Themadossiers

Duurzaamheid

Binnen het thema ‘duurzaamheid’ onderzoeken we hoe de lokale belastingen raken aan een duurzame omgeving. Bij het begrip duurzaamheid denken wij onder andere aan klimaatbestendigheid bijvoorbeeld waterbeheer), het toewerken naar energieneutraliteit (energietransitie) en een circulaire economie. Dat raakt aan lokale belastingen, doordat enerzijds met belastingen geld kan worden opgehaald om te besteden aan die klimaatdoelen (bekostiging) en anderzijds door middel van differentiatie binnen de belasting een prikkel kan worden gegeven aan de belastingbetalers om duurzamere keuzes te maken (instrumenteel gebruik, gedragsbeïnvloeding).

Bij bekostiging van duurzaamheidsmaatregelen kan gedacht worden aan het bekostigen van hemelwateropvangvoorzieningen via de gemeentelijke rioolheffing of de watersysteemheffing van het waterschap en aan de bekostiging van energiemaatregelen aan een particulier huis (‘van het gas af’) via een baatbelasting 2.0 (lopend onderzoeksproject waar het ESBL aan bijdraagt). Bij gedragsbeïnvloeding kan men denken aan het verminderen van huishoudelijk afval door beprijzing via de gemeentelijke afvalstoffenheffing en aan het stimuleren van energieneutraal en circulair bouwen via een korting op de gemeentelijke leges voor een bouwvergunning.

 • Zie hier de onderzoeken en publicaties uit 2019.

  • Titel: 'De modelakte zonnepanelen en de Wet WOZ'
   Wie: A.P. Monsma
   Waar: Vastgoed Fiscaal en Civiel 2019/6

   Titel: CO2-heffing: #hoedan?’
   Wie: A.W. Schep
   Waar: Column in de rubriek ‘Uitvergroot’ van Vakstudie Nieuws, V-N 2019/17.0
   Omschrijving: Dit artikel omschrijft de vragen die spelen bij de door het kabinet gepresenteerde CO2-heffing voor de industrie.

  • Titel: ‘Fiscale bekostiging warmtenet Drechtsteden'
   Door: A.P. Monsma en M.R. de Boer
   Omschrijving: Centraal in dit onderzoek staat de vraag of, en zo ja onder welke voorwaarden, het mogelijk is de kosten van de aanleg van een warmtenet te verhalen op de aan te sluiten onroerende zaken (woningen) via een gemeentelijke baatbelasting.

 • Zie hier de onderzoeken en publicaties uit 2018.

  • Titel: ‘Lokale belastingen en duurzaamheid’
   Door: A.W. Schep
   Omschrijving: Essay geschreven in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

   Titel: ‘Concept-rapport ‘Objectgebonden financiering van woningverduurzaming met baatbelasting’
   Door: A.W. Schep
   Omschrijving: Onderzoek in opdracht van BEL-combinatie.

   Titel: Rapportage onderzoek fiscaal-juridische advisering over energieproductie door waterschappen’
   Door: J.A. Monsma en A.P. Monsma
   Omschrijving: Aan het ESBL is de voorlopige opdracht verleend voor een onderzoek resulterende in fiscaaljuridische advisering over energieproductie door waterschappen. Van dit onderzoek is deze rapportage gemaakt. Opdrachtgever is de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

  • Titel: ‘Belastingfaciliteiten voor de creatieve industrie’
   WaarWeekblad voor Fiscaal Recht 2018/6
   Wie: A.P. Monsma, M. Tydeman-Yousef
   Omschrijving: Verslag van het seminar ‘Fiscale autonomie en haar grenzen’ van de Erasmus School of Law, gehouden op 12 oktober 2017 te Rotterdam.

   Titel: ‘Circulaire economie en afvalstoffenheffing’
   WaarBelastingblad 2018/98
   Wie: A.P. Monsma
   Omschrijving: D.m.v. afvalstoffenheffing en andere heffingen zou circulaire economie, als deelthema van duurzaamheid, gestimuleerd kunnen worden.

   Titel: ‘Gebouwgebonden financiering van energetische maatregelen voor woningen: naar een baatbelasting 2.0?’
   WaarBelastingblad 2018/96
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Woningen moeten duurzamer. Daarvoor is (gebouwgebonden) financiering nodig. In hoeverre kan de gemeentelijke baatbelasting hierbij een rol spelen?

   Titel: ‘Gratis parkeren voor Teslarijders’
   Waar: Column in de rubriek ‘Uitvergroot’, V-N 2018/23.0.
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Gemeenten zetten fiscale middelen in om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Maar wordt daarbij daadwerkelijk een positieve bijdrage aan het klimaat geleverd?

   Titel: ‘Lokale belastingen en duurzaamheid’
   Waar: Essay geschreven in opdracht van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Lokale heffingen kunnen het duurzaamheidsbeleid van gemeenten een impuls geven. Onderzocht moet worden wat de effecten hiervan zijn.

   Titel: ‘Heffingen kunnen altijd groener’
   WaarBinnenlands Bestuur 2018, week 14, p. 54-57.
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Samenvatting van het essay dat Arjen Schep heeft geschreven voor de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

   Titel: ‘Geef gemeenten regie bij duurzaam wonen’
   WaarSC Krant (SdU) van 15 mei 2018, nr. 8, p. 6.
   Wie: A.W. Schep, T. Smit
   Omschrijving: Arjen Schep en Tijmen Smit pleiten ervoor gemeenten de regie te geven bij het verduurzamen van particuliere woningen. Hoe kan dit financieel worden uitgewerkt?

   Titel: ‘Bekostiging centrale zuiveringsstap voor de verwijdering van gewas-beschermingsmiddelen’
   WaarESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
   Wie: J.A. Monsma
   Omschrijving: Hoe kan de centrale zuiveringsstap voor de verwijdering van gewas-beschermingsmiddelen worden bekostigd? Onderzoek in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Internationaal

Binnen dit thema onderzoeken we hoe de Nederlandse lokale belastingen zich verhouden tot het Europese en internationale recht en de lokale belastingen in andere landen. We leggen verbinding met onderzoekers uit andere landen om verschillende systemen en de invulling van begrippen als fiscale autonomie en rechtsbeginselen te kunnen vergelijken. Het ESBL rekent het tot zijn taak kennis over de Nederlandse lokale belastingen te delen, niet alleen met het werkveld in Nederland, maar ook over de landsgrenzen heen. De laatste jaren wordt ‘property tax’ steeds vaker als een middel voor ‘Domestic Resource Mobilization’ voor ontwikkelings- en transitielanden gezien (Wereldbank, Asian Development Bank, VNG international). Het ESBL participeert in een aantal van die projecten in onder meer de West Bank (Palestina).

  • Titel: ‘Housing taxation in the Netherlands’
   Wie: A.P. Monsma en S.J.C. Hemels
   Waar: Quality of Life - Legal and Tax systems to implement Sustainable Development Goals (SDGS) in Japan and the Netherlands, Chapter 6, pp. 63-85

   Titel: ‘Municipal Environmental taxes in The Netherlands’
   Wie: A.W. Schep
   Waar: Quality of Life - Legal and Tax systems to implement Sustainable Development Goals (SDGS) in Japan and the Netherlands, Chapter 8, pp. 111-123

   Titel: 'Open versus Closed Competence to Tax: A Comparative Legal Study of Municipal Taxes in Belgium and the Netherlands'
   Wie: M. de Jonckheere, A.W. Schep en A.P. Monsma
   Waar: Intertax Volume 47 (2019), Issue 5, pp. 468-489
   Omschrijving: In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de lokale belastingsystemen van Nederland en België, waarbij onderzocht wordt in hoeverre de lokale autoriteiten over bevoegdheden beschikken om lokale belastingen te heffen binnen de nationale wetgeving en jurisprudentie.

  • Titel: ‘Fiscal instruments for safe & sound ship recycling’
   Door: A.P. Monsma, A.W. Schep, M.F. de Wilde

  • Titel: ‘Housing taxation: the special case of the Netherlands’
   Waar: Bulletin for International Taxation 69 (8), p. 463-474
   Wie: A.P. Monsma, S.J.C. Hemels

   Titel: ‘Housing taxation in the Netherlands’
   Waar: Meikai University Discussion Paper Series 2015, nr. 27, p. 37-60
   Wie: A.P. Monsma, S.J.C. Hemels

   Titel: ‘Dutch local property taxes in international perspective’
   Waar: IAAO’s Fair&Equitable magazine oktober 2015, p. 15-19
   Wie: A.P. Monsma

   Titel: ‘Study on the feasibility of a Financial instrument to facilitate safe and sound ship recycling’
   Waar: Bijdrage aan Fiscal instruments for safe & sound ship recycling. Bijdrage in het project van Ecorys, Erasmus School of Law en DNV-GL.
   Wie: A.P. Monsma, A.W. Schep, M.F. de Wilde

  • Titel: ‘Open versus closed taxcompetence: A comparative legal study of municipal taxes in Belgium and the Netherlands’
   Door: M.J.M. de Jonckheere, A.P. Monsma, A.W. Schep

  • Titel: ‘Bevoegdheidsaspecten: rechtsgrond en grenzen van de vergoedende heffingen in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2013-2014’
   Waar: Die keure, 1-44
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Formeel fiscaal recht in België’
   Waar: X Lokaal formeel belastingrecht in Nederland, België en Duitsland, ESBL- brochures nr 14, Rotterdam, 2014, ISBN 978 908 2181 807, 121- 141
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Jaarboek lokale en regionale belastingen 2013-2014 Vergoedende regionale en lokale heffingen’
   Waar: Die keure, p. 128
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: 'Exact algemeen’ of liever ‘benaderend individueel'
   Waar: Rotterdamse résumé mei 2014
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek’
   Waar: LRB 2014/1, p. 72-98
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek’
   Waar: LRB 2014/2, p. 24-51
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek
   Waar: LRB 2014/3, p. 20-39
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Open versus gesloten belastingstelsel: een vergelijkende studie van gemeentebelastingen in België en Nederland, Lokale & Regionale Belastingen’
   Waar: LRB 2013(3-4), p. 22-57
   Wie: M.J.M. de Jonckheere, A.P. Monsma, A.W. Schep

   Titel: ‘Interlokaal 2014, nr. 1. Local tax system in the Netherlands’
   Waar: Belastingblad 2014/488
   Wie: A.P. Monsma

  • Titel: ‘De invloed van 30 jaar staatshervorming op de fiscale autonomie van Belgische gemeenten’
   Waar: ´k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk, (red.) A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en J.C.M.J.M. van Sonderen, Den Haag: Sdu 2013, p. 145-160
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Lokale bedrijfsbelastingen in Frankrijk’
   Waar: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013, Brugge: Die Keure 2013, p. 200-226
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘De gewestelijke beperking van de gemeentelijke belasting- en retributiebevoegdheid’
   Waar: Jaarboek lokale en regionale belastingen 2012-2013, Brugge: Die Keure 2013, p. 1-26
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘De vreemdelingenretributie: onwettig of toch niet?’
   Waar: LRB 2013/2, p. 3-20
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek’
   Waar: LRB 2013/1, p. 16-36
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Recente rechtspraak in kort bestek’
   Waar: LRB 2013/2, p. 57-75
   Wie: M.J.M. de Jonckheere

   Titel: ‘Rariteiten lokale fiscaliteit in België en Nederland’
   Waar: Fiscaal Praktijkblad 2013/7, p. 6-9
   Wie: M.J.M. de Jonckheere, A.P. Monsma

   Titel: ‘Lokale bedrijfsbelastingen in Nederland’
   Waar: Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2012-2013, Brugge: Die Keure 2013, p. 229-260
   Wie: A.P. Monsm

BIZ

Bij ondernemersfondsen en bedrijveninvesteringszones wordt de opbrengst van een gemeentelijke belasting teruggegeven in de vorm van subsidie aan belastingplichtige ondernemers. Zij kunnen die subsidie vervolgens aanwenden voor diverse gezamenlijke doelen en activiteiten die de gezamenlijke bedrijfsomgeving ten goede komen. Binnen het ESBL is veel expertise over deze vormen van belastingheffing onder andere vanwege het promotieonderzoek van Arjen Schep dat in 2012 leidde tot de dissertatie: Naar evenwichtig bijzonder kostenverhaal door gemeenten. Bekostiging van voorzieningen met baatbelasting, grondexploitatiebijdrage, ondernemersfondsen en BIZ-bijdrage., diss. EUR, Delft: Eburon 2012). Ook na zijn promotie heeft Arjen gepubliceerd en voordrachten gehouden over dit thema en was hij betrokken bij de invoering van tientallen bedrijveninvesteringszones en ondernemersfondsen.

  • Titel: ‘De BIZ-bijdrage: een gemeentelijke bestemmingsheffing ten behoeve van subsidieverlening aan ondernemersgebieden’
   Waar: Maandblad Belastingbeschouwingen, MBB 2015/7-8, p. 247-254
   Wie: A.W. Schep

   Titel: ‘Hoofdstuk 14: BIZ-bijdrage: gemeentelijke belasting met subsidieverplichting’
   Waar: Hoofdstuk in “Samen aan de slag met BIZ!
   Wie: A.W. Schep

  • Titel: ‘Naar een permanente wettelijke regeling voor de BIZ-bijdrage: klaar voor de toekomst?’
   Waar: ´k Moet eerlijk zeggen, vriendenbundel Henk van Arendonk, (red.) A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels en J.C.M.J.M. van Sonderen, Den Haag: Sdu 2013, p. 301-316
   Wie: A.W. Schep

   Titel: ‘Interlokaal 2013, nr.1. Van evaluatie naar wetsvoorstel voor de Wet op de bedrijveninvesteringszones’
   Waar: Belastingblad 2013/362, p. 1294-1303
   Wie: A.W. Schep

Hervorming gemeentelijk belastinggebied

Mede naar aanleiding van decentralisatie van het rijk naar gemeenten van taken binnen het sociaal domein per 1 januari 2015 (bijv. WMO en jeugdzorg), verschenen diverse rapportages over de wenselijkheid van uitbreiding van het gemeentelijke belastinggebied (CBP, het COELO, de VNG, de Algemene Rekenkamer en de Raad voor de Financiële Verhoudingen). Ook de VNG-commissie Rinnooij Kan heeft in 2015 geadviseerd het gemeentelijke belastinggebied flink te vergroten en te verbeteren. Onder meer invoering van een ingezetenenheffing en herinvoering van de gebruikersheffing ozb op woningen werd door deze commissie voorgesteld.

Hoewel het huidige kabinet Rutte III de plannen niet heeft overgenomen, is wel op 14 februari 2018 het Interbestuurlijk Programma (IBP) gestart. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen willen komen tot een gezamenlijke aanpak van een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven van de komende jaren. In de programmadocumenten wordt uitdrukkelijk vermeld, dat behalve regulier onderhoud aan de lokale belastingstelsels ook zal worden onderzocht in hoeverre de wet- en regelgeving tot knelpunten leidt bij de oplossing van de maatschappelijke opgaven en/of/en hoe dat de lokale fiscaliteit wellicht juist kan bijdragen aan een oplossing.

Vanuit het ESBL zijn diverse publicaties aan dit onderwerp gewijd. Het onderwerp is ook gerelateerd aan de plannen tot hervorming van het belastinggebied van waterschappen (Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van Waterschappen).

  • Titel: ‘Is een ingrijpende herziening van het gemeentelijke belastinggebied opportuun?’
   Waar: Weekblad Fiscaal Recht 2017/157
   Wie: J.A. Monsma, A.P. Monsma
   Omschrijving: Het kabinet stelt voor om € 4 miljard te verschuiven van de rijksbelastingen (IB/LB) naar de gemeentebelastingen. Wat zijn de gevolgen?

   Titel: ‘Uitbreiding gemeentelijke belastingen: goed voor de doelmatigheid?’
   Waar: Belastingblad 2017/441
   Wie: J.A. Monsma, A.P. Monsma, J. Boeke
   Omschrijving: Het kabinet stelt voor om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden. In hoeverre is dit doelmatig?

   Titel: ‘Acceptatiegraad en politieke waarschijnlijkheid van een hervorming van het gemeentelijke belastinggebied’
   Waar: Maandblad Belasting Beschouwingen (MBB) 2017/02, p. 52-59
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Beschouwing over het voorstel om het gemeentelijk belastinggebied uit te breiden.

  • Titel: ‘Een groter gemeentelijk belastinggebied: doel of middel?’
   Waar: WFR 2016/166, p. 1068-1079
   Wie: J.A. Monsma
   Omschrijving: Weergave van argumenten voor uitbreiding en hervorming van gemeentelijk belastinggebied. Op veel van deze argumenten is het nodige af te dingen.

   Titel: ‘Kabinetsbrief over toekomst van het gemeentelijke belastinggebied: bouwstenen of sloophout?’
   Waar: Belastingblad 2016/418, p. 1659-1667
   Wie: A.W. Schep, L.J. Boone
   Omschrijving: Commentaar op 'bouwstenenbrief'. Uitbreiding gemeentelijk belastinggebied is niet doel, maar middel. Middel om loon- en inkomstenbelasting te verlagen.

  • Titel: ‘Uitbreiding en verbetering van het gemeentelijk belastinggebied. 13 ideeën van studenten fiscaal recht van de Erasmus School of Law’
   Waar: ESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
   Wie: A.P. Monsma, A.W. Schep, J.A. Monsma

    

    

  • Titel: ‘Bekostiging van maatregelen uit programma's op grond van de Omgevingswet’
   Waar: Onderzoeksrapport van het ESBL, geschreven in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gepubliceerd op: https://omgevingswet.pleio.nl
   Wie: A.W. Schep

   Titel: ‘Kostenverhaal bij ontwikkelende én gevestigde partijen: revival voor de baatbelasting?’
   Waar: Grondzaken in de praktijk' (SdU)
   Wie: N. Sorel, A.W. Schep, J. Tennekes

   Titel: ‘Het strijkorkestje van de Titanic’
   Waar: Column ‘uitvergroot’, V-N 2014/1.0
   Wie: A.W. Schep

   Titel: ‘Draaideurcrimineel op het rechte pad door nieuwe gemeentelijke belasting’
   Waar: Column ‘uitvergroot’, V-N 2014/54.0
   Wie: A.W. Schep

   Titel: ‘No taxation without argumentation’
   Waar: WFR 2014/1417
   Wie: A.W. Schep

Leges

Retributies (ook wel leges genoemd) worden geheven als vergoeding van de kosten van dienstverlening of van het gebruik van gemeentebezittingen. Bij dienstverlening kan gedacht worden aan vergunningverlening of de verstrekking van gemeentelijke stukken. Bij het gebruik van gemeentebezittingen kan gedacht worden aan het gebruik van de gemeentelijke haven, of van gemeentelijke marktkramen. Voor retributies geldt een opbrengstnorm: de geraamde baten mogen de geraamde lasten terzake niet overschrijden. Over zowel het begrip dienstverlening als over de opbrengstnorm wordt de nodige jurisprudentie gewezen. Het blijft daarom een relevant onderwerp voor ESBL-publicaties.

  • Titel: ‘Second opinion leges omgevingsvergunning’
   Door: A.W. Schep

  • Titel: ‘Zaagtandarrest: gemeentelijke vrijheid in tarieven’
   Waar: Belastingblad 2017/356
   Wie: A.P. Monsma
   Omschrijving: Beschouwing over het zogenoemde Zaagtandarrest. In dit arrest is bepaald dat gemeenten vrij zijn in het vaststellen van legestarieven.

   Titel: ‘Leges voor handhavingskosten bij bouwen zonder vergunning’
   Waar: Belastingblad 2017/423
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Rechtbank Noord-Holland doet uitspraak in zaak over leges voor handhavingskosten bij bouwen zonder vergunning. Deze uitspraak roept een aantal vragen op.

  • Titel: ‘Juridische toets van de mogelijkheden tot legesheffing voor provinciale luchtvaarttaken: beoordeling’
   Door: A.W. Schep

  • Titel: ‘Quickscan legesverordening’
   Door: A.P. Monsma, A.W. Schep

OZB/WOZ

Gemeenten waarderen jaarlijks alle onroerende zaken binnen hun grenzen. Dit gebeurt op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ). In deze wet en daarop gebaseerde nadere regelgeving zijn regels opgenomen over de afbakening van het WOZ-object, de waarderingsvoorschriften (welk waardebegrip moet worden gehanteerd), waarderingsmethodes, waarderingsuitzonderingen, bekendmaking van de waarde, latere aanpassing van de waarde (buiten de bezwaarprocedure) en de opname in en verstrekking van WOZ-gegevens uit de basisregistratie WOZ. De WOZ-waarde vormt de heffingsmaatstaf voor diverse lokale heffingen, waaronder de onroerende zaakbelastingen (ozb). Voor de ozb zijn diverse vrijstellingen geformuleerd, zoals de kerkenvrijstelling, de kassenvrijstelling en de werktuigenvrijstelling.

Binnen dit onderwerp valt ook het tegengestelde belang bij de WOZ-waarde. Doordat de WOZ-waarde mede bepalend is geworden voor de te vragen maximum huurprijs van sociale huurwoningen, kan een eigenaar van huurwoningen belang hebben bij een hogere WOZ-waarde. Voorheen werd steeds aangenomen dat degene die bezwaar of beroep instelde slechts belang had bij een lagere WOZ-waarde, omdat de hoogte van belastingen ervan afhangt. Omdat de regels voor de rechtsbescherming nog niet zijn aangepast, kunnen zich diverse juridische en praktische problemen voordoen. In publicaties en een speciaal aan dit thema gewijde studiemiddag heeft het ESBL hier aandacht aan besteed.

  • Titel: No-cure-no-pay in WOZ-procedures: strategieën en proceskosten
   Waar: NTFRA 2019/2
   Wie: A.P. Monsma, A. Abdirizak.
   Omschrijving: In het afgelopen decennium is hetaantal bezwaren en beroepen ingediend door no-cure-no-pay-bureaus fors toegenomen, met hogere proceskostenvergoedingen tot gevolg. De auteurs onderzoeken welke strategieën no-cure-no-pay-bureaus en gemeenten hanteren om de hoogte van deze proceskostenvergoedingen te beïnvloeden. Verder bezien de auteurs of het huidige wettelijke systeem toereikend is om de geconstateerde problemen op te lossen en welke alternatieven denkbaar zijn.

   Titel: ‘Interlokaal 2019, nr.1’
   Wie: R.H. Kastelein en A.P. Monsma
   Waar: Belastingblad 2019/151
   Omschrijving: Eerste aflevering van Interlokaal van 2019 met daarin een beschouwing over de proceskostenvergoedingen in WOZ-procedures van de hand van Robert Kastelein en Anneke Monsma, en een overzicht met recent verschenen publicaties en verrichte activiteiten van het ESBL.

 • Bekijk de onderzoeken

 • Bekijk de onderzoeken.

