Medewerkers

Medewerkers

 • Dr. E.K.E. (Emese) von Bone

  E-mailadres: vonbone@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082192

  Emese von Bóné is rechtshistorica en als universitair docent werkzaam aan de Erasmus School of Law. Zij promoveerde in 1992 op de 'Familieraad in Nederland 1811-1838’. Na haar promotie werd zij aangesteld als universitair docent aan de ESL. Zij publiceert veelal over de receptie van het Franse recht in de Nederlanden. In het kader van het onderzoeksproject “Rethinking of the Rule of Law’ verricht zij onderzoek naar de laagdrempelige rechtspraak in Nederland. Daarnaast houdt zij zich onder meer bezig met de geschiedenis van de rechtspositie van de vrouw.

  Op het gebied van het onderwijs geeft Von Bóné het vak rechtsgeschiedenis in de bachelor en het vak staatsrechtsgeschiedenis in de master Staatsrecht. 

 • Mr. M.M. (Mieke) van Campen

  E-mailadres: vancampen@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4088651
  Kamer: T19-50

  Mieke van Campen is sinds 2007 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. In het bacheloronderwijs is zij betrokken bij de vakken Verbintenissenrecht en Goederen- en Insolventierecht. Daarnaast is zij coördinator van de master Privaatrecht. Binnen die master verzorgt zij het Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht en begeleidt en coördineert zij de masterscripties. Tevens zit zij in het bestuur van het Erasmus Honours Law College. Van Campen is in het bijzonder geïnteresseerd in het consumentenrecht.

 • Mr. J.H. (Henriëtte) van Dam – Lely

  E-mailadres: vandam@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4081640
  Kamer: T19-40

  Henriëtte van Dam-Lely is al vele jaren als wetenschappelijk docent verbonden aan de EUR en houdt zich thans vooral bezig met het burgerlijk procesrecht. Zij is blokcoördinator van het bachelorvak Burgerlijk Procesrecht, coördinator van het nieuwe mastervak Nationaal en internationaal procederen en is betrokken bij het onderzoekspracticum burgerlijk recht alsook bij de begeleiding van scripties. Naast haar onderwijstaken publiceert zij met enige regelmaat over uiteenlopende procesrechtelijke onderwerpen. Studenten zullen vooral bekend zijn met het boek ‘Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg’ waarvan zij samen met prof.mr. A.I.M. van Mierlo de auteur is.

 • Mr. Z.H. (Zwaan) Duijnstee - van Imhoff

  E-mailadres: duijnstee@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082687
  Kamer: T19-40

  Zwaan Duijnstee is in 1986 afgestudeerd in het Burgerlijk Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Daarna is zij drie jaar advocaat geweest en sinds 1990 is zij verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. In de loop van de tijd is zij gespecialiseerd geraakt in het Huurrecht. Hoewel dat rechtsgebied intussen niet meer als zodanig wordt gedoceerd op de EUR, probeert zij studenten hiermee toch kennis te laten maken in, momenteel, bijvoorbeeld de bachelorscripties privaatrecht. Zij is coördinator van de vakken Inleiding Privaatrecht en Goederen- en Insolventierecht.

 • Mr dr Liesbeth Enneking bijzonder hoogleraar Legal Aspects

  Prof. mr. L.F.H. (Liesbeth) Enneking

  E-mailadres: enneking@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4088684
  Kamer: T19-36

  Liesbeth Enneking is sinds juni 2017 verbonden aan de Sectie Burgerlijk Recht als houder van de bijzondere leerstoel 'Legal Aspects of International Corporate Social Responsibility'. Zij verricht al ruim 10 jaar wetenschappelijk onderzoek naar de rol die het recht kan spelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in een internationale context. In mei 2012 promoveerde zij bij de Universiteit Utrecht op een proefschrift over 'foreign direct liability cases': grensoverschrijdende civiele aansprakelijkheidsprocedures tegen internationaal opererende ondernemingen naar aanleiding van schendingen van mensenrechten- en milieunormen in ontwikkelingslanden. Enneking is de afgelopen jaren als juridisch expert actief betrokken geweest bij maatschappelijke discussies over maatschappelijk verantwoord ondernemen, eerlijke handel en bedrijven & mensenrechten. Ze verricht regelmatig onderzoek voor externe opdrachtgevers zoals het WODC, NWO, de Europese Commissie, de KNAW, het AXA Research Fund, maatschappelijke belangenorganisaties en advocatenkantoren. In het collegejaar 2015-2016 was zij houder van de TPR-Wisselleerstoel aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

 • Dr. M. (Marco) Fabbri

  E-mailadres: fabbri@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082843
  Kamer: J6-39

  Marco Fabbri is sinds november 2014 als post-doc onderzoeker verbonden aan het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort. In zijn onderzoek gebruikt Fabbri methoden en inzichten uit de experimentele economie, gedragseconomie en micro-economie om een breed scala aan rechtseconomische onderwerpen te bestuderen. Hij promoveerde in december 2014 te Rotterdam cum laude op zijn onderzoek naar sociale welvaart en op gedragseconomische inzichten gebaseerd overheidsbeleid. Momenteel verricht Fabbri experimenteel onderzoek naar het verband tussen property rights institutions en criminaliteit, en voert hij proeven uit die zien op de effectiviteit van 'loterij-prikkels' ter voorkoming van freerider-gedrag ten aanzien van publieke goederen.

   

 • Mr. J.J.M. (Ankje) Grapperhaus

  E-mailadres: grapperhaus@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4089137
  Kamer: T19-40

  Ankje Grapperhaus heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en Notarieel recht aan de Rijks Universiteit Leiden. Sinds 1999 is zij wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk recht van de ESL; daarvoor was zij onder meer kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek, Rotterdam. Naast haar aanstelling bij de EUR is Grapperhaus senior medewerker bij Loyens Loeff advocaten, belastingadviseurs en notarissen te Rotterdam. Op beide plaatsen houdt zij zich met name bezig met familie(vermogens)recht en ondernemingsrecht. Dit lijkt een vreemde combinatie, maar beide zijn typisch notariële vakken en de twee vakgebieden hebben ook wel raakvlakken. Een jaarlijks uitstapje is het vak Ondernemingsrecht aan de Rotterdam School of Management.

 • Prof. mr. S.D. (Siewert) Lindenbergh

  E-mailadres: lindenbergh@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082661
  Kamer: T19-42

  Siewert Lindenbergh is sinds 2005 als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Sectie Burgerlijk recht. Hij verricht onderzoek voornamelijk op het gebied van het verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, schadevergoedingsrecht en personenschaderecht. Onderwijs verzorgt hij in de master Privaatrecht (onder meer Privaatrecht in Werking) en in de master Aansprakelijkheid & Verzekering (onder meer Onderzoekspracticum). Daarnaast is Lindenbergh onder meer hoofddocent in de Grotius Opleiding Personenschade en in de Specialisatieopleiding voor advocaten voor slachtoffers van Ernstige Gewelds- en Zedenmisdrijven, is hij rechter- en raadsheer plaatsvervanger en is hij lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

 • Prof. dr. P. (Peter) Mascini

  E-mailadres: pmascini@gmail.com
  Telefoon: 010-4082842
  Kamer: J6-71

  Peter Mascini is sinds december 2013 als hoogleraar Empirical Legal Studies verbonden aan de sectie Burgerlijk recht en is codirecteur van het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort. Mascini promoveerde in 1999 op een organisatiesociologisch onderzoek naar industriële veiligheid. In zijn (rechts)sociologische onderzoek houdt hij zich bezig met de legitimering, uitvoering en handhaving van actuele wetgeving tegen de achtergrond van een veranderende maatschappelijke context. Als docent is Mascini onder meer betrokken bij Research Lab, onderdeel van het onderwijsprogramma van de Erasmus Graduate School of Law.

