Certificate of Merit

Ieder jaar zetten de aan Erasmus School of Law geallieerde verenigingen en disputen zich in om verschillende activiteiten te organiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van studenten. Voor deze studenten is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een Certificate of Merit.

De faculteit wil door middel van het uitreiken van de Certificates of Merit haar waardering uitspreken voor de bijzondere en intensieve bestuursfuncties die deze studenten naast hun studie hebben vervuld. Hiernaast wil Erasmus School of Law via het Certificate of Merit haar waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid die overige studenten getoond hebben door een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van de faculteit. De uitreikingen van de Certificates of Merit vinden plaats tijdens de bachelordiploma-uitreiking in het opvolgende academisch jaar.

Toekenningsregeling

 

Titel 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Erkende studieverenigingen
De erkende verenigingen per 1 september 2017 zijn: Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam, Criminologie in Actie, In Duplo, Christiaanse-Taxateur en Elsa.

Artikel 2 - Uitreikingsmoment
De uitreikingen van de Certificates of Merit vinden plaats tijdens de bachelordiploma-uitreiking in het opvolgende academisch jaar.

Artikel 3 - Definitie Certificate of Merit
Ieder jaar zetten de aan Erasmus School of Law (hierna: ESL) geallieerde verenigingen en disputen zich in om verschillende activiteiten te organiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van ESL-studenten. Voor deze studenten is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een Certificate of Merit. De faculteit wil door middel van het uitreiken van de Certificates of Merit haar waardering uitspreken voor de bijzondere en intensieve bestuursfuncties die deze studenten naast hun studie hebben vervuld. Hiernaast wil ESL via het Certificate of Merit haar waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid die overige studenten getoond hebben door een bijdrage te leveren aan de groei en bloei van de faculteit.

Titel 2 - Voorwaarden Certificate of Merit

Artikel 4 - Algemene voorwaarden
Een student komt in aanmerking voor een Certificate of Merit. indien:

a. De student aan ESL studeert, en
b. de student inzet van enige duur heeft getoond, onbezoldigd of tegen een onkostenvergoeding, en
c. de student een bestuursfunctie heeft uitgevoerd (artikel 6 e.v.), dan wel
d. de student zich voor een periode heeft ingezet voor de groei en bloei van de faculteit in brede zin. (artikel 11)

Artikel 5 - Uitgesloten van een Certificate of Merit
Studenten die in ieder geval niet in aanmerking komen voor het Certificate of Merit zijn:

a. Studenten met een betaalde functie als student-assistent of als studentbestuurslid;
b. Ambassadors;
c. Leden van het Alumnibelteam;
d. Leden van de Faculteitsraad;
e. Leden van een van de Opleidingscommissies.

Artikel 6 - Meerdere verdienstelijkheden op één certificaat
Indien een student volgens genoemde voorwaarden in aanmerking zou komen voor meer dan één Certificate of Merit, ontvangt de student slechts één certificaat met daarop de meerdere verdienstelijkheden aangetekend.

Titel 3 - Bestuursfunctie

Artikel 7
De bestuursfunctie dient te zijn uitgeoefend bij een door ESL erkende vereniging of erkend dispuut. Het bestuur van desbetreffende vereniging of desbetreffend dispuut dient ten minste te bestaan uit een viertal bestuursleden.

Artikel 8
De erkende vereniging of het erkende dispuut dient ten minste een vijftal activiteiten te hebben georganiseerd, die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de aan ESL studerende studenten. Onder dit vijftal aan activiteiten wordt geenszins verstaan door de erkende vereniging of het erkende dispuut georganiseerde borrels, dan wel feesten.

Artikel 9 - Geen aanvraag
De studenten die één van de volgende functies hebben uitgevoerd ontvangen standaard, zonder deze te hoeven aan te vragen, een Certificate of Merit:

a. Bestuursfunctie bij de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam;
b. Bestuursfunctie bij studievereniging Christiaanse-Taxateur;
c. Bestuursfunctie bij studievereniging In Duplo;
d. Bestuursfunctie bij studievereniging Criminologie in Actie;
e. Bestuursfunctie bij ELSA Rotterdam.

Artikel 10 - Wel een aanvraag
Voor studenten die op grond van artikel 9 zijn uitgesloten van het automatisch verkrijgen van een Certifcate of Merit, gelden de volgende criteria:

a. Het bestuur dient als geheel, voor 1 juli van het desbetreffende collegejaar, een aanvraag in via de studentbestuursleden, welke in ontvangst genomen wordt door de studentbestuursleden en de overige leden van de Commissie Certificate of Merit.

b. Deze aanvraag bevat een motivatiebrief gericht aan de decaan, de studentbestuursleden en de Commissie Certificate of Merit. De motivatiebrief bevat een uitgebreid overzicht van de door de erkende vereniging of het erkende dispuut georganiseerde activiteiten, waarbij gemotiveerd dient te worden aangegeven wat zij aan de ontwikkeling van de aan ESL studerende student en/of de groei en bloei van de faculteit gedurende het afgelopen collegejaar heeft bijgedragen.

Titel 4 - Studentinitiatieven

Artikel 11
Voor de student die zich voor een periode heeft ingezet voor de groei en bloei van de faculteit in brede zin, gelden de volgende voorwaarden:

a. De student dient een bijzonder project te hebben georganiseerd dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de aan ESL studerende studenten, zulks ter beoordeling van de Commissie Certificate of Merit. Een dergelijk project kan zijn het oprichten van een nieuwe studievereniging.

b. De student dient voor 1 juli van het desbetreffende collegejaar een aanvraag in via de studentbestuursleden, welke in ontvangst genomen wordt door de studentbestuursleden en de overige leden van de Commissie Certificate of Merit.

c. Deze aanvraag bevat:

1. Een motivatiebrief gericht aan de decaan, de studentbestuursleden en de Commissie Certificate of Merit, waarin een uitgebreid overzicht wordt gegeven van de door de student georganiseerde activiteit of het genomen initiatief, waarbij gemotiveerd dient te worden aangegeven wat dit aan de ontwikkeling van de aan ESL studerende student en/of de groei en bloei van de faculteit gedurende het afgelopen collegejaar heeft bijgedragen;

2. Ondersteunende handtekeningen van ten minste tien medestudenten;

3. Een ondersteunende verklaring van ten minste één hoogleraar wie nauw verbonden is geweest bij de georganiseerde activiteit of aan het genomen initiatief.

Titel 5 - Commissie Certificate of Merit

Artikel 12 - Samenstelling
In de Commissie Certificate of Merit nemen zitting de studentbestuursleden en leden van het faculteitsbureau: de manager Onderwijs en/of de manager Development.

Artikel 13 - Toetsing aanvragen
De Commissie toetst één keer per jaar de via de studentbestuursleden binnengekomen aanvragen voor het Certificate of Merit. Zij doet dit waar nodig in overleg met de voorzitters van de door ESL erkende verenigingen en disputen en/of en werknemers van ESL die betrokken zijn geweest bij de student die de aanvraag heeft ingediend. De commissie brengt vervolgens een advies uit aan de decaan over het wel of niet toekennen van het Certificate of Merit.

Titel 6 - Slotbepalingen

Artikel 15
Bovengenoemde voorwaarden treden per 1 september 2017 in werking.

Artikel 16
Studenten die op grond van de hiervóór geldende voorwaarden recht zouden hebben op een Certificate of Merit over het jaar 2016-2017 ontvangen het certificaat volgens de oude regeling.

Artikel 17
De oude regeling geldt ook voor studenten die vóór 1 september 2017 een initiatief hebben ingediend bij de studentbestuursleden op grond van artikel 11.

Artikel 18
Indien onvoorzien en onredelijk en onredelijk benadelend gevolg dan wordt de oude regeling van toepassing verklaard.

Toegekende certificaten

Collegejaar 2015 - 2016

Naam

Functie

Organisatie

P.T.F.C. Verbeek

Voorzitter 

XXIIIste Bestuur van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur

K.M. Linzel

Secretaris 

XXIIIste Bestuur van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur

M.F. Sandkuyl

Penningmeester 

XXIIIste Bestuur van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur

M.L. van der Linden

Commissaris Extern

XXIIIste Bestuur van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur

R.M.T. van Winden

Commissaris Intern

XXIIIste Bestuur van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur

K.W. Wu

Commissaris Media 

XXIIIste Bestuur van de R.F.V. Christiaanse-Taxateur

 

 

 

P.C. Peijer

Voorzitter

53e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

L.A.J. Hoek

Secretaris

53e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

F.A. van Alphen

Penningmeester / Vice-voorzitter

53e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

F. Smitshoek

Commissaris Intern

53e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

T. van den Berg

Commissaris Carrière

53e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

P.K. Dhillon

Commissaris Marketing

53e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

M.H.A. Oosterom

Commissaris Onderwijs

53e bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

 

 

 

mw. M.L.M. Pennock

Voorzitter

26e Meesterweekcommissie

L.C. de Lege

Vice-Voorzitter

26e Meesterweekcommissie

D. Kronenburg

Secretaris

26e Meesterweekcommissie

K.J. Olivier

Penningmeester

26e Meesterweekcommissie

D.Q.J. Starrenburg

Commissaris Extern

26e Meesterweekcommissie

M.M. van Leeuwen

Commissaris Marketing

26e Meesterweekcommissie

 

 

 

S. Achahbar

Voorzitter

XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

E.J.G. Ettema

Secretaris / Vice-voorzitter

XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

J.A. Pieters

Penningmeester

XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

B.E. Segers

Commissaris Externe Betrekkingen 

XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

D. van Noort

Commissaris Activiteiten

XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

V.N. Bonestroo

Commissaris Media

XIVe bestuur der studievereniging Criminologie In Actie

 

 

 

J. Heidkamp

Voorzitter

17e bestuur der In Duplo

R. Baas

Secretaris

17e bestuur der In Duplo

A.de Ruiter

Penningmeester

17e bestuur der In Duplo

mw. U. Smits

Commissaris Interne zaken

17e bestuur der In Duplo

A.S. Bakas

Commissaris Externe zaken

17e bestuur der In Duplo

J.K.A.E. de Bruin

Commissaris Media 

17e bestuur der In Duplo

 

 

 

T. van den Oever

President

bestuur der ELSA Rotterdam

H.A. Husein

Secretary General

bestuur der ELSA Rotterdam

I. Belmir

Treasurer

bestuur der ELSA Rotterdam

N.S.  Bissumbhar

Vice President for Marketing

bestuur der ELSA Rotterdam

C. de Groot

Vice President for Academic Activities

bestuur der ELSA Rotterdam

J.N. Naipal

Vice President for Seminars and Conferences

bestuur der ELSA Rotterdam

R.T.A. Bindraban

Vice President for Student Trainee Exchange Programme

bestuur der ELSA Rotterdam

S.E. Vis

Vice President for Acquisition 

bestuur der ELSA Rotterdam

 

 

 

K.J. Olivier

Studentlid

Faculteitsraad

M.C.S. van Leeuwen

Studentlid

Faculteitsraad

E. Suzuki

Studentlid

Faculteitsraad

R.Y. Schneiders

Studentlid

Faculteitsraad

T.E.R.S. Schoemacher

Studentlid

Faculteitsraad

 

 

 

S. Hoek

Studentbestuurslid

Erasmus School of Law