Minor Onderneming & Financiële Markt

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN08

Inhoud

Het vertrekpunt in deze minor is het bestuderen van de organisatie en het functioneren van zowel (financiële) ondernemingen als financiële markten vanuit juridisch perspectief. Ook kijken we naar de basale economische, bedrijfskundige en beleidsmatige/politieke belangen die een rol spelen bij het inkleuren van zowel de wettelijke vereisten als de praktijk van alledag. Docenten uit de wetenschap en de praktijk bespreken het functioneren van deze organisaties, aan de hand van voorbeelden die op dat moment actueel zijn (zoals de oorzaken en gevolgen van de financiële crisis, beloningen van bestuurders, recente overnames of emissies van beursvennootschappen en het functioneren van interne en externe toezichthouders, zoals accountants, commissarissen en publieke toezichthouders).

Feedback uit de studentenevaluatie is onder meer:

Draagt bij aan een zeer goede beeldvorming van het financieel wezen en het bedrijfsleven in zowel juridisch als maatschappelijk opzicht’, ‘Het was erg interessant en veel geleerd’, ‘Daarnaast waren de docenten erg aardig en de colleges waren goed te volgen’, ‘Interessante colleges en gastsprekers’, ‘Door middel van seminars ook uitgedaagd om actief bezig te zijn met de stof’, Duidelijke. overzichtelijke colleges. De twee docenten konden hun ervaringen goed overbrengen op de studenten’, Bedrijfsbezoek was leuk en (gast)colleges interessant’, ‘Leuke minor met veel verschillende aspecten’, ‘Gastcolleges waren heel interessant’, ‘Veel verschillende en actuele onderwerpen behandeld’, ‘De minor neemt je inderdaad in een vogelvlucht mee in de discipline. De docenten zijn erg sterk en ook de gastcolleges dragen bij aan de inhoud’.

Leerdoelen

De student verkrijgt kennis van en inzicht in:

  • De juridische organisatie van gewone en financiële ondernemingen en hun interactie op de financiële markten, en het functioneren van daarbij betrokken personen en instituties. 
  • De rol en drijfveren van ondernemers en financiële toezichthouders. 
  • De regelgeving voor banken, andere financiële ondernemingen en financiële markten, en het toezicht op de naleving daarvan.
  • Waarom beursvennootschappen op de financiële markten onderhevig zijn aan publicatieverplichtingen, en banken bij de het aantrekken van spaargelden in mindere mate. 
  • Aandeelhoudersrechten en het functioneren van de aandeelhoudersvergadering, de opkomst van activistische aandeelhouders en hedgefondsen; corporate governance van beursvennootschappen en verschillende vormen van fusies en overnames (en de mogelijkheden om zich daartegen te beschermen).

Bijzondere kenmerken

De voertaal van deze minor is Nederlands, hoewel enkele termen en achtergrondstukken over toezichtsregelgeving Engelstalig zullen zijn. De voertaal bij bijvoorbeeld het bankentoezicht en de ontwikkeling daarvan is namelijk Engels bij de meest relevante Eurozone en EU instanties. De minor is interessant voor studenten die belangstelling hebben voor juridische, economische, bedrijfskundige en beleidsmatige/politieke dimensies van ondernemingen, banken en financiële markten, met de invalshoek van ‘hoe is het geregeld’. De minor is met name gericht op studenten die geïnteresseerd zijn in maatschappelijke vraagstukken over het functioneren van deze organisaties en de wisselwerking die recht en economie daarin spelen. Affiniteit met en kennis van economische concepten is niet noodzakelijk, maar komt wel van pas.  

Van studenten wordt in beginsel verwacht dat deze het financiële nieuws (denk aan Het Financieele Dagblad, de Financial Times of andere kranten met financieel nieuws) gedurende de cyclus nauwgezet bijhouden, bij de colleges aanwezig zijn en daarin actief participeren. Het streven is de colleges aan het einde van de middag te plannen, zodat ook deeltijdstudenten kunnen deelnemen. In voorgaande jaren maakten een mini-symposium en/of een excursie naar het hoofdkantoor van een beursvennootschap of financiële instelling (afgelopen jaar was dit De Nederlandsche Bank) deel uit van deze minor. Het voornemen is ook dit collegejaar weer dergelijke activiteiten mogelijk te maken.

Inhoudelijke weekplanning

De minor zal gedurende 9 weken 4 tot 8 uur per week door middel van interactieve hoorcolleges, bedrijfsbezoeken en seminars gedoceerd worden. Op een uitdagende manier worden studenten uitgenodigd om actief te participeren, in groepjes te presenteren, en mee te denken met elkaar en met de docenten.

In beginsel zal twee keer per week in de late namiddag/begin van de avond een hoorcollege plaatsvinden. Daarnaast zal in enkele weken in de namiddag een werkcollege/seminar worden gegeven.

Aanwezigheid bij een ruime meerderheid van de colleges en seminars is verplicht.

Onderwijsmateriaal

Voor de minor zal een reader worden voorgeschreven en/of studiemateriaal via Canvas beschikbaar worden gesteld. Ook internet en het bijhouden van financieel-economische populaire pers is van belang voor deze minor.

Er is geen financieel wetboek voorgeschreven, gewerkt wordt met de online wettenbundels en publicaties. De voor het tentamen strikt nodige wetsartikelen worden meegeleverd bij het tentamen. De generieke wettenbundels met BW en Awb zijn wel nodig bij het tentamen.

Tentaminering

Wijze van tentaminering

De minor bestaat uit één module. Tentaminering vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen en een individuele schrijfopdracht, met de mogelijkheid deel te nemen aan een bonus/creditregeling. Voorafgaand aan de start van de minor wordt een blokboek bekend gemaakt, met daarin de afwezigheidsregeling, informatie over het schriftelijke tentamen en de toetsingscriteria voor het paper.

De werkgroepen en de voorbereiding van de niet-meetellende werkstukken en presentaties hebben het doel om te oefenen met het doen van de benodigde research voor het paper-onderdeel.

De hoorcolleges verstrekken de benodigde structuur en algemene informatie over de thema’s die langskomen ten behoeve van zowel het tentamen als het paper.

Daarnaast is er een creditregeling. De specifieke vormgeving van de creditregeling wordt op een later moment bekendgemaakt.

Samenstelling eindcijfer
Het eindcijfer wordt voor 50% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 50% door de individuele schrijfopdracht. Voor elk onderdeel moet tenminste een 5 (uit 10) gehaald worden. Daarnaast is er een creditregeling, waarmee ten hoogste 0,5 bovenop het eindcijfer behaald kan worden. Een voldoende voor het vak is behaald, wanneer het eindcijfer minimaal een 5,5 (afgerond een 6) is, inclusief een eventuele credit.

Feedback

De hoorcolleges zijn waar mogelijk interactief. De werkcolleges/seminars zijn van en voor de studenten, onder regie en met opbouwende feedback en algemene regie door de studenten.

Er zal zowel voor het tentamen als voor het paper een collectieve nabespreking plaatsvinden, waar studenten zich voor kunnen aanmelden. Een kopie van het paper met daarop het handgeschreven commentaar van de docent op basis van de beoordelingscriteria wordt op verzoek verstrekt. In de nabespreking zullen waar gewenst de beoordeling en het cijfer van zowel het tentamen als het paper worden toegelicht.

Contactinformatie

Inhoudelijk

Kleis Broekhuizen
broekhuizen@law.eur.nl

Organisatorisch

Sjors Vogelsang
vogelsang@law.eur.nl
010 408 1568
kamer L7

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN08
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam

Registration

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.