Sectie Criminologie

Criminologie

Criminologie is de wetenschap waarin zowel de oorzaken van criminaliteit en onveiligheid als de maatschappelijke reacties hierop worden bestudeerd. Inzichten uit de rechtswetenschap, de gedragswetenschappen en maatschappijwetenschappen worden hiertoe op elkaar betrokken. Het belang van de criminologie voor de rechtswetenschap is het afgelopen decennium sterk toegenomen. Criminologen brengen als het ware de maatschappelijke problemen in kaart waar het recht mee te maken krijgt. Zo doen criminologen onderzoek naar ‘nieuwe’ vormen van criminaliteit (bijvoorbeeld organisatie­criminaliteit, internet­criminaliteit, fraude, mensensmokkel of collusie), waarbij ook aanbevelingen ten aanzien van de aanpak worden gedaan.

Criminologische studies over slachtofferschap hebben aanleiding gegeven tot juridische regelingen rond schade­vergoeding, herstel­bemiddeling en slachtoffer­opvang. En uit weer ander onderzoek blijkt dat criminaliteit een deel­probleem is van een veel algemener veilig­heids­probleem. Hierdoor is er een steeds groter accent komen te liggen op preventief beleid: dit gaat van ‘veilig wonen’ tot aan de integriteit binnen het bedrijfsleven. Het programma ‘Toezicht houden. Over de dynamiek tussen criminaliteit en sociale controle in de moderne samenleving’ van de sectie criminologie aan de EUR geeft een goed beeld van de diversiteit van het criminologisch onderzoek. Criminologie is een zelfstandige opleiding binnen de Rotterdamse juridische faculteit.

Deze opleiding kent een duidelijke opbouw. Na diverse inleidingen in juridische en sociaal-wetenschappelijke vakken volgt een theoretische en methodische verdieping. Daarna volgt een thematische verdieping aan de hand van vraagstukken rond o.a. spreidingsvraagstukken, criminele carrières, preventie en bestraffing, georganiseerde misdaad en culturele aspecten van criminaliteit. In de masterfase volgt een specialisatie in jeugdcriminologie, beleid en rechtshandhaving, grootstedelijke vraagstukken en internationaal comparatieve criminologie. Door de hele studie heen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderzoeks- en andere vaardigheden. In het onderwijs wordt ook nadrukkelijk gebruik gemaakt van het eigen onderzoek van de sectie. Goede studenten kunnen ook zelf onderzoeker bij de sectie worden.

De sectie criminologie aan de EUR verzorgt zowel Nederlands- als Engelstalig onderwijs. In de bachelor worden alle vakken in het Nederlands gegeven. Een aantal mastervakken wordt in het Engels gegeven. Daarnaast neemt de sectie deel aan Engelstalige programma’s als de European Master in Criminology – samen met de universiteiten van Barcelona, Bologna, Gent, Hamburg, London-Middlesex, New York City’s John Jay College en Thracië – en de nieuwe ‘research master’ van de faculteit.

In 2019 zijn de criminologie-opleidingen in het kader van de externe accreditatie gevisiteerd door een panel van onafhankelijke deskundigen.

Het accreditatiebesluit en het visitatierapport staan op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Onderdeel van het visitatiebezoek is het 'ontwikkelgesprek’, een gesprek dat de opleiding met het panel voert over mogelijke verbeteringen vanuit het ontwikkelperspectief.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen