Medewerkers

 • Prof. mr. dr. Martin Buijsen

  Publicaties | buijsen@law.eur.nl | Bayle gebouw J6.71

  Martin Buijsen (1963) is hoogleraar Recht & gezondheidszorg aan de Erasmus School of Law (ESL) en de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven en University College London, en promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Martin Buijsen geeft leiding aan de interfacultaire sectie Recht & gezondheidszorg. Zijn onderzoek bestrijkt het hele domein van het gezondheidsrecht, waarbij hij zich niet beperkt tot het nationale recht. Centraal staan evenwel juridische vraagstukken op de terreinen van de zorgverlening, de zorgfinanciering en de zorgverzekering. Daarnaast bekleedt Martin Buijsen verschillende toezichthoudende functies in de zorg.

 • Mr. Caressa Bol

  Publicatiesbol@eshpm.eur.nl | Bayle gebouw J6-03

  Caressa Bol werkt als wetenschappelijk docent bij de sectie Recht en gezondheidszorg (Erasmus School of Health Policy and Management, ESHPM). Zij studeerde Rechtsgeleerdheid, specialisatie Recht van de Gezondheidszorg, aan de Erasmus universiteit. Haar (promotie)onderzoek richt zich op het tuchtrecht voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Voor dit onderzoek is zij thans ook nog verbonden aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Voorheen was Caressa werkzaam aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit, alwaar zij als docent en onderzoeker aan de (sub)sectie gezondheidsrecht was verbonden. Buiten de universiteit is zij actief als voorzitter van de patiëntenraad van het Maasstad Ziekenhuis.

 • Mr. dr. André den Exter

  Publicaties | denexter@law.eur.nl | Bayle gebouw J6.05

  André den Exter is universitair hoofddocent Gezondheidsrecht en tevens Jean Monnet chair European Union health law. Zijn onderzoekthema’s betreffen onder meer: toegang tot zorg, zorgverzekeringsrecht, EU gezondheidsrecht, en zorgstelsels in internationaal perspectief. Den Exter is grondlegger van het Erasmus Observatory on Health Law en tevens verbonden aan de Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP, Lisbon) en de Danylo Halytsky Lviv National University Institute of Medical Law (Ukraine). Buiten de universiteit is Den Exter actief als toezichthouder bij verschillende zorginstellingen.

 • Mr. Mai van Dijk - Fleetwood-Bird

  Publicaties | fleetwoodbird@law.eur.nl | Bayle gebouw J6.05

  Mai van Dijk – Fleetwood-Bird is wetenschappelijk docent Gezondheidsrecht en coördinator van het vak Zorgverleningsrecht (Master), de Minor Recht en gezondheidszorg (VT - voltijd) en de Minor Recht en gezondheidszorg (VMO- deeltijd). Zij houdt zich bezig met kwaliteit, klacht- en tuchtrecht en met het gezondheidsstrafrecht. Haar (promotie)onderzoek richt zich op de invloed van taalproblemen bij delinquente jongeren en de implicaties voor het jeugdstrafrecht. Zij is 21 jaar lang werkzaam geweest als vrijgevestigd logopedist in Rotterdam e.o. voordat zij in dienst trad bij de Erasmus Universiteit. Voor de medewerkers van de ESL is zij vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Buiten de universiteit is zij actief als lid van de Raad van Advies voor de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.

 • Mr. dr. Ernst Hulst

  Publicaties | hulst@eshpm.eur.nl | Bayle gebouw J6.03

 • Mr. dr. Ageeth Klaassen

  Publicaties | klaassen@law.eur.nl | Bayle gebouw J6.01

  Ageeth Klaassen is universitair docent Ondernemingsrecht bij de sectie Gezondheidsrecht en de sectie Ondernemingsrecht en Financieel recht. Zij geeft het vak Organisatie en bestuur van de zorg. Haar onderzoekthema betreft de governance van zorgverzekeraars en zorginstellingen in brede zin. Dit thema omvat zowel aspecten van bestuur en toezicht als van medezeggenschap. Binnen de universiteit is Klaassen actief in verschillende rechtsbeschermingscommissies. Daarvoor was zij voorzitter van de Universiteitsraad. Buiten de universiteit is zij toezichthouder bij een zorginstelling en lid van een klachtencommissie.

 • Mr. dr. Rob Kottenhagen

  Publicaties | kottenhagen@law.eur.nl | kamer: Bayle J6.05

  Rob Kottenhagen werkt als universitair hoofddocent bij de sectie Gezondheidsrecht. Binnen het gezondheidsrecht richt zijn onderzoek zich op verschillende thema’s. Als belangrijkste kunnen worden genoemd juridische aspecten van zwangerschap en geboorte, medische aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor psychisch en psychiatrisch letsel in het bijzonder waar het gaat om secundaire slachtoffers. In zijn onderwijs worden in het bijzonder deze thema’s aan de orde gesteld.

 • Mr. Eline Linthorst

  Publicaties | linthorst@eshpm.eur.nl | Bayle gebouw J6.01

  Eline Linthorst werkt als PhD kandidaat en docent bij de sectie Gezondheidsrecht (Erasmus School of Health Policy and Management). Zij behaalde de masters Staats- en Bestuursrecht en Rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam, respectievelijk Universiteit Leiden. Voor de start van haar promotieonderzoek werkte zij als wetenschappelijk docent bij de sectie Staats- en bestuursrecht (Erasmus School of Law). Daar coördineerde zij in de bachelor het vak Bestuursrecht en in de master verzorgde zij het Onderzoekspracticum, specialisatie Bestuursrecht.

  Haar promotieonderzoek richt zich op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Zij onderzoekt in hoeverre het maatwerkprincipe, zoals verankerd in de wet, op gespannen voet staat met bestaande rechtsbeginselen als gelijkheid en het verbod op willekeur. Namens de sectie Gezondheidsrecht maakt Eline deel uit van de ESHPM-brede onderzoeksgroep die vraagstukken op het gebied van informele zorg en ondersteuning vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, onderzoekt. Buiten de universiteit is Eline actief als lid van de sociale kamer van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam.

 • Mr. Marjolein Timmers

  timmers@eshpm.eur.nl | Bayle gebouw J6.03

  Marjolein Timmers werkt als wetenschappelijk docent bij de sectie Gezondheidsrecht (Erasmus School of Health Policy and Management, ESHPM). Zij studeerde Rechtsgeleerdheid specialisatie Civiel recht aan de Universiteit van Leiden en Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus universiteit. Haar (promotie)onderzoek richt zich op het (in Europees verband) verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek met wilsonbekwame patiënten. De focus ligt vooral op vraagstukken rondom de procedurele kant van het onderzoek; privacy; (vervangende) toestemming; en goedkeuring verkrijgen van de medisch ethische toetsingscommissies. Voor dit onderzoek is zij als onderzoeker verbonden aan het Erasmus MC, afdeling intensive care volwassenen. Voorheen werkte Marjolein als jurist personenschade bij verschillende (rechtsbijstand)verzekeraars en als juridisch adviseur binnen de publieke gezondheidszorg en bij het Parelsnoer Instituut.

 • Mr. drs. drs. Kenneth Watson, arts MBA

  Publicaties | watson@law.eur.nl | Bayle gebouw J6.05

  Kenneth Watson studeerde geneeskunde, marketing en bedrijfskunde. Na een internationale managementcarrière in de farmaceutische industrie keerde hij in 2008 naar Nederland. Hij is sindsdien actief als zelfstandig management- en zorgconsultant in de zorg- & farmasector. Daarnaast bekwaamde hij zich in de gezondheidswetenschappen en het gezondheidsrecht (EUR). Momenteel is hij in deeltijd ook als docent werkzaam bij de sectie Gezondheidsrecht, en werkt hij aan een proefschrift over de rechten van het ongeboren kind. In de Master Recht van de Gezondheidszorg neemt hij o.a. het onderwijs in het geneesmiddelenrecht en (het toezicht op) de kwaliteit van zorg voor zijn rekening.

 • Mw. Quirine Amelink

  amelink@law.eur.nl | Bayle gebouw J6.05

  Quirine Amelink zet zich als student-assistent in voor de sectie Gezondheidsrecht en assisteert mr. Mai van Dijk - Fleetwoord Bird bij haar promotieonderzoek. In 2017 heeft Quirine haar bachelor Rechtsgeleerdheid behaald aan de Universiteit Utrecht. Hierna is zij gestart met de master Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en inmiddels is ze bezig met haar tweede master Strafrecht. In de toekomst wil Quirine zich dan ook graag verder specialiseren in het gezondheidsstrafrecht en tuchtrecht. Naast haar studie was zij onder meer een jaar lang voorzitter van het Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut, is ze actief geweest bij de oprichting van de Strafrechtswinkel in Utrecht en was ze als stagiair betrokken bij de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen