Opleidingscommissies

Opleidingscommissies Erasmus School of Law

Diverse gremia bij Erasmus School of Law zijn betrokken bij de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. In enkele hiervan hebben ook studenten zitting. Zij praten mee over belangrijke onderwerpen zoals de Onderwijs- en Examenregelingen, het curriculum en de informatie aan studenten.

De 3 opleidingscommissies (OC’s) van Erasmus School of Law adviseren het onderwijsbestuur. De OC’s zijn paritair samengesteld uit docentleden en studentleden en vergaderen 4 of 5 keer per jaar. De rol en de bevoegdheden van de OC’s zijn vastgelegd in artikel 9.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Artikel 9.18, lid 1 luidt:

Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een opleidingscommissie ingesteld. De commissie heeft tot taak:

  1. advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, bedoeld in artikel 7.13,
  2. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling, en
  3. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het bestuur van de opleiding, bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de desbetreffende opleiding. 

De opleidingscommissies van Erasmus School of Law:

  • OC Bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht
  • OC Master Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht
  • OC Criminologie (bachelor en master)

Meepraten als student?

Als je een constructief idee hebt om het onderwijs te verbeteren, horen wij dit graag. Via ideeënbus@law.eur.nl ontvangen wij dit graag. Mogelijk komt dit idee ter sprake in één van de opleidingscommissies. (NB de ideeënbus is niet bedoeld voor individuele klachten.)

Medio 2017 worden weer nieuwe studenten gezocht voor de opleidingscommissies van het collegejaar 2017-2018. Heb je hiervoor belangstelling, of wil je meer informatie over de OC’s, neem dan contact op met de studentbestuursleden Simone van Dongen of Barend Hulsebosch.