 • Prof. mr. A.I.M. (Toon) van Mierlo

  E-mailadres: vanmierlo@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082797
  Kamer: T19-36

  Toon van Mierlo is sinds 1993 als hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2002 combineert hij dit met de advocatuur. Sinds november 2007 is hij partner bij NautaDutilh te Rotterdam in de praktijkgroep Corporate & Commercial Litigation. Van Mierlo promoveerde in 1988 te Nijmegen op een proefschrift getiteld Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand. Hij is gespecialiseerd in (internationale) geschilbeslechting zowel ten overstaan van de overheidsrechter als in arbitrale procedures. Hij treedt veelvuldig op als arbiter in nationale en internationale (bouw- en handels-)arbitrages. Van Mierlo heeft talloze (Nederlandse en buitenlandse) publicaties op zijn naam staan die een breed terrein van het Nederlandse privaatrecht beslaan.

 • Prof. mr. A.J.M. (André) Nuytinck

  E-mailadres: nuytinck@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082797
  Kamer: T19-36

  André Nuytinck is sinds 1995 in deeltijd verbonden aan de sectie burgerlijk recht van ESL als hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht. Daarnaast is hij in dezelfde hoedanigheid in deeltijd verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Nuytinck doceert inleiding privaatrecht in het eerste bachelorjaar, alsmede onderzoekspracticum burgerlijk recht en familie(vermogens)recht in het masterjaar. Zijn onderzoek concentreert zich op thema’s binnen personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Hij is sinds 2004 de vaste annotator van Ars Aequi op deze drie rechtsgebieden. Zijn belangrijkste nevenfunctie is het lidmaatschap van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, die de regering adviseert over een fundamentele hervorming van het afstammings- en gezagsrecht, in het bijzonder betreffende de thema’s meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap.

 • Prof. dr. J.J. (Jeff) Rachlinski

  E-mailadres: rachlinski@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082797
  Kamer: T19-36

  Jeff Rachlinski, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Cornell Law School (New York), bekleedt de leerstoel Empirical Legal Studies sinds 2010. Rachlinski is zowel jurist als psycholoog, en is gespecialiseerd in empirische bestudering van het recht. Vanuit dit analytische gezichtspunt bestudeert hij diverse onderwerpen met betrekking tot de juridische praktijk, zoals geschilgedrag, schadevergoedingsrecht, bestuursrecht, milieurecht en productaansprakelijkheid.

 • Dr. C.P. (Chris) Reinders Folmer

  E-mailadres: reindersfolmer@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082754
  Kamer: J6-39

  Chris Reinders Folmer maakt sinds 1 september 2014 deel uit van de sectie Burgerlijk recht. Hij promoveerde in de sociale psychologie op de onderwerpen vertrouwen en samenwerking. Zijn huidige onderzoek richt zich op vertrouwensherstel binnen de juridische afhandeling van letselschade. Hij onderzoekt de mate waarin (financiële) schadevergoeding bijdraagt aan het herstellen van vertrouwen na letselschade, en de mate waarin niet-materiele tegemoetkomingen – zoals verontschuldigingen – hieraan kunnen bijdragen.

 • Prof. mr. H.N. (Harriët) Schelhaas

  E-mailadres: schelhaas@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4081639
  Kamer: T19-48

  Harriët Schelhaas is sinds medio 2015 als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. Daarvoor werkte zij bijna tien jaar als advocaat bij Stibbe in Amsterdam. In die rol adviseerde en procedeerde zij over een breed scala aan verbintenisrechtelijke onderwerpen. Als hoogleraar borduurt zij daar op voort en heeft zij het (internationale) commerciële contractenrecht als haar speerpunt. Daarnaast heeft de doorwerking van het Europees recht op het Nederlandse contractenrecht en de rechtsvergelijking haar bijzondere interesse. In het onderwijs (onder meer het bachelor vak Verbintenissenrecht en het master vak Privaatrecht in Werking) wil zij de boeiende wisselwerking tussen praktijk en theorie tot uitdrukking laten komen. Verder is Harriët onder meer raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

 • Prof. mr. M.W. (Martijn) Scheltema

  E-mailadres: m.scheltema@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4088864
  Kamer: T19-36

  Martijn Scheltema onderzoekt de effectiviteit van internationale private regelgeving specifiek op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en doceert ook op dat terrein. Zijn leerstoel is onderdeel van het BACT programma en hij werkt op zijn onderzoeksterrein samen met wetenschappers van verschillende andere disciplines. Hij is partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn en onder meer vice-chair van het Corporate Social Responsibility Committee van de International Bar Association, lid van de Advisory Board on Human Rights van de American Bar Association en special advisor van ACCESS facility..

 • Mr. J.K. (Joost) Stam

  E-mailadres: j.k.stam@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4088682
  Kamer: T19- 50

  Joost Stam heeft in collegejaar 2014-2015 de master rechtsgeleerdheid, variant privaatrecht afgerond. Hij is sinds 2015 werkzaam als wetenschappelijk docent bij de sectie burgerlijk recht, waar hij daarvoor als student-assistent werkte. Joost is daarnaast voor een jaar werkzaam geweest als tutor voor rechtsgeleerdheid, en richt zich momenteel ook voornamelijk op onderwijs. Hij is onder andere coördinator van het bachelorvak Verbintenissenrecht en van het mastervak Privaatrecht in werking.

 • Dr. K.K.E.C.T. (Koen) Swinnen

  E-mailadres: swinnen@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4081570

  Koen Swinnen is medio 2015 als universitair docent goederen- en insolventierecht in dienst getreden bij de sectie Burgerlijk Recht. Daarvoor was hij verbonden aan het Brusselse advocatenkantoor Altius. Academische ervaring heeft Koen van 2008 tot 2013 opgedaan aan de KU Leuven, waar hij als Aspirant FWO-Vlaanderen ook zijn doctoraal proefschrift “Accessoriteit in het vermogensrecht” heeft verdedigd, en tijdens het academiejaar 2013-2014 aan Harvard Law School, waar hij als Visiting Researcher werkzaam was. Doorheen de jaren heeft Koen een rijk gevulde publicatielijst bijeen weten te schrijven, gewijd aan verscheidene onderwerpen uit het goederen- en insolventierecht, met echter een bijzondere ‘voorliefde’ voor erfdienstbaarheden. Rechtsvergelijking is steeds de rode draad doorheen zijn onderzoek geweest.

 • Mr. P. (Peggy) Tchai

  Peggy Tchai heeft in 2014 de Togamaster, variant strafrecht en de master Arbeidsrecht afgerond. Sinds 2016 is zij als wetenschappelijk docent verbonden aan Erasmus School of Law. Bij de sectie Burgerlijk Recht is zij werkzaam als directeur van het Erasmus Honours Law College, het honoursprogramma voor getalenteerde en gemotiveerde rechtenstudenten. Haar privaatrechtelijke interesses liggen vooral op het gebied van arbeidsrecht en om haar arbeidsrechtelijke kennis op peil te houden is ze redactielid bij AR-Updates.

 • Mr. J.H.G. (Hilde) Verweij-Hoogendijk

  E-mailadres: h.verweij@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082660

  Hilde Verweij-Hoogendijk is sinds augustus 2015 als wetenschappelijk docent verbonden aan de sectie Burgerlijk Recht. Als wetenschappelijk docent is zij coördinator van de master Aansprakelijkheid en Verzekering en de minor Dood en Letsel voor Bachelor 3 studenten. Haar interesses liggen vooral op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en zij streeft er naar om zowel in de master Aansprakelijkheid en Verzekering als in de minor Dood en Letsel theorie en praktijk te laten samenkomen.

 • Prof. dr. mr. T. (Tammo) Wallinga

  E-mailadres: wallinga@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082191

  Tammo Wallinga werkt sinds 1998 bij de Sectie Privaatrecht (vanaf 2014 onderdeel van de Sectie Burgerlijk Recht), sinds 2007 als universitair hoofddocent. Eerder was hij werkzaam aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Als classicus en jurist is hij op onderzoeksgebied gespecialiseerd in het uitgeven van nieuw bronnenmateriaal in de vorm van kritische edities van middeleeuwse juridische teksten. In het onderwijs geeft hij in de B1 college over de wisselwerking tussen politieke geschiedenis en de geschiedenis van de rechtswetenschap aan de hand van de ontwikkeling het leerstuk van de onrechtmatige daad. In de Master laat Wallinga studenten kennis maken met de ontwikkeling van de leerstukken van de koop en de eigendomsoverdracht in het Romeinse recht, de receptie daarvan sinds de Middeleeuwen en de uiteindelijke neerslag ervan in enkele moderne stelsels van privaatrecht.

 • Mr. R. (Roel) Westrik

  E-mailadres: westrik@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082615

  Roel Westrik (1960) is als universitair hoofddocent burgerlijk recht verbonden aan de sectie burgerlijk recht. Daarnaast is hij als wetenschapper werkzaam bij Holla Advocaten (Den Bosch, Eindhoven). In deze functies combineert hij het universitaire onderwijs en onderzoek met de wisselwerking tussen praktijkvragen en rechtstheorie. Zijn aandachtsgebieden liggen op het terrein van het Europese en het nationale burgerlijk recht. In het bijzonder is zijn belangstelling gericht op beginselen, grondslagen en systematiek van het recht. In zijn universitaire onderwijs staan veelal centraal ‘knopen en kluwens' in het algemeen vermogensrecht ('knopen' die ontstaan in de combinatie van bijvoorbeeld eigendom, financiering, overeenkomsten, clausules, schuldeisers, insolventie, (on)zekerheden en daarmee samenhangende vraagstukken als hoofdelijkheid of verrekening).

 • Mr. S. (Sandra) van Beek

  E-mailadres: s.vanbeek@law.eur.nl
  Telefoon: +31 10 4082892
  Kamer: Zone S7-110

  Sandra van Beek heeft in 2012 de master rechtsgeleerdheid, variant privaatrecht afgerond aan de EUR, waarna zij nog een jaar werkzaam is geweest als tutor voor rechtsgeleerdheid. Ook is zij drie jaar werkzaam geweest als jurist onroerende en contractuele zaken. Sinds 2017 is zij weer verbonden aan de EUR en zal zij onder andere coördinator zijn van de bachelorvakken Inleiding Privaatrecht en Verbintenissenrecht.  

 • Mr. drs. I. (Ilona) van der Zalm

  E-mailadres: vanderzalm@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082680

  Ilona van der Zalm studeerde zowel rechten als economie in Rotterdam. Sinds haar studie is zij werkzaam als wetenschappelijk docent bij de sectie Burgerlijk Recht. Zij doet onderzoek, verzorgt onderwijs en cursussen en begeleidt studenten bij het schrijven van de afstudeerscriptie. De eerste jaren heeft zij voornamelijk bachelor onderwijs verzorgd op het gebied van het privaatrecht (zoals Inleiding Privaatrecht, Verbintenissenrecht, Goederen- en Insolventierecht en Oefenrechtbank). Vervolgens heeft zij de master Aansprakelijkheid en Verzekering enkele jaren gecoördineerd en daarin gedoceerd. Op het gebied van onderzoek gaat haar interesse uit naar het gebied van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Momenteel schrijft Van der Zalm een proefschrift over het onderwerp overlijdensschade.

Promovendi

 • Evelien Engelhard

  Mr. E.S. (Evelien) Engelhard

  E-mailadres: engelhard@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082360
  Kamer: T19-32

  Evelien Engelhard is sinds 2014 als promovenda werkzaam bij de sectie Burgerlijk Recht. In haar promotieonderzoek richt zij zich op verbeteringsinitiatieven voor de afwikkeling van letselschades in verschillende jurisdicties, teneinde het Nederlandse afwikkelingsproces van letselschade te verbeteren. Daarnaast is Engelhard (mede)auteur van diverse artikelen over personenschade en is zij betrokken bij een Europees onderzoek naar de feitelijke afwikkeling van letselschades, georganiseerd door ECTIL: ‘A Socio-Legal Analysis of Personal Injury Claims in Three Countries’.

 • Spotlight Interview | Mr Marnix Hebly

  Mr. M.R. (Marnix) Hebly

  E-mailadres: hebly@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082360
  Kamer: T19- 32

  Marnix Hebly is sinds begin 2012 werkzaam in het privaatrechtelijk onderwijs en onderzoek. In september 2014 is hij gestart met zijn promotieonderzoek. In zijn onderzoek richt hij zich op het verbintenissenrecht, in het bijzonder op het schadevergoedingsrecht. Zijn promotieonderzoek richt zich op aspecten van tijdsverloop bij de begroting van schade. Hebly is (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en rapporten over onder meer verhaal van (personen)schade via het strafrecht en aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbestblootstelling. Daarnaast schrijft hij regelmatig over contractenrechtelijke onderwerpen. 

 • Mr. F. (Femke) Ruitenbeek-Bart

  E-mailadres: ruitenbeek@law.eur.nl
  Telefoon: 010 - 408 20 84
  Kamer: T19-44

  Femke Ruitenbeek-Bart studeerde Nederlands recht (privaatrecht) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na ruim 14 jaar werkzaam te zijn geweest in de (cassatie)advocatuur (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) doet zij sinds oktober 2016 promotieonderzoek aan de Erasmus School of Law. Haar onderzoek richt zich op plaats van de veroorzaker in het afwikkelingsproces van letselschadezaken, mede in het licht van de toenemende aandacht voor de sociaal-emotionele behoeften van letselschadeslachtoffers. Ruitenbeek-Bart is redactiemedewerker van het Tijdschrift voor Vergoeding van Personenschade en (mede)auteur van diverse artikelen, annotaties en handboeken, voornamelijk op het terrein van het letselschaderecht.

 • Mr. A.I. (Aster) Schreuder

  E-mailadres: schreuder@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4081804
  Kamer: T19- 32

  Aster Schreuder is sinds september 2014 werkzaam bij de sectie Burgerlijk recht, eerst als wetenschappelijk docent en per september 2015 als promovenda. Haar belangstelling gaat vooral uit naar het aansprakelijkheidsrecht; op dat terrein heeft zij onder meer geschreven over de aansprakelijkheidsvraag bij robotica en over bestuurdersaansprakelijkheid. Schreuders promotieonderzoek richt zich op de rol van schuld in het schadevergoedingsrecht.

 • Mr. I. (Ilja) Tillema

  E-mailadres: tillema@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4082358
  Kamer: T19- 36

  Ilja Tillema is sinds 2011 verbonden aan de sectie Burgerlijk recht. Sinds 2012 verricht zij promotieonderzoek naar derdenfinanciering van massaschadezaken, dat zij naar verwachting in 2016 zal afronden. Naast haar onderzoekswerkzaamheden is Tillema onder meer betrokken bij de vakken Burgerlijk procesrecht en Onderzoekspracticum Burgerlijk Recht.

Student-Assistenten

 • Melissa de Groot

  E-mailadres: m.degroot@law.eur.nl
  Telefoon: 010-4081514
  Kamer: T19-58

  Melissa de Groot is sinds augustus 2015 werkzaam als student-assistent op de afdeling Burgerlijk Recht. Zij ondersteunt docenten, hoogleraren en andere leden van de sectie bij hun onderwijs- en onderzoekstaken. Melissa is in september 2015 begonnen aan het derde jaar van de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gedurende dit jaar hoopt zij te ontdekken in welk deel van het Privaatrecht zij zich wil specialiseren om zo een keuze voor een master te kunnen maken. De ervaring en kennis die zij opdoet gedurende het student-assistentschap komen hier goed bij van pas.

 • Merel van den Heuvel

  Mijn naam is Merel van den Heuvel en ik ben een tweedejaars studente Rechtsgeleerdheid aan de ESL. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Hellevoetsluis, waar ik nog altijd woonachtig ben. Mijn trouwe Citroën C1 brengt mij altijd weer veilig naar Rotterdam. Ik ben dol op lezen, schrijven en teksten uitpluizen en al vanaf het begin van mijn studie ben ik van mening dat Burgerlijk Recht het meest intrigerende rechtsgebied is. Daarom verheugt het mij te kunnen zeggen dat ik per 1 juni 2017 als student-assistente werkzaam mag zijn bij de sectie Burgerlijk Recht! Dit zal mijn eerste juridische baan worden, maar ik heb wel altijd activiteiten naast mijn studie verricht. Zo ben ik momenteel werkzaam bij een webwinkel en hockey ik al sinds mijn kleutertijd. Ik kijk er echt naar uit om mij te verdiepen in het privaatrechtelijke rechtsgebied ter ondersteuning van u allen en ik hoop u dan ook allemaal binnenkort te ontmoeten.

 • Hasnae el Marzguioui

  Telefoon: 010-408 15 14
  Kamer: T19-58

  Hasnae el Marzguioui is sinds augustus 2016 werkzaam als student-assistent bij de sectie Burgerlijk Recht. Binnen deze functie verricht zij onderwijsondersteunende werkzaamheden. Tevens ondersteunt zij onderzoekers bij het verrichten van onderzoek. Hasnae zit in het derde jaar van haar Bachelor Rechtsgeleerdheid. Zij is geïnteresseerd in het privaatrecht en hoopt door haar werkzaamheden als student-assistent een beter beeld te krijgen van het rechtsgebied.

 • Cas Michiels

  Telefoon: 010-4081514
  Kamer: T19-58

  Cas Michiels is sinds 1 september 2016 werkzaam als student-assistent bij de sectie Burgerlijk Recht. Na het afronden van zijn bachelors in Rechten en Economie in het kader van het mr.drs.-programma, is hij momenteel bezig met een master binnen de economie (Urban, Port & Transport Economics). Gedurende volgend jaar zal hij zich specialiseren in het privaatrecht. Het student-assistentschap vormt een uitgelezen mogelijkheid om meer ervaring op te doen binnen dit rechtsgebied.

 • Marit Rijndorp

  E-mailadres: rijndorp@law.eur.nl

  Mijn naam is Marit Rijndorp en ik ben sinds augustus 2016 werkzaam als student-assistente voor het onderzoeksprogramma Behavioural Approaches to Contract and Tort (BACT). Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van de promovendi die verbonden zijn aan BACT. In september 2016 begin ik aan de master Privaatrecht op de Erasmus Universiteit. Misschien ga ik daarna nog een tweede master volgen, maar een definitieve keuze heb ik nog niet gemaakt. Via mijn werk als student-assistente hoop ik meer te zien van het privaatrecht in de praktijk en het doen van wetenschappelijk onderzoek.  

 • Ludo Stroo

  Ludo Stroo is vanaf 1 juni 2017 werkzaam als student-assistent bij de sectie Burgerlijk Recht. Als student-assistent verricht hij ondersteunende werkzaamheden op het gebied van onderwijs en onderzoek. Hij is in september 2015 begonnen met de bachelor Rechtsgeleerdheid en is lid van het Erasmus Honours Law College. Naast zijn studie is Ludo actief als vrijwilliger bij de Rechtswinkel Dordrecht. De afgelopen twee jaar heeft hij ontdekt dat zijn voorkeur uitgaat naar het burgerlijk recht en hij hoopt tijdens zijn werkzaamheden op de sectie te ontdekken welke specifieke richting hij later op zou willen gaan binnen dit gebied.

 • Francine Ruitinga

  Telefoon: 010-4081514

  Francine Ruitinga is sinds september 2016 werkzaam als student-assistent bij de sectie Burgerlijk Recht. Als student-assistent ondersteunt zij docenten, hoogleraren en andere leden van de sectie bij het doen van onderzoek en het vervullen van hun onderwijstaken. In juli 2015 rondde Francine haar Bachelor Rechtsgeleerdheid af en in juli 2014 haar Bachelor Psychologie, beiden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zojuist is zij gestart met de Master Privaatrecht. Zij denkt dat deze Master en het student-assistentschap een mooie aanvulling op elkaar zijn.