Minor Sport, recht en samenleving

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN13
Tijdsduur
10 weken

Inhoud

Sportrecht is niet alleen interdisciplinair, in de zin dat meerdere rechtsgebieden een rol spelen, maar ook multidisciplinair: sport verbindt recht met economie, sociologie en bestuurskunde. Omdat sportrecht daarbij ook een belangrijke internationale dimensie kent, leent het zich uitstekend voor een bestudering vanuit verschillende invalshoeken. Precies dat vormt het uitgangspunt voor deze minor. Daarbij hoort een sterke link met de praktijk: een samenwerking met regionale en nationale, partners in de sport, die de student ook de kans biedt zich te oriënteren op de (sportieve) beroepspraktijk.

Verschillende aan ESL verbonden docenten belichten de rol die hun eigen rechtsgebied speelt in de sport. Gastsprekers maken steeds de vertaling naar de praktijk, om studenten mee te nemen in de dynamiek van het rechtsgebied en de grote belangen die er spelen, en ze te inspireren om in hun schriftelijke adviezen (zie hieronder) ook de vertaling te maken van theoretische uiteenzetting naar praktijkgericht advies. Op een aantal thema’s, zoals en ‘sport en maatschappij’ of ‘sport en economie’ wordt een uitstapje gemaakt naar een ander werkveld om met een docent te verkennen wat de invloed van sport is op, bijvoorbeeld, de economie, of sociale cohesie. De coördinerend docent geeft steeds de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het programma (de rode draad) aan. Iedere collegedag bevat een activerend element: studenten maken een korte toets, gaan met elkaar in debat, of werken in kleine groepjes een opdracht uit.

Tijdens de minor gaan studenten tweemaal op ‘praktijkbezoek’ bij een van de participerende partners uit de sport. Studenten worden bij aanvang van de minor verdeeld over een aantal projectgroepen, en bezoeken met hun projectgroep tweemaal dezelfde partner. Dit zijn organisaties die direct of indirect opereren in de sportsector, zoals de KNVB, Rotterdam Topsport, Feijenoord Rotterdam NV en Sparta Rotterdam BV. De eerste maal maken studenten kennis met de partner (loopbaanoriëntatie), en wordt hen een onderzoeksvraag voorgelegd die juridische complicaties in de sport betreft, waarvan de uitwerking voor de partner praktische relevantie heeft (onderzoeksvaardigheden). De deelvragen waarin de onderzoeksvraag uiteen valt, vormen de basis voor de adviezen die de projectgroep, in twee of drie subgroepjes zal opstellen. Iedere week treffen de projectgroepen de coördinerend docent, voor bespreking en feedback op het schrijfproces. Tijdens het tweede bezoek aan de partner, aan het eind van de minor, presenteren de studenten hun bevindingen. De eindversie van het schriftelijk advies is onderdeel van het eindcijfer voor de minor (tentamenonderdeel). De minor wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Ter voorbereiding op het tentamen, dat iedere student individueel dient af te leggen, zal een casuscollege worden verzorgd.

Leerdoelen

 • De kenmerken van het sportrecht als apart rechtsgebied beschrijven.
 • In een concrete casus beoordelen en beargumenteren wat de implicaties van het toepasselijke verenigingsrecht zijn.
 • Kunnen herkennen welke geschilbeslechtende instantie bevoegd is in een sportcasus.
 • Uitleggen hoe het internationale systeem van sportarbitrage geregeld is.
 • De verschillende soorten arbeidsverhoudingen in de sport en het arbeidsrecht in de sport kunnen beschrijven en toepassen.
 • In het Engels het Europese sportrecht kunnen beschrijven en toepassen in een concrete casus.
 • Verschillende elementen (de basis) van het fiscale recht binnen de sport kunnen beschrijven en toepassen.
 • Het intellectuele eigendomsrecht in een concrete sportcasus kunnen beschrijven en toepassen.
 • Verschillende dimensies van aansprakelijkheid binnen de sport kunnen beschrijven en toepassen.
 • Publiekrechtelijk bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid bij sportevenementen kunnen analyseren en toepassen in een concrete casus.
 • In groepsverband een advies opstellen dat antwoord geeft op sportrechtelijke vragen die vanuit de praktijk zijn gesteld en de bevindingen zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze presenteren.

Bijzondere kenmerken

De minor is zeer intensief en richt zich op ambitieuze, actieve en gemotiveerde studenten.

Naast hoorcolleges zijn er verbredingscolleges, wekelijks verplichtte schrijfgroepen (die zullen leiden tot het schrijven en presenteren van een advies aan een partnerganisatie in de sport), casusopdrachten en is er een aflsuitend schiftelijk tentamen.

Het karakter van de minor is verbredend. Zodoende staat toegang tot deze minor open voor juridisch en niet juridisch geschoolde vol- en deeltijdstudenten. In totaal staat de minor open voor 40 studenten.

Niet juridisch geschoolde studenten, let op: de minor is hoofdzakelijk juridisch van aard en vergt zodoende extra zelfstudie en toewijding met betrekking tot het ontwikkelen van juridische (basis)vaardigheden.

Vanwege de activerende elementen op hoorcollegedagen, het serieuze karaker van de samenwerking met partners uit de praktijk, en vanwege het schrijven van het advies in projectgroepen, geldt voor alle onderwijsvormen een aanwezigheidsplicht.

Literatuur en onderwijs worden deels in het Engels verzorgd.

Inhoudelijke weekplanning

 • Week 1: Hoorcollege (HC) Introductie vak, verdeling projectgroepen (PG)
 • Week 2: HC, Verbredingscollege (VC) thema, schrijfgroep PG
 • Week 3: HC, Bezoek aan partners PG
 • Week 4: HC, schrijfgroep PG
 • Week 5: HC, VC thema, schrijfgroep PG
 • Week 6: HC, VC thema, schrijfgroep PG
 • Week 7: HC, schrijfgroep PG
 • Week 8: HC, VC thema, schrijfgroep PG
 • Week 9: Bezoek aan partners en presentatie PG, Casuscollege
 • Week 10: Tentamen

Onderwijsvormen

Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, verbredingscolleges, projectgroepen (schrijven schriftelijk advies), praktijkbezoeken (2x), een casuscollege en een schriftelijk tentamen.

Onderwijsmateriaal

Voorbeelden literatuur:

 • S.F.H. Jellinghaus en G.A. Hahn (red.), Capita Selecta Sportrecht, Den Bosch: 2018
 • L.J.M. Langedijk en G.A. Hahn, ‘De sporter’, in: G.W. van der Voet (red.), Arbeidsrechtelijke themata – Bijzondere arbeidsverhoudingen, Den Haag: Boom Juridisch 2017.

Voorbeelden artikelen:

 • A.E. van Rooij, J. Bijlsma, A.E. Schilder, J.L. Smeehuijzen, ‘Bestrijding van voetbalgeweld: De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd’, Ars Aequi november 2016.
 • J. van Drongelen & S. Jellinghaus, ‘De conversieregeling bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten in de sport nader bezien, Tijdschrift voor Sport & Recht 2015-4.
 • A. Duval, ‘The Court of Arbitration for Sport and EU Law: Chronicle of an Encounter’, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2015-2.

Syllabus/Jurisprudentiebundel:
Er kan een bundel worden samengesteld met relevante regelgeving en jurisprudentie.

Tentaminering

De presentatie en de eindversie van het schriftelijk advies aan de partner vormen onderdeel van het eindcijfer van de minor. Ter afronding van de minor leggen de studenten individueel een schriftelijk tentamen af waarmee opgedane kennis (in brede zin) wordt getoetst.

Het eindcijfer voor de minor is opgebouwd uit het eindcijfer voor de presentatie en het schriftelijk advies (40%) en het eindcijfer voor het tentamen (60%).

Vanaf de tweede collegeweek treffen de projectgroepen wekelijks met de begeleidend docent. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de voortgang in het schrijfproces door woordvoerders van de subgroepjes gepresenteerd. De docent geeft op hoofdlijnen feedback, met name door het stellen van vragen. De verschillende subgroepjes treden tijdens bijeenkomsten met elkaar in discussie over de uitwerking van de verschillende deelvragen. De eindversie van het schriftelijk advies wordt beoordeeld middels een (aan studenten vooraf bekend gemaakt) beoordelingsformulier. Daarin wordt een toelichting gegeven bij de verschillende onderdelen waarop het advies word beoordeeld.

Met betrekking tot de gestelde vragen op het tentamen wordt, na afname en beoordeling, een uitgebreide schriftelijke antwoordindicatie verstrekt aan de studenten.

Contact

Guido HahnGeorge Kwekel
hahn@law.eur.nlkwekel@law.eur.nl
0611513537 
Sanders 1.16 

Categorie
Broadening minor
Code
RMIN13
Tijdsduur
10 weken
Organisatie
Erasmus School of Law
Studiepunten (ECTS)
15
Voertaal
Nederlands
Startdatum
2018-09-03
Locatie
Campus Woudestein, Rotterdam