Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN03
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

Niet echt een gezellig onderwerp: dood en letsel. Toch vormt het onderwerp in veel opzichten een belangrijke uitdaging voor het recht en voor vele andere takken van wetenschap, waaronder (rechts)economie, (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen. Inzichten uit de verschillende wetenschappen en de praktijk worden in deze minor belicht en bijeengebracht. Het centrale onderwerp dood en letsel wordt belicht vanuit drie pijlers: Vergoeden, Vergelden en Voorkomen.

Vergoeden
We beginnen met de eerste pijler: het vergoeden van dood en letsel. Deze eerste pijler is vooral juridisch van aard. Enkele vragen die in dit verband aan bod komen zijn: wanneer is een arts aansprakelijk voor letsel na een medische behandeling? Hoeveel smartengeld levert bijvoorbeeld een verloren vinger op? Kun je als slachtoffer van een misdrijf terecht bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader? Maar ook: wat zijn belangrijkste behoeften van letselschadeslachtoffers en komt onze maatschappij daaraan tegemoet?

Vergelden
In de tweede pijler begeven we ons meer in de praktijk van het strafrecht. Wat is de rol van het OM bij niet-natuurlijk overlijden en hoe wordt een niet-natuurlijke dood eigenlijk vastgesteld? Hoe gaat de maatschappij om met ernstige verkeersdelicten, roekeloos rijgedrag en de roep om hogere straffen? En wat te denken van verzekeringsfraude door een letselschadeslachtoffer; betekent vergelden in dat soort gevallen dan dat we maar helemaal niet meer vergoeden? Kortom, maatschappelijke dilemma’s rondom het vergelden van dood en letsel.

Voorkomen
Vergoeden en vergelden zijn reacties “after the fact”. Maar hoe zit het met het voorkomen van dood of letsel? Dat is de derde en laatste pijler van de minor. Enkele vragen: wat kost het om risico’s op voortijdig overlijden en blijvend letsel te voorkomen? En wat levert het op? Hoe gaan beleidsmakers om met dit soort rechtseconomische vragen? Wat draagt het aansprakelijkheidsrecht bij aan preventie? Hoe zit het met kinderveiligheid en de preventie van ongevallen bij kinderen? En wat leert de psychologie ons over gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld in het verkeer?

Kortom: in deze verbredende minor wordt het thema dood en letsel vanuit verschillende invalshoeken (in het bijzonder het recht, maar ook de (rechts)economie, (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen) benaderd. Verschillende (gast)docenten, die werkzaam zijn in de praktijk, laten hun licht hierover schijnen. De studenten worden uitgedaagd om te discussiëren over de uitdagende dilemma’s op het gebied van dood en letsel en het vergoeden, vergelden en voorkomen daarvan.

Leerdoelen

De minor kent de volgende vakdoelstellingen. De student kan na afloop van dit vak:
• Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het vergoeden van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
• Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het vergelden van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
• Inzichten vanuit verschillende wetenschappen over het voorkomen van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen.
• Relevante rechtsregels op casus over dood en letsel toepassen

Bijzondere kenmerken

Deze minor is met name interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, ethische en maatschappelijke dimensies van dood, letsel en gezondheid en de achterliggende maatschappelijke vraagstukken.

Er wordt geen opleidingsspecifieke voorkennis vereist. Wel dient men een goede passieve beheersing van het Engels te hebben omdat Engelstalige teksten bestudeerd zullen worden.

Inhoudelijke weekplanning

Tijdens het onderwijs kunnen de volgende thema’s aan bod komen:

Vergoeden

 • Grondslagen van aansprakelijkheid bij dood en letsel
 • Medische aansprakelijkheid (Vergoeden en Voorkomen van medische ongevallen)
 • Compensatie voor beroepsziekten
 • Compensatie van schade wegens dood en letsel in het verkeer
 • Schadeverhaal na misdrijven (Vergoeden en Vergelden)
 • Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Schadeberekening en personenschade
 • Overlijdensschade
 • Verzekering van dood en letsel
 • Letselschade in het recht en in de werkelijkheid – ervaringen van slachtoffers
 • Letselschade in het recht en in de werkelijkheid – ervaringen van veroorzakers (Vergoeden en Vergelden)
 • (Alternatieve) geschiloplossing in letselschadezaken
 • De juridische afwikkeling van luchtvaartongevallen
 • Herstelgerelateerde dienstverlening

Vergelden

 • De rol van een forensisch geneeskundige bij dood en letsel
 • De rol van het Openbaar Ministerie bij niet-natuurlijk overlijden en medische zaken
 • Verzekeringsfraude en -criminaliteit
 • Vergelding van ernstige verkeersdelicten

Voorkomen

 • Traumazorg bij letsel en dood ten gevolge van een ongeval
 • Kinderveiligheid en preventie van ongevallen
 • Aansprakelijkheid in de ouder-kindrelatie (Voorkomen en Vergoeden)
 • Een (rechts)economische analyse van ongevallen (Voorkomen en Vergoeden)
 • Verkeerspsychologie  

Let op! Bovenstaande onderwerpenlijst betreft slechts een indicatie van de thema’s die tijdens de minor aan bod kunnen komen. De daadwerkelijk te behandelen onderwerpen kunnen van bovenstaande lijst afwijken.

Onderwijswerkvormen

De onderwijscyclus bestaat uit tien weken onderwijs met (gemiddeld) drie keer per week een hoorcollege van twee uur. Daarnaast maken schriftelijke opdrachten deel uit van het onderwijs. Het onderwijs zal overdag plaatsvinden (in beginsel tijdens twee vaste dagen per week; de vaste onderwijsdagen zullen waarschijnlijk de maandag en donderdag betreffen.)

Gastdocenten zullen een belangrijk deel van de colleges verzorgen (te denken valt aan advocaten, rechters, artsen, onderzoekers, rekenaars, overheid, verzekeraars e.d.).

Aanwezigheid bij het onderwijs is verplicht. Ook het inleveren van de schriftelijke opdrachten is verplicht.

Onderwijsmateriaal

De literatuur voor de minor wordt ofwel beschikbaar gesteld via Canvas ofwel indirect via één van de databanken van de universiteit. U hoeft dus geen syllabus of boek te kopen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, maar u moet wel het een en ander zelf digitaal opzoeken en eventueel printen.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Tentaminering vindt plaats door middel van een openboektentamen, waarbij het tentamen in twee delen uiteen zal vallen: een tussentoets en een eindtoets.

De tussentoets is een openboektentamen van een uur en vindt plaats in de vijfde onderwijsweek. In de tussentoets worden meerdere (naar verwachting drie) gerichte vragen gesteld. De stof voor de tussentoets omvat alle verplichte literatuur van de eerste vier weken.

De eindtoets, die plaatsvindt in de tiende onderwijsweek, is ook een openboektentamen waarbij verschillende (naar verwachting zeven) gerichte vragen worden gesteld. De stof voor de eindtoets omvat alle verplichte literatuur. De eindtoets zal twee uur duren.

De herkansing vindt plaats in de herkansingsperiode. De vorm van de herkansing wordt later bekendgemaakt.

Samenstelling eindcijfer

De tussentoets weegt voor 30% mee in het eindcijfer en de eindtoets voor 70% van het eindcijfer.
Het cijfer voor de tussentoets is géén credit, maar een onderdeel van het tentamen en het blijft dus niet behouden voor opvolgende toetsen (ook niet voor de herkansing!).

Feedback
Na iedere toets vindt een nabespreking plaats en is er de mogelijkheid tot inzage. Ook worden de schriftelijke opdrachten van feedback voorzien.

Frequently asked questions

Contact

Contactinformatie

Mw. mr. M. de Groot
minordoodenletsel@law.eur.nl
(010) 4082360
kamer: L7-113

Facultaire website
www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN03
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein

Inschrijving

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen