Minor Dood en Letsel: Voorkomen, Vergoeden en Vergelden

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN03

Inhoud

Niet echt een gezellig onderwerp: dood en letsel. Toch vormt het onderwerp in veel takken van wetenschap in veel opzichten een belangrijke uitdaging. Inzichten uit die wetenschappen passeren de revue in deze minor.

 We beginnen in het recht. Het recht houdt zich veelvuldig met vragen van dood en letsel bezig. In het aansprakelijkheidsrecht is vaak vergoeding aan de orde: hoeveel smartengeld levert een verloren vinger op? En waarom krijgen nabestaanden eigenlijk geen smartengeld? En wat als het letsel ‘tussen de oren zit’? Dan is het niet te zien, nauwelijks te diagnosticeren en dus is er het risico van fraude. Moeten we het dan maar helemaal niet vergoeden? Zomaar een paar onderwerpen waar aan gedacht kan worden bij het onderwerp van de minor.

 In de economie wordt wel de vraag gesteld wat een mensenleven waard is. Wat kost het om risico’s op voortijdig overlijden en blijvend letsel te voorkomen? En wat levert het op om die risico’s te voorkomen? Hoe gaan beleidsmakers daar mee om, en wat zijn ze bereid om er voor uit te geven? En wat vinden de burgers in de straat er van? Welke risico’s zijn in onze maatschappij te groot om te laten voortbestaan? Wat hebben wij er voor over om ze te voorkomen? Wat zijn de kosten en baten van het rookverbod en de beperking van alcoholreclame?

 Vanuit de (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen is ook het nodige te zeggen over dood en letsel: wat zijn de belangrijkste behoeften van slachtoffers van geweldsmisdrijven? En komt onze maatschappij tegemoet aan die behoeften? En werknemers die een arbeidsongeval hebben gehad, bloeien die vooral op van schadevergoeding of een aangepaste baan?

Kortom: vanuit veel wetenschappen is het nodig iets te zeggen over de vraag wanneer dood en letsel voorkomen, vergoed of vergolden moet worden. In deze verbredende minor brengen we deze inzichten bijeen, laten verschillende (gast)docenten hun licht er over schijnen, brengen we studenten aan de praat over de multidisciplinariteit van het onderwerp en confronteren we elkaar met tal van dilemma’s.

Leerdoelen

De student kan na afloop van dit vak:

  • De centrale begrippen, de systematiek en de grondslagen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht grondig beschrijven en analyseren

  • Inzichten vanuit verschillende wetenschappen (rechtswetenschappen, economie, (rechts)sociologie, (rechts)psychologie en gezondheidswetenschappen) over het voorkomen, vergoeden en/of vergelden van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen

  • Inzichten uit de beroepspraktijk over het voorkomen, vergoeden en/of vergelden van dood en letsel beschrijven, analyseren en betrekken in zijn eigen oordeelsvorming over het recht en de verschillende dilemma’s die dood en letsel met zich brengen

  • Wetenschappelijke literatuur, rechtspraak en wetgeving kritisch bestuderen, zich daarover een oordeel vormen en dit kort en bondig onder woorden brengen

Bijzondere kenmerken

Deze minor is met name interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, ethische en maatschappelijke dimensies van dood, letsel en gezondheid en de achterliggende maatschappelijke vraagstukken.

Er wordt geen opleidingsspecifieke voorkennis vereist. Wel dient men een goede passieve beheersing van het Engels te hebben omdat er Engelstalige teksten bestudeerd zullen worden.

Onderwijswerkvormen

De onderwijscyclus bestaat uit twee keer vier weken onderwijs met (gemiddeld) drie keer per week een hoorcollege van twee uur. Daarnaast maken schriftelijke opdrachten deel uit van het onderwijs. Het onderwijs zal overdag plaatsvinden (twee dagen per week).

Gastdocenten zullen een belangrijk deel van de colleges verzorgen (te denken valt aan advocaten, rechters, artsen, onderzoekers, rekenaars, overheid, verzekeraars e.d.).

Aanwezigheid bij het onderwijs is verplicht, evenals het inleveren van de schriftelijke opdrachten.

Onderwijsmateriaal

De literatuur voor de minor wordt u ofwel beschikbaar gesteld via Canvas ofwel indirect via één van de databanken van de universiteit. U hoeft dus geen syllabus of boek te kopen. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, maar u moet wel het een en ander zelf digitaal opzoeken en printen.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

Tentaminering zal door middel van een schriftelijk open boek-tentamen plaatsvinden, waarbij het tentamen in twee delen uiteen zal vallen: een tussentoets en een eindtoets.

De tussentoets is een open boek-tentamen van een uur dat plaatsvindt na vier weken onderwijs. In de tussentoets worden drie gerichte vragen gesteld. De stof voor de tussentoets omvat alle verplichte literatuur van de eerste vier weken.

De eindtoets, die volgt na afloop van acht weken onderwijs, is ook een open boek-tentamen waarbij zeven gerichte vragen worden gesteld. De stof voor de eindtoets omvat álle verplichte literatuur. De eindtoets zal twee uur duren.

De herkansing vindt plaats in de herkansingsperiode in één tentamen van drie uur. De herkansing is een open boek-tentamen en bestaat uit tien gerichte vragen.

Samenstelling eindcijfer

De tussentoets weegt voor 30% mee in het eindcijfer en de eindtoets voor respectievelijk 70% van het eindcijfer.

Het cijfer voor de tussentoets is géén credit, maar een onderdeel van het tentamen en het blijft dus niet behouden voor opvolgende toetsen (ook niet voor de herkansing!).

Feedback
Na iedere toets vindt een nabespreking plaats en de mogelijkheid tot inzage. Ook worden de schriftelijke opdrachten van feedback voorzien.

Contactinformatie

Mw. mr. M. de Groot
minordoodenletsel@law.eur.nl
(010) 4081153
kamer: L7-114

Facultaire website
www.esl.eur.nl/onderwijs/opleidingen/minoren/
LawWeb

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN03
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.