Universiteitsraad

Op centraal niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad de studenten en medewerkers van de EUR. De Universiteitsraad is een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers van de EUR en heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur over het beleid op het terrein van onderwijs, onderzoek, personeel, bestuurlijke- en infrastructurele zaken.

Taken en bevoegdheden

De Universiteitsraad is een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers van de EUR en heeft regelmatig overleg met het College van Bestuur  over het beleid op het terrein van onderwijs, onderzoek en personeel. De Universiteitsraad heeft verschillende bevoegdheden waarmee invloed wordt uitgeoefend op besluiten door het College van Bestuur.

De Universiteitsraad is een wettelijk ingesteld medezeggenschapsorgaan en heeft een door het College van Bestuur vastgesteld reglement (na instemming van de Universiteitsraad).

Daarnaast heeft de Universiteitsraad een eigen Reglement van Orde vastgelegd. Hierin wordt bepaald wie welke taak heeft, op welke manier vergaderingen behoren te verlopen en welke interne 'spelregels' de raad hanteert.

Samenstelling en werkwijze

De Universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 docenten. Zij zijn georganiseerd in een aparte studenten- en docentengeleding. Daarnaast kent de Universiteitsraad een voorzitter en ambtelijke ondersteuning. De studenten komen van de verschillende faculteiten. Voor ESL studenten zijn twee zetels gereserveerd.

De Universiteitsraad hanteert een werkwijze waarbij onderwerpen in commissies worden voorbereid voordat met het College van Bestuur wordt overlegd. Iedere twee weken vergader je met een vaste commissie of plenair met de hele Universiteitsraad.

Sollicitatieprocedure

Elk jaar vinden er verkiezingen voor de Universiteitsraad plaats. De raad bestaat uit 12 studenten en 12 medewerkers. Medewerkers worden voor 2 jaar gekozen, studenten voor 1 jaar.

Het is van het grootste belang dat de belangen van medewerkers en studenten op alle niveaus goed worden vertegenwoordigd. Daarom zijn er goede, gemotiveerde kandidaten nodig voor de verkiezingen voor de faculteitsraden en de universiteitsraad. Wilt u zich inzetten voor het algemene reilen en zeilen van de universiteit? Stelt u zich dan binnenkort verkiesbaar voor een zetel in de Universiteitsraad. Alle informatie over kandidaatstelling en verkiezingen vindt u hier. Leden van de faculteitsraden en de universiteitsraad ontvangen voor hun inzet een vacatievergoeding.

Voor de universiteitsraad ontvang je een bestuursbeurs van 9 maanden en een vacatievergoeding .

Ervaringen voorganger

In het jaar 2013-2014 trad ik toe tot de studentengeleding van de Universiteitsraad. Hoewel dit orgaan mij in het begin van mijn studie geheel onbekend was, merkte ik toch op een gegeven moment dat ik wilde meedenken over het beleid op een hoger niveau. Gedurende het jaar ben ik samen met mijn mede-raadsleden (afkomstig van andere faculteiten) in debat getreden met het College van Bestuur en heb ik veel vergaderd met universitaire organen. Het raadsjaar leerde mij dat je als student daadwerkelijk invloed op het beleid kunt uitoefen. Je netwerk groeit enorm en je leert veel nieuwe vaardigheden. Ik beveel elke student de Universiteitsraad dan ook van harte aan! - Lennard van den Berg  (Masterstudent Aansprakelijkheid & Verzekering)

Contact

Om contact met de Universiteitsraad op te nemen, klik hier.