Recht en Gezondheidszorg

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN09
Tijdsduur
10 weken

Minor Recht en gezondheidszorg

Inhoud

In deze Minor wordt u geprikkeld om op juridisch-medisch-ethische, sociaal-economische en communicatieve vraagstukken te reflecteren en om op grond van de geldende regelgeving en heersende morele opvattingen hier beargumenteerd over te kunnen discussiëren.

De gezondheidszorg beslaat inmiddels meer dan 10% van de nationale economie. Het is de sector waar verhoudingsgewijs het meeste geld in om gaat en waarin, ondanks de economische recessie, een spectaculaire groei van de werkgelegenheid is waar te nemen. In de afgelopen tien jaar groeide het aantal banen in de zorg met 385 duizend. Het totaal aantal banen in Nederland nam toe met 515 duizend. Drie kwart van de banengroei in het afgelopen decennium is dus toe te schrijven aan de zorg. De gezondheidszorg is sterk in beweging en juridiseert in toenemende mate. Met gezondheid en gezondheidszorg samenhangende economische, juridische en ethische vraagstukken halen dag in dag uit de voorpagina’s van de dagbladen.

Recht en gezondheidszorg staat allereerst uitgebreid stil bij de rechtsbetrekkingen tussen de belangrijkste partijen in de gezondheidszorg: de burger als patiënt, de zorgaanbieder (dokter, ziekenhuis), de zorgfinancier (de verzekeraar) en de burger als verzekerde. Aan bod komen onder meer de geneeskundige behandelingsovereenkomst, het beroepsgeheim, de rechten en plichten van patiënten, de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaars, de aansprakelijkheid voor medische missers, het medisch tucht- en klachtrecht, medezeggenschap in de zorg, (good) governance, marktwerking, rol en taak van de overheid in de sector en het zorgverzekeringsrecht. Ook de uitdijende internationaalrechtelijke dimensie van gezondheidszorg komt aan bod. Het recht op gezondheidszorg is immers een mensenrecht en ook op dit terrein wint de Europese Unie aan invloed.

Een van de functies van het recht in onze samenleving is het voorkomen van conflicten en, als conflicten al bestaan, om deze op te lossen. Dit geldt ook voor het terrein van de gezondheidszorg, waar men soms van andere regels moet uitgaan dan in andere maatschappelijke sectoren gebruikelijk is. In deze Minor staat die specifieke wetgeving op het terrein van de gezondheidszorg centraal.

Het gezondheidsrecht bestaat naast eigen wetten en regels die specifiek op de gezondheidszorg van toepassing zijn, ook uit leerstukken van algemeen recht. Allereerst gaan we dan ook in op een aantal algemene rechtsgebieden, zoals het burgerlijke recht, het strafrecht, het bestuursrecht en het internationale recht. Doel is het bekend worden met de aard en de functie van deze rechtsgebieden. Daarnaast staat de betekenis hiervan voor de gezondheidszorg centraal. In sommige gevallen zal dan blijken dat het algemene recht niet voor alles een oplossing heeft, waardoor er toch weer behoefte is aan specifieke regelgeving. Ook de relatie tussen algemeen recht en bijzondere wetgeving is dus een punt van aandacht. Omdat deze Minor toegankelijk is voor studenten van verschillende studierichtingen, zullen afhankelijk van de beschikbare voorkennis, (aspecten) van te bespreken onderwerpen bekend, minder bekend of nog totaal onbekend zijn. Binnen deze Minor is dan ook een van de doelstellingen dat studenten elkaar bevragen, elkaar zaken uitleggen en zo van elkaar leren.

Leerdoelen

De student verkrijgt kennis van en inzicht in:
• de wijze waarop in Nederland het stelsel van de gezondheidszorg juridisch is vormgegeven
• rechten en plichten van de patiënt
• rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar, zorginstelling, zorgverzekeraar en zorgverzekerde
• de internationaal- en Europeesrechtelijke aspecten van gezondheidszorg
• de juridische aspecten van bijzondere vraagstukken als euthanasie, dwangbehandeling, biotechnologie, orgaandonatie, proefpersonenonderzoek, toegankelijkheid van de zorg, de menselijke waardigheid, et cetera.

De student verkrijgt vaardigheden in:
• het opzoeken, interpreteren en toepassen van relevante regelgeving
• het zelfstandig schrijven van een essay
• het mondeling presenteren van onderzoeksresultaten
• het met elkaar discussiëren over gezondheidsrechtelijke actuele onderwerpen in hun sociaaleconomische en/of sociaalmedisch-ethische context

Bijzondere kenmerken

Er wordt geen opleidingsspecifieke voorkennis vereist. De Minor is toegankelijk voor studenten bachelor 3. De Minor kent geen verplichte contactmomenten. De studenten zonder een bachelor Nederlands recht kunnen in de tweede week deelnemen aan een extra werkgroep “Inleiding in het Nederlandse recht” om de benodigde juridische kennis op te doen voor deze Minor.

Onderwijswerkvormen

De onderwijsvormen van deze Minor zijn divers. Naast hoorcolleges vinden interactieve werkgroepen plaats. De (hoor)colleges zijn informatief en deels interactief. Dat wil zeggen dat tijdens de colleges kennis wordt overgedragen, maar dat er ook (meestal) ruimte is voor vragen en discussies. Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht. Alle hoorcolleges worden opgenomen en kunnen achteraf in de leeromgeving bekeken worden. Indien de hoorcolleges niet op de campus kunnen plaatsvinden dan zal het hoorcollege als webcast beschikbaar worden gesteld, gevolgd door een online Q&A moment voor het stellen van vragen aan de docent over hetgeen behandeld is in de webcast.

Tijdens de werkgroep kan de onderwijsgroep in kleinere groepen worden gesplitst. Studenten werken met elkaar opdrachten uit en presenteren de bevindingen aan elkaar. Van de studenten wordt een actieve houding verwacht. De werkgroepen worden deels op de campus en deels online aangeboden. Studenten kunnen zelf kiezen voor één vaste werkgroep per week. Aanwezigheid bij de werkgroep is weliswaar niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden om medestudenten te leren kennen, samen te werken en op een laagdrempelige manier te oefenen met de tentamenstof en met het schrijven van een essay. De studenten schrijven namelijk gedurende het blok een essay met daarin een actuele onderzoeksvraag op het gebied van het gezondheidsrecht.

In totaal zijn er gedurende 8 weken ongeveer 60 contacturen. Per week: 2 hoorcolleges (indien de hoorcolleges op de campus zijn) en 1 werkgroep (op de campus of online). 

Voor de VMO-deeltijdenstudenten van ESL is deze Minor bij uitstek geschikt omdat de Minor online te volgen is en er (online) werkgroepen op vrijdag worden aangeboden.

Onderwijsmateriaal

Onderstaande boeken zijn slechts suggesties van literatuur die gebruikt zouden kunnen worden tijdens dit blok.
• D.P. Engberts & L.E. Kalkman-Bogerd (red), Leerboek gezondheidsrecht, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, (laatste editie);
• De Leidraad voor juridische auteurs, Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties, Deventer: Kluwer (laatste editie),
• SDU Wettenverzameling gezondheidsrecht, W.R. Kastelein & J. Legemaate (red), Den Haag: SDU Uitgevers (laatste editie)
 

Tentaminering

Wijze van tentaminering

De Minor kent de volgende toetsen:

-          Eindtoets: schriftelijk tentamen met open vragen

-          Essay

Tentamen
Het tentamen bestaat uit: (onder voorbehoud)
open vragen

Essay
De schrijfopdracht is een essay over een actueel juridisch onderwerp/dilemma in de gezondheidszorg. De tekst van de schrijfopdracht heeft een omvang van minimaal 3000 en maximaal 4000 woorden (exclusief titelblad, inhoudsopgave, voetnoten en literatuurlijst). Bij het schrijven dient de geldende Leidraad voor juridische auteurs gevolgd te worden.

Samenstelling eindcijfer
Het tentamen geldt voor 60% van het eindcijfer en het essay voor 40%.

Feedback

Elke student levert een essayonderwerp met onderzoeksvraag en eventueel deelvragen (maximaal 1 A4) in via Canvas bij de werkgroepdocent. De student ontvangt feedback of het onderwerp is goedgekeurd of niet. Na het tentamen en het inleveren van het essay is er een (online) inzagemoment.

Frequently asked questions

Contact

Contactinformatie

Mw. Mr. E.M. Linthorst
linthorst@eshpm.eur.nl
+31 10 408 8939
kamer: J6-01

Facultaire websites
www.eshpm.eur.nl/

Categorie
Verbredende minor
Code
RMIN09
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (EC)
15
Voertaal
Nederlands
Locatie
Campus Woudestein

Inschrijving

Lees voor meer informatie de aanmeldprocedure.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen