Research Institutes
IvO Center for Financial law & Governance

IvO Center for Financial law & Governance

Het IvO Center for Financial law & Governance (ICFG) heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen. Speciale aandacht gaat uit naar banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Hiermee beoogt ICFG het denken over de wijze waarop commerciële en maatschappelijke belangen in de financiële sector op een duurzame manier verenigd kunnen worden verder te brengen. ICFG hanteert hierbij een multidisciplinaire invalshoek, waarbij juridische, economische en gedragswetenschappelijke inzichten worden verenigd. Aan ICFG zijn interne en externe onderzoekers verbonden die tevens in opdracht van derden onderzoek zullen verrichten. ICFG  verzorgt opleidingsprogramma's en seminars voor studenten, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders.

Naast publicaties in toonaangevende wetenschappelijke bladen, richt ICFG zich met de ICFG-reeks op het schrijven van handzame en innovatieve publicaties voor de praktijk.

Uniek aan ICFG is onder andere:

 • de multidisciplinaire samenstelling, te weten recht, economie en gedragswetenschappen,
 • de hoogwaardige publicaties, en
 • de combinatie van fundamenteel onderzoek en praktijkgerichte oplossingen.

Onderwerpen die de aandacht van ICFG hebben, zijn onder meer:

 • Bestuursmodellen in de financiële sector;
 • De betekenis en invulling van corporate governance bij financiële ondernemingen;
 • De belangen van kapitaalverschaffers en de wijze waarop bestuurders deze belangen en belangen van andere stakeholders meewegen in hun besluitvorming;
 • De invulling van de toezichthoudende rol door de Raad van Commissarissen;
 • De relatie tussen intern en extern toezicht;
 • Het functioneren van interne controlefuncties van financiële ondernemingen, zoals risicomanagementfuncties en de compliancefunctie;
 • Ontwikkelingen in het toezicht van de AFM en DNB en vraagstukken rondom de maatschappelijke en juridische legitimiteit en de effectiviteit van dit toezicht;
 • Internationale ontwikkelingen op het gebied van financieel recht en financieel toezicht en de gevolgen voor de Nederlandse financiële sector; en
 • Europese en mondiale modellen van financieel toezicht  De rol van de externe accountant in de financiële sector.

ICFG staat onder leiding van prof. mr. Hélène Vletter-van Dort en prof. mr. dr. Kleis Broekhuizen.