EFS Brexit Seminar

Op donderdag 2 februari jl. organiseerde EFS, Erasmus University Rotterdam het seminar ‘Brexit: Consequences for Trade, VAT and Customs’. Academici en belastingexperts uit het internationale bedrijfsleven wisselden hun visie op de mogelijke gevolgen van een Brexit uit.

Sprekers waren voorzitter prof. dr. René van der Paardt (EFS/ESE/AKD), prof. dr. Fabian Amtenbrink (ESL/College of Europe/EURO-CEFG), prof. dr. Thierry Charon (HUB/Loyens & Loeff/VAT Club), prof. dr. Walter de Wit (EFS/ESL/EY), em. prof. dr. Han Kogels (ESL), Marlon van Amersfoort (Shell), Werner Engelen (LEGO), Godfried Smit (EVO – Fenedex) en Huub Stringer (ABN AMRO).

EFS was erg te spreken over de grote opkomst voor het seminar, de interessante inleidingen van de sprekers, de inspirerende paneldiscussie en het debat met het publiek en de goede sfeer.

Samenvatting
Onder leiding van dagvoorzitter professor René van der Paardt (EFS/ESE/AKD) namen drie sprekers het woord ten overstaan van meer dan 200 toehoorders afkomstig uit ruim 10 EU-landen werkzaam bij advieskantoren, overheidsorganisaties, de advocatuur, universiteiten en het bedrijfsleven.

Professor Fabian Amtenbrink (ESL/College of Europe/EURO-CEFG) trapte af en informeerde het publiek over de juridische implicaties van Brexit. Aan de hand van facts and figures maakte hij inzichtelijk hoe het tot een Brexit-referendum heeft kunnen komen waarbij de 'leave-voters' een meerderheid der stemmen verkregen. De juridische (on)mogelijkheden onder het uittredingsartikel 50 VEU werden daaropvolgend door hem uit de doeken gedaan, waarbij hij uitleg gaf over welke en op welke wijze overeenkomsten omtrent toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU ten tijde van het uittredingsproces mogelijk gesloten kunnen en wellicht zelfs moeten worden. Tot slot lichtte hij toe welke scenario's de toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU kunnen kleuren, hoe aannemelijk deze scenario's zijn en welke implicaties zij met zich brengen.

Vervolgens nam professor Thierry Charon (HUB/Loyens & Loeff/VAT Group) het woord die tekst en uitleg gaf over de btw-gevolgen bij de verschillende scenario's. De praktische consequenties van een uittreding van het VK en de EU werden door hem op heldere wijze besproken. Tot slot hield hij de luisteraars voor dat Brexit bezien vanuit de btw ook kansen met zich mee kan brengen. Kansen voor het VK om zijn btw-wetgeving naar eigen inzicht aan te passen en kansen voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door in sommige situaties de pro rata te verhogen.

Professor Walter de Wit (EFS/ESL/EY) benaderde het onderwerp Brexit vanuit het douanerecht. Hij hield de toehoorders voor dat de douanerechtelijke implicaties voor elk scenario anders zijn. Hij behandelde daarbij de douanegevolgen van Brexit wanneer wordt teruggevallen op het WTO-recht, gekozen wordt voor een douane-unie en voor het scenario dat het VK een vrijhandelsakkoord sluit met de EU. Hij benoemde daarbij de gevolgen voor het verkrijgen van oorsprong, gaf aan welke administratieve gevolgen een Brexit met zich brengt en ging onder andere ook in op de autonomie die het VK heeft om douanetarieven vast te stellen onder de verschillende scenario's.

Op integrerende wijze nam vervolgens emeritus professor Han Kogels (ESL) het woord als voorzitter van de paneldiscussie. Na zijn introductie deelden het panel bestaande uit Godfried Smit (EVO), Werner Engelen (Lego), Marlon van Amersfoort (Shell) en Huub Stringer (ABN Amro) hun gedachtes bij Brexit vanuit het perspectief van de (multinationale) onderneming. De zaal liet ten tijde van de paneldiscussie ook duidelijk van zich horen en kreeg ruimschoots gelegenheid om zich in de discussie te mengen. Niet alleen technische discussies op fiscaal terrein passeerden in de discussies de revue, ook andere implicaties van Brexit met gevolgen voor het bedrijfsleven kwamen aan bod. Tevens werd aandacht besteed aan waarom kennelijk de 'leave-voters' een meerderheid bij het Brexit-referendum hadden behaald. Was het niet een uiterst irrationele beslissing, ingegeven door boze zich niet gehoord voelde burgers? En was het wel zover gekomen als het bedrijfsleven het voor het zeggen had gehad? Over voornoemde onderwerpen en meer werd verdiepend en op levendige wijze ingegaan tijdens het seminar.

Meer informatie

Op de website van EFS vindt u meer informatie over het seminar alsook de hand-outs en u kunt er foto’s van het evenement bekijken. In Weekblad voor fiscaal recht en EC Tax Review verschijnt binnenkort een verslag van het seminar in respectievelijk het Nederlands en het Engels.