  • Titel: ‘Rechtmatigheidstoets van de WOZ-waardering en heffing van OZB van aan spoorbanen dienstbare infrastructuur’
   Door: A.W. Schep

 • Bekijk de onderzoeken

  • Titel: ‘Wetenschappelijke toets van het door Van den Bosch & partners te Sliedrecht aan de gemeente Almere uitgebrachte Advies afschaffing onroerendezaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen’
   Door: J.A. Monsma, A.W. Schep

   Titel: ‘Rechtmatigheidstoets van de WOZ-waardering en heffing van OZB van aan spoorbanen dienstbare infrastructuur’
   Door: A.W. Schep

 • Bekijk de onderzoeken

  • Titel: WOZ-waardering in crisistijd
   Waar: Fiscaal Praktijkblad 2014-10, p. 14-17
   Wie: A.W. Schep

Precariobelasting

Precariobelasting vormt een gefiscaliseerde vergoeding voor het gebruiken van gemeentegrond voor private doeleinden, zodat die grond (tijdelijk) is onttrokken aan het publieke gebruik. Voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond kunnen in de precariobelasting worden betrokken. Daarbij valt te denken aan caféterrassen op het trottoir, luifels die boven het trottoir hangen en kabels en leidingen in de grond. Precariobelasting kan niet worden geheven, indien de gemeente de voorwerpen moet gedogen. Over de vraag of zo’n gedoogplicht bestaat in een specifiek geval bestaat veel jurisprudentie. Nutsbedrijven hebben zich veelvuldig verzet tegen de heffing van precariobelasting op hun ondergrondse leidingen, onder andere met het argument dat deze belasting de prijs van nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) opdrijft en de prijs daarmee afhankelijk maakt van de gemeente waarin men woont. Mede om die reden is de precario op leidingen van nutsbedrijven inmiddels bij wet afgeschaft, met een overgangsperiode tot 2022.

  • Titel: ‘Precario en warmtenet Dordrecht’
   Door: A.W. Schep, W. Mans

    

   Titel: ‘Notitie precariobelasting en Belemmeringenwet Privaatrecht’
   Door: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Vergoedingen voor gebruik van gemeentegrond door netwerken van nutsbedrijven. Een verkennende notitie naar alternatieven voor precariobelasting’
   Door: A.W. Schep

  • Titel: ‘Interlokaal 2017, nr. 2. Fiscale en privaatrechtelijke alternatieven voor wegvallende opbrengsten precariobelasting’
   Waar: Belastingblad 2017/422
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Bijdrage over alternatieven voor wegvallende opbrengsten precariobelasting, verschenen publicaties ESBL, overzicht diverse activiteiten en vooraankondiging studiemiddag.

  • Titel: ‘Startnotitie precariobelasting van ondergrondse kabels en leidingen’
   Door: A.P. Monsma, A.W. Schep

   Titel: ‘Onderzoek heffing van precariobelasting op kabels en leidingen’
   Door: A.W. Schep

  • Titel: ‘Heffing van OZB van netwerken van nutsbedrijven’
   Waar: Onderzoek in opdracht van Gemeentebelastingen Drechtsteden, september 2013, p. 37
   Wie: A.W. Schep

Overig

Overige onderzoeks-output die niet binnen de specifieke thema’s geschaard kan worden, wordt hier vermeld. Het betreft bijvoorbeeld specifieke onderzoeksopdrachten van gemeenten en waterschappen of losse artikelen, columns en voordrachten.

 • Bekijk hier de publicaties van 2020.

  • Titel: 'Interlokaal 2020, nr. 1'
   Wie: R.H. Kastelein
   Waar: Belastingblad 2020/76
   Omschrijving: Verslag van het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan Monsma als bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden en wetenschappelijk directeur van het ESBL. Verder een overzicht van recent verschenen publicaties en verrichte activiteiten.

 • Bekijk hier de publicaties van 2018.

  • Titel: 'Interlokaal 2018, nr. 1'
   Waar: Belastingblad 2018/303
   Wie: R.H. Kastelein
   Omschrijving: Verslag van de studiemiddag over rechtsbescherming. Verder: nieuws en een overzicht van de wetenschappelijke activiteiten.

   Titel: ‘Onderzoek naar de rioolheffing in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard’
   WaarESBL 2018 (intern, kan worden opgevraagd)
   Wie: J.A. Monsma
   Omschrijving: Onderzoek naar de rioolheffing. Dit in opdracht van de gemeente Krimpenerwaard.

   Titel: ‘Gemeentelijke verblijfsbelastingen in tijden van massatoerisme en Airbnb: ontwikkelingen, knelpunten en mogelijke oplossingen’
   Waar: MBB 2018/12, p. 521-531
   Wie: F.J.H.L. Makkinga, A.W. Schep & V. Mok.

 • Bekijk hier de onderzoeken van 2017.

  • Titel: ‘Juridische toets amendement ChristenUnie in verband met ondernemersfonds Teylingen’
   Door: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Bekostiging centrale zuiveringsstap voor de verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen’
   Door: J.A. Monsma

  • Titel: ‘Interlokaal 2017, nr.1’
   Waar: Belastingblad 2017/153
   Wie: A.P. Monsma
   Omschrijving: Nieuws van het ESBL, verslag van de studiemiddag over de toekomst van de gemeentefinanciën, verschenen publicaties en vooraankondiging studiemiddag.

    

   Titel: ‘Beschouwing Initiatiefwetsvoorstel Veldman: Haagse visie op decentralisatie?’
   Waar: Belastingblad 2017/153
   Wie: J.A. Monsma
   Omschrijving: Tweede Kamerlid H. Veldman doet initiatiefvoorstel om gemeenten te verplichten rioolheffing en afvalstoffenheffing van de gebruiker te heffen. Is het aannemen van dit voorstel verstandig?

    

   Titel: ‘Als belastingadvieskantoren mede de onderzoeksagenda op je universiteit bepalen’
   Waar: Vakstudie-Nieuws (V-N) 2017/30.0
   Wie: A.W. Schep
   Omschrijving: Over geloofwaardigheid en transparantie van wetenschappers die tevens verbonden zijn aan belastingadvieskantoren.

 • Bekijk hier de publicaties van 2016.

  • Titel: ‘Toeristenbelasting en deeleconomie: kansen en bedreigingen voor Nederlandse gemeenten’
   Waar: Jaarboek Lokale & Regionale Belastingen (L.R.B.) 2015-2016, M. De Jonckheere (red.), Brugge: die Keure, p. 31-45
   Wie: A.W. Schep

 • Bekijk hier de onderzoeken van 2015.

  • Titel: ‘Retributieregeling binnen ondernemersfonds Teylingen’
   Door: A.W. Schep

 • Bekijk hier de publicaties van 2014.

  • Titel: 'Vergoedende heffingen van Nederlandse gemeenten’
   Waar: Hoofdstuk 4 in het Jaarboek Lokale en Regionale belastingen 2013-2014, Vergoedende regionale en lokale heffingen, (red. M. De Jonckheere), Brugge: Die Keure 2014, p. 81-127
   Wie: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Navorderen van belastingen door gemeenten: voorzichtigheid geboden!’
   Waar: Belastingblad 2014/232
   Wie: A.W. Schep

    

   Titel: ‘Death Tax’
   Waar: Column ‘uitvergroot’, V-N 2014/30.0
   Wie: A.W. Schep

 • Bekijk hier de publicaties van 2013.

  • Titel: ‘Jaaroverzicht gemeentelijke belastingen’
   Waar: V-N 2013/1.23
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Jaaroverzicht Milieuheffingen’
   Waar: V-N 2013/1.26
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Jaaroverzicht Waterschapsheffingen’
   Waar: V-N 2013/1.25
   Wie: A.P. Monsma

    

   Titel: ‘Proceskostenvergoeding en no cure no pay: een overzicht’
   Waar: Belastingblad 2013/477
   Wie: A.W. Schep