Secties
Burgelijk recht

Onderwijs Burgerlijk recht

De sectie Burgerlijk Recht verzorgt de navolgende masteropleidingen en de mastercourse:

Bacheloronderwijs (B1, B2 en B3)

Het burgerlijk recht speelt een belangrijke rol in het dagelijkse (rechts)verkeer en is van groot belang voor veel juridische beroepen. Daarom wordt al vroeg in het onderwijs aandacht besteed aan het burgerlijk recht. Dat begint al in het eerste bachelorjaar met het vak Inleiding Privaatrecht, waar het burgerlijk recht een ruime plaats is toegemeten. Ook het eerstejaarsvak Rechtsgeschiedenis is grotendeels op privaatrechtelijke leest geschoeid. In het tweede en derde bachelorjaar volgen onder meer de vakken Verbintenissenrecht, Goederen- en Insolventierecht en Burgerlijk Procesrecht. De student wordt met deze vakken inzicht verschaft in het gehele spectrum van het privaatrecht en sluit de bachelor-fase af met een gedegen kennis van het contractenrecht (wanneer is sprake van contractuele verbondenheid, van een tekortkoming, van schadeplichtigheid?), het onrechtmatige daadsrecht (wanneer kan een (rechts) persoon aansprakelijk worden gehouden voor toegebrachte schade?), en het goederen- en faillissementsrecht (wanneer is sprake van eigendom, hoe kan die worden overgedragen of bezwaard met zekerheidsrechten, en wat zijn de consequenties van een faillissement?). Daarnaast wordt met het vak Burgerlijk Procesrecht kennis gemaakt met de regels die een privaatrechtelijke juridische procedure beheersen: hoe moet bijvoorbeeld een juridische procedure worden gestart indien een (rechts)persoon zijn schade vergoed wil zien, of anderszins zijn rechten wil handhaven?

Het volledige bachelor-programma van de studie rechtsgeleerdheid is hier raadpleegbaar.