Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Salaris

Op basis van het overeengekomen functieniveau ben je ingedeeld in één van de salarisschalen van de cao-NU.

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Met het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (KMA), een ruilsysteem van arbeidsvoorwaarden, kun je als medewerker arbeidsvoorwaarden ruilen en zo geheel naar eigen wens een persoonlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden samenstellen.

Je inzet bestaat altijd uit tijd en/of geld, de zogenaamde ‘bronnen’. Deze bronnen kun je ruilen voor verschillende soorten doelen.

Bronnen

 • Tijd: verlofdagen (maximaal 10 dagen)
 • Geld: vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Doelen

Je kunt de bronnen inzetten voor de volgende doelen:

 • Extra vergoeding woon-werkverkeer
 • Extra Pensioen
 • Extra Inkomen
 • Meerjarenspaarmodel
 • Extra verlof

Verlof

Regelmatige rust en vakantie zijn van groot belang voor je welzijn. EUR hecht veel waarde aan het welbevinden van haar medewerkers en staat voor goed werkgeverschap. Wij kennen onze verantwoordelijkheden als werkgever.

Onze medewerkers werken in een competitieve omgeving, waar naast professionele vrijheid ook een hoge mate van prestatiedruk een rol speelt. In dit speelveld is regelmatige rust en vakantie van groot belang voor jouw welzijn. Als werkgever en werknemer is het daarom van belang om een duidelijk beeld te hebben van je vrije dagen en rekening te houden met de aard van je werk. Hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Vergoedingen

Als medewerker met een vast dienstverband kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vergoeding van kosten die je voor je werk maakt.

Voor de volgende zaken bestaat een vergoedingsregeling bij de EUR:

 • reiskosten voor woon-werkverkeer
 • dienstreis binnenland
 • dienstreis buitenland
 • overige onkosten
 • verhuiskosten
 • kosten voor internet thuis
 • kosten als gevolg van schade aan persoonlijke eigendommen
 • fietsregeling
 • vakbondscontributie

Verzekeringen

Erasmus Universiteit Rotterdam heeft met een aantal verzekeraars collectieve contracten afgesloten, zodat je tegen gunstige voorwaarden verzekeringen af kunt sluiten.

Type verzekering

Verzekeraar

Compleet verzekeringspakket

Centraal Beheer Achmea en OHRA

Compleet verzekeringspakket

Allianz Nederland

Zorgverzekering

Zilveren Kruis Achmea
Collectiviteitsnummer: 205213952
Je ontvangt korting op de basispremie en kunt tegen aantrekkelijke premies aanvullende verzekeringen afsluiten.

Verzekering tegen inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid

Loyalis IPAP-verzekering

Pensioen

Medewerkers zijn aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Jaarlijks zal het ABP u informeren over uw opgebouwde pensioenen, fpu etc. Daarnaast kunt u altijd bij het ABP nadere informatie verkrijgen over uw pensioenvoorzieningen.

Waardeoverdracht

Indien u eerder een baan bij een andere werkgever heeft gehad en ook daar pensioen heeft opgebouwd, kunt u de waarde van dat pensioen mogelijk overdragen aan het ABP. Deze waardeoverdracht moet u binnen twee maanden na uw aanstellingsdatum bij het ABP aanvragen. De afdeling P&O heeft een informatieset en aanvraagformulier voor u klaarliggen.

Bijverzekeringen

Wij adviseren u terdege kennis te nemen van de regelingen rondom arbeidsongeschiktheid, nabestaandenpensioen en vervroegd pensioen. Door het betalen van (meer)premies, kunt u risico's beperken of uw vervroegd pensioenopbouw beïnvloeden. Algemene informatie daarover kunt u verkrijgen via ABP of Loyalis.

Inkomensvooruitblik

Het berekenen van een ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering, nabestaandenpensioen etc. is tegenwoordig maatwerk. Een afdeling personeelszaken kan u daarbij niet meer helpen; uw gegevens zijn niet voor hen beschikbaar. Toch is het goed te weten hoe uw toekomst aan de inkomenskant er uit kan zien bij een bepaalde gebeurtenis. Wellicht dat u nog zaken kunt beïnvloeden. U kunt gebruik maken van de gratis inkomensvooruitblik op de website van het ABP.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen