Faculteitsraad

Faculteitsraad ESL

De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit met advies- en instemmingbevoegdheden met betrekking tot het reglement van de faculteit en de onderwijs- en examenregelingen. Het faculteitsreglement regelt het beheer en de inrichting van de faculteit. Het bevat onder meer een collectief klachtrecht voor studenten. De personeelsgeleding van de faculteitsraad fungeert als medezeggenschapsorgaan, te vergelijken met de ondernemingsraad uit het bedrijfsleven.

De studentleden in de faculteitsraad worden ieder jaar rechtstreeks gekozen door en uit de studenten die bij een tot de faculteit behorende opleiding zijn ingeschreven. De zittingstermijn van de studentleden van de faculteitsraad bedraagt in beginsel één jaar.

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden zijn zowel ad hoc als divers en dus niet limitatief op te sommen. Enkele voorbeelden zijn:

  • de faculteitsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het onderwijs- en examenreglement;
  • de faculteitsraad heeft tevens instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement;
  • als een reorganisatie plaatsvindt, wordt de personeelsgeleding van de faculteitsraad daarover in een vroeg stadium geïnformeerd door de decaan. De decaan betrekt de personeelsgeleding ook inhoudelijk bij (het voornemen tot) de reorganisatie en het daaruit voortvloeiende sociaal plan.

De faculteitsraad kent verschillende reglementen. Hierin vind je meer terug over de taken en bevoegdheden van de faculteitsraad.

Klik voor het Faculteitsreglement.

Klik voor het Reglement van Orde.

Samenstelling en werkwijze

De faculteitsraad bestaat uit 10 leden; 4 leden van de capaciteitsgroepen, 1 lid van het ondersteunend en beheerspersoneel en 5 studentleden. De faculteitsraad komt 6 tot 8 keer per jaar samen.

Sollicitatieprocedure

Voor de faculteitsraad word je gekozen door je medestudenten. Je kunt je verkiesbaar stellen als je studeert aan ESL (en ook blijft studeren).  Je hebt daar voor de ondersteuning van tien medestudenten nodig. Klik hier om het formulier te downloaden. Kandidaatstelling vindt meestal in de maanden februari en maart plaats. In mei vinden de verkiezingen plaats. De vijf kandidaten met de meeste stemmen krijgen een zetel. In mei vinden de verkiezingen plaats. De vijf kandidaten met de meeste stemmen krijgen een zetel.

Klik hier voor het Kiesreglement.
Klik hier voor de actuele informatie over de verkiezingen.

Voor de faculteitsraad ontvang je een vacatievergoeding.

Ervaring van een voorganger

“Moet het onderwijs klein- of grootschalig zijn; welke didactisch model werkt nou het beste, en is dat gegeven de beschikbare financiële middelen nog steeds zo; kan de ICT afdeling beter in eigen beheer blijven of toch worden uitbesteed; zou er een beperking op het aantal herkansingen moeten zijn; mag de faculteit verplichte aanwezigheid van haar studenten verlangen, en in welke gevallen moet hier een uitzondering op worden gemaakt. Allemaal vragen waar je als je het studentenbelang op de faculteit behartigt binnen de raad voor komt te staan. Terwijl je het krachtenveld binnen een organisatie leert kennen. Loop anders een keer een vergadering binnen, ze zijn openbaar. Of stel jezelf verkiesbaar. En wie weet beslis jij volgend jaar mee!” – Lennert Zwanenburg (studentengeleding 2011-2012 en 2013-2014)

Contact

Secretaris Faculteitsraad:

Mr. H.Y. Wu      
secfr@law.eur.nl