Fiscaal Ondernemingsrecht

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN04
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

Voor studenten die op een of andere wijze werkzaam zullen zijn in het bedrijfsleven of ten behoeve van het bedrijfsleven is enige kennis van het belastingrecht zeer wenselijk of zelfs noodzakelijk. Vele ondernemingsbeslissingen worden mede bepaald door de fiscale regelgeving.

Het fiscale recht is van grote betekenis binnen onze maatschappij. Belastingen worden door de overheid aangewend voor de financiering van collectieve voorzieningen en het beïnvloeden van gedrag. Aan nagenoeg alle handelingen, gebeurtenissen of transacties in het maatschappelijke verkeer zit een fiscaal aspect. Het belastingrecht bepaalt wie belasting moet betalen en hoeveel; concepten zoals het draagkracht- en profijtbeginsel spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Elke persoon en elke onderneming in Nederland moet zijn of haar steentje bijdragen aan de jaarlijks benodigde premie- en belastingopbrengst van meer dan 300 miljard euro.

Ondernemingen hebben dagelijks te maken met de heffing van verschillende soorten belastingen. Veel ondernemingsbeslissingen – zoals de rechtsvormkeuze, financieringswijze en de vestigingsplaats – kunnen worden beïnvloed door fiscale gevolgen. Voor een ieder die op een of andere wijze werkzaam zal zijn in het bedrijfsleven of ten behoeve van het bedrijfsleven, is enige basiskennis van het belastingrecht daarom zeer nuttig.

De minor Fiscaal ondernemingsrecht geeft inzicht in het Nederlandse belastingrecht zoals relevant voor ondernemingen. De minor beoogt zodanige fiscale kennis bij te brengen dat ondernemingsbeslissingen in een (toekomstige) functie in het bedrijfsleven of een adviesfunctie ten behoeve van het bedrijfsleven vanuit een breed perspectief genomen kunnen worden.

Leerdoelen

Belastingheffing kan ondernemingsbeslissingen, zoals de rechtsvormkeuze, financieringswijze en de vestigingsplaats beïnvloeden. Deze minor brengt zodanige fiscale kennis bij dat ondernemingsbeslissingen vanuit een breed perspectief genomen kunnen worden.

Na deze minor:
• Heb je kennis verkregen over de werking van het Nederlandse belastingsysteem.
• Begrijp je de basisconcepten van het belastingrecht.
• Kun je verbanden leggen tussen verschillende fiscale concepten en kun je het positieve belastingrecht (kritisch) toetsen aan die beginselen.
• Ben je in staat om bij een onderneming (eenvoudige) fiscale aspecten van handelingen, gebeurtenissen of transacties te herkennen en analyseren.
• Ben je in staat om (eenvoudige) fiscale vraagstukken omtrent ondernemingen en ondernemingsbeslissingen op te lossen.
• Ben je in staat om bij een onderneming vooraf (eenvoudige) fiscale gevolgen van voorgenomen handelingen en transacties en van toekomstige gebeurtenissen te voorzien en daarop te anticiperen.
• Heb je inzicht verkregen in de maatschappelijke context van belastingheffing.

Bijzondere kenmerken

Deze minor is met name interessant voor studenten die nog niet beschikken over fiscale kennis en op deze manier algemene kennis van en inzicht in de maatschappelijke betekenis van het belastingrecht willen opdoen.
Maximum aantal studenten dat deel kan nemen: 60
Aantal contacturen: 6 uur per week, geconcentreerd op elke vrijdag in de minorperiode.
Deze minor duurt negen weken. De minor wordt aangeboden in de vorm van wekelijks hoorcollege van drie uur met aansluitend een werkcollege van drie uur. Het werkcollege is interactief.

Inhoudelijke weekplanning

Week 1. Algemene introductie Nederlandse belastingsysteem.
Week 2. Inleiding belastingheffing ondernemingen
Week 3. Eenmanszaak en BV
Week 4. Aanmerkelijk belang en TBS
Week 5. De DGA en zijn BV
Week 6. Concernopbouw- en financiering
Week 7. Fusies en overnames
Week 8. Internationaal belastingrecht
Week 9. BTW

Bovenstaand is een indicatie van de weekplanning en kan nog aangepast worden. Het definitieve rooster is afhankelijk van de beschikbaarheid van gastdocenten en zal in augustus 2022 bekend worden gemaakt.

Onderwijswerkvormen

Interactief hoorcollege en werkcollege dat telkens thuis dient te worden voorbereid. Opdrachten/online quizzen dienen voorafgaand aan het werkcollege te worden gemaakt om deel te mogen nemen aan het werkcollege.

Onderwijsmateriaal

- Inleiding Belastingheffing Ondernemingen en Particulieren, laatste druk, SDU
- Wegwijs in de Belastingheffing van Ondernemingen, laatste druk, SDU (online beschikbaar)
- Bundel belastingwetgeving, laatste druk - Jurisprudentie en casusposities via Canvas

Tentaminering

Wijze van tentaminering
De minor wordt getentamineerd in de vorm van een schriftelijk eindtentamen, met enkel open vragen. Als voorbereiding op het tentamen zal een oefentoets beschikbaar worden gemaakt.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer voor de minor is het resultaat van het schriftelijk eindtentamen.

Feedback
Het schriftelijk tentamen wordt beoordeeld met een cijfer. Op afspraak is inzage in de eigen uitwerkingen en de modelantwoorden mogelijk, tevens is er dan gelegenheid tot het stellen van vragen.

Frequently asked questions

Contactinformatie

Lindsey Theuns
minor.fis@law.eur.nl
010 – 408 1647
L3.02 (Sanders building)

https://www.eur.nl/onderwijs/minoren

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN04
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen