van deze beginselen worden besproken. Het vak bouwt voort op de vaardigheden die zijn opgedaan in bijvoorbeeld het vak Onderzoekspracticum staats- en bestuursrecht en op de kennis die is verworden in andere staats- en bestuursrechtelijke mastervakken.

Binnen een universiteit worden onderwijs en onderzoek gecombineerd. In de masterfase word je in contact gebracht met het onderzoek dat binnen de universiteit wordt verricht. Daarnaast zal je zelf je eerste stappen op het wetenschappelijke pad zetten door middel van het schrijven van een scriptie.

Ja, dat kan zeker. De masteropleiding Staats- en Bestuursrecht (Publiekrecht voor bedrijf en burger) is een voltijd dagopleiding van één jaar, die je in twee jaar kan volgen. Het onderwijs wordt echter niet in de avond aangeboden.

Als je de master naast een (vrijwel) volledige baan of een andere studie wil volgen, zal het afronden van de master in één jaar niet in alle gevallen haalbaar zijn. Het masterniveau maakt dat het om een intensieve opleiding gaat, het onderwijs vindt op meerdere dagdelen in de week plaats en met name in het eerste blok geldt een verplichte aanwezigheid voor alle bijeenkomsten, zodat dit blok een grote inspanning vraagt. De masteropleiding adviseert het volgende schema, indien de master niet in één jaar wordt gevolgd.

Deeltijd adviesschema

BlokJaar 1Jaar 2

Onderzoekspracticum staats- en bestuursrecht 

2

Markt en overheid of  Rechtsbescherming tegen de overheidRechtsbescherming tegen de overheid of Markt en overheid

3

Regeren en besturen 

4

Gebonden keuzevak Vrij keuzevak

5     

Bestuursrechtelijke reflectieScriptie master Staats- en Bestuursrecht*

* De scriptie wordt in het tweede jaar in het reguliere scriptietraject geschreven, met in achtneming van de strikte deadlines. De voorbereidingen voor de scriptie starten in blok 2.

Dit kan zeker! Erasmus School of Law biedt de volgende mogelijkheid om de master te combineren

Wil jij jezelf onderscheiden? Wil jij twee volledige masteropleidingen volgen in anderhalf jaar? Dan is de Togamaster jouw master! 

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en ontmoet je de toppers in de juridische professie.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen