Bestuur & Medezeggenschap

stempotlood

Faculteitsraad

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit met advies- en instemmingbevoegdheden met betrekking tot het reglement van de faculteit en de onderwijs- en examenregelingen. Het faculteitsreglement regelt het beheer en de inrichting van de faculteit. Het bevat onder meer een collectief klachtrecht voor studenten. De personeelsgeleding van de faculteitsraad fungeert als medezeggenschapsorgaan, te vergelijken met de ondernemingsraad uit het bedrijfsleven. De studentleden in de faculteitsraad worden ieder jaar rechtstreeks gekozen door en uit de studenten die bij een tot de faculteit behorende opleiding zijn ingeschreven. De zittingstermijn van de studentleden van de faculteitsraad bedraagt in beginsel één jaar.

De taken en bevoegdheden zijn zowel ad hoc als divers en dus niet limitatief op te sommen. Enkele voorbeelden zijn:

  • de faculteitsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het onderwijs- en examenreglement;
  • de faculteitsraad heeft tevens instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement;
  • als een reorganisatie plaatsvindt, wordt de personeelsgeleding van de faculteitsraad daarover in een vroeg stadium geïnformeerd door de decaan. De decaan betrekt de personeelsgeleding ook inhoudelijk bij (het voornemen tot) de reorganisatie en het daaruit voortvloeiende sociaal plan.
  •  

De faculteitsraad kent verschillende reglementen. Hierin vind je meer terug over de taken en bevoegdheden van de faculteitsraad.

Klik voor het Faculteitsreglement.
Klik voor het Reglement van Orde.

Samenstelling en werkwijze

De faculteitsraad bestaat uit 10 leden; 4 leden van de capaciteitsgroepen, 1 lid van het ondersteunend en beheerspersoneel en 5 studentleden. De faculteitsraad komt 6 tot 8 keer per jaar samen.

Sollicitatieprocedure

Voor de faculteitsraad word je gekozen door je medestudenten. Je kunt je verkiesbaar stellen als je studeert aan ESL (en ook blijft studeren).  Je hebt daar voor de ondersteuning van tien medestudenten nodig. Klik hier om het formulier te downloaden. Kandidaatstelling vindt meestal in de maanden februari en maart plaats. In mei vinden de verkiezingen plaats. De vijf kandidaten met de meeste stemmen krijgen een zetel. In mei vinden de verkiezingen plaats. De vijf kandidaten met de meeste stemmen krijgen een zetel.

Klik hier voor het Kiesreglement.
Klik hier voor de actuele informatie over de verkiezingen.

Voor de faculteitsraad ontvang je een vacatievergoeding.

Contact

Secretaris Faculteitsraad
Mr. H.Y. Wu | secfr@law.eur.nl

Opleidingscommissies

De 3 opleidingscommissies (OC’s) van Erasmus School of Law adviseren het onderwijsbestuur. De OC’s zijn paritair samengesteld uit docentleden en studentleden en vergaderen 4 of 5 keer per jaar. De rol en de bevoegdheden van de OC’s zijn vastgelegd in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Artikel 9.18, lid 1 luidt: 'Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De commissie heeft tot taak:

  1. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13,
  2. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en
  3. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. '

De opleidingscommissies van Erasmus School of Law:

  • OC Bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht
  • OC Master Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht
  • OC Criminologie (bachelor en master)

Meepraten als student?

Als je een constructief idee hebt om het onderwijs te verbeteren, horen wij dit graag. Via ideeënbus@law.eur.nl ontvangen wij dit graag. Mogelijk komt dit idee ter sprake in één van de opleidingscommissies. (NB de ideeënbus is niet bedoeld voor individuele klachten.)

Medio 2017 worden weer nieuwe studenten gezocht voor de opleidingscommissies van het collegejaar 2017-2018. Heb je hiervoor belangstelling, of wil je meer informatie over de OC’s, neem dan contact op met de studentbestuursleden Simone van Dongen of Barend Hulsebosch.

Studentbestuurslid

Erasmus School of Law kent twee studentbestuursleden. Het studentbestuurslidmaatschap is neergelegd in het faculteitsreglement. De voornaamste taak bestaat uit het verwoorden van het studentenstandpunt binnen het faculteitsbestuur.

Taken en bevoegdheden

De studentbestuursleden zijn lid van het programmabestuur en je bent lid van het dagelijks bestuur onderwijs. De taken en bevoegdheden zijn zowel ad hoc als divers en dus niet limitatief op te sommen. De taken bevatten onder andere het afnemen van sollicitaties voor de opleidingscommissies rechtsgeleerdheid en fiscaal recht. Het studentbestuurslid is daarnaast mede verantwoordelijk voor de buluitreikingen en onderhoudt contact met de studieverenigingen. Het studentbestuurslid is aanwezig bij hooglerarenlunches en het hooglerarenberaad. 

Sollicitatieprocedure

Er zijn twee studentbestuursleden. In beginsel zijn zij voor (maximaal) twee jaar benoemd. Ieder jaar wordt er één nieuw studentbestuurslid gezocht. De sollicitatie bestaat uit drie rondes: een brievenronde, een eerste gespreksronde en een tweede gespreksronde. Iedereen die student is aan ESL kan solliciteren, mits diegene nog minimaal twee jaar student aan ESL is en niet van plan is om langdurig naar het buitenland te vertrekken of een langdurige stage te lopen.

Contact

Heb je vragen over het studentbestuurslidmaatschap of kom je graag in contact met een studentbestuurslid? Neem dan contact op met de studentbestuursleden via studentbestuursleden@law.eur.nl.

Universiteitsraad

Op centraal niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad de studenten en medewerkers van de EUR. De Universiteitsraad is een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers van de EUR en heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur over het beleid op het terrein van onderwijs, onderzoek, personeel, bestuurlijke- en infrastructurele zaken.

Taken en bevoegdheden

De Universiteitsraad is een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers van de EUR en heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur  over het beleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en personeel. De Universiteitsraad heeft verschillende bevoegdheden waarmee invloed wordt uitgeoefend op besluiten door het College van Bestuur.

De Universiteitsraad is een wettelijk ingesteld medezeggenschapsorgaan en heeft een door het College van Bestuur vastgesteld reglement (na instemming van de Universiteitsraad).

Daarnaast heeft de Universiteitsraad een eigen Reglement van Orde vastgelegd. Hierin wordt bepaald wie welke taak heeft, op welke manier vergaderingen behoren te verlopen en welke interne 'spelregels' de raad hanteert.

Samenstelling en werkwijze

De Universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 docenten. Zij zijn georganiseerd in een aparte studenten- en docentengeleding. Daarnaast kent de Universiteitsraad een voorzitter en ambtelijke ondersteuning. De studenten komen van de verschillende faculteiten. Voor ESL studenten zijn twee zetels gereserveerd.

De Universiteitsraad hanteert een werkwijze waarbij onderwerpen in commissies worden voorbereid voordat met het College van Bestuur wordt overlegd. Iedere twee weken vergader je met een vaste commissie of plenair met de hele Universiteitsraad.

Sollicitatieprocedure

Elk jaar vinden er verkiezingen voor de Universiteitsraad plaats. De raad bestaat uit 12 studenten en 12 medewerkers. Medewerkers worden voor 2 jaar gekozen, studenten voor 1 jaar.

Het is van het grootste belang dat de belangen van medewerkers en studenten op alle niveaus goed worden vertegenwoordigd. Daarom zijn er goede, gemotiveerde kandidaten nodig voor de verkiezingen voor de faculteitsraden en de universiteitsraad. Wilt u zich inzetten voor het algemene reilen en zeilen van de universiteit? Stelt u zich dan binnenkort verkiesbaar voor een zetel in de Universiteitsraad. Alle informatie over kandidaatstelling en verkiezingen vindt u hier. Leden van de faculteitsraden en de universiteitsraad ontvangen voor hun inzet een vacatievergoeding.

Voor de universiteitsraad ontvang je een bestuursbeurs van 9 maanden en een vacatievergoeding .

Contact

Om contact met de Universiteitsraad op te nemen, klik hier.