Themadossier OZB/WOZ

Gemeenten waarderen jaarlijks alle onroerende zaken binnen hun grenzen. Dit gebeurt op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ). In deze wet en daarop gebaseerde nadere regelgeving zijn regels opgenomen over de afbakening van het WOZ-object, de waarderingsvoorschriften (welk waardebegrip moet worden gehanteerd), waarderingsmethodes, waarderingsuitzonderingen, bekendmaking van de waarde, latere aanpassing van de waarde (buiten de bezwaarprocedure) en de opname in en verstrekking van WOZ-gegevens uit de basisregistratie WOZ. De WOZ-waarde vormt de heffingsmaatstaf voor diverse lokale heffingen, waaronder de onroerende zaakbelastingen (ozb). Voor de ozb zijn diverse vrijstellingen geformuleerd, zoals de kerkenvrijstelling, de kassenvrijstelling en de werktuigenvrijstelling.

Binnen dit onderwerp valt ook het tegengestelde belang bij de WOZ-waarde. Doordat de WOZ-waarde mede bepalend is geworden voor de te vragen maximum huurprijs van sociale huurwoningen, kan een eigenaar van huurwoningen belang hebben bij een hogere WOZ-waarde. Voorheen werd steeds aangenomen dat degene die bezwaar of beroep instelde slechts belang had bij een lagere WOZ-waarde, omdat de hoogte van belastingen ervan afhangt. Omdat de regels voor de rechtsbescherming nog niet zijn aangepast, kunnen zich diverse juridische en praktische problemen voordoen. In publicaties en een speciaal aan dit thema gewijde studiemiddag heeft het ESBL hier aandacht aan besteed.

 • Titel'Bezwaar en beroep WOZ en NCNP'
  Door: A.P. Monsma

  Titel: ‘Gevolgen van corona voor de in 2021 bekendgemaakte WOZ-waarden’
  Door: A.W. Schep
  Waar: MBB 2021 / 4-10.
  Omschrijving: Artikel over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de in 2021 bekendgemaakte WOZ-waarden.

 • Titel: 'Herijking waarderingsuitzonderingen WOZ
  Door: A.W. Schep

  Titel‘Invloed van coronamaatregelen op WOZ-waardering in 2021’
  Wie: A.W. Schep 
  Waar: voor een samenvatting zie de website van de Waarderingskamer.
  Omschrijving: Memo waarin het ESBL voor de Waarderingkamer heeft onderzocht in hoeverre coronamaatregelen van invloed kunnen zijn op de WOZ-waardering in 2021.

  Titel: ‘Interlokaal 2020, nr. 2’
  Wie: R.H. Kastelein
  Waar: Belastingblad 2020/315
  Omschrijving: Samenvatting van een onderzoek van het ESBL over de herijking van de waarderingsuitzonderingen in de Wet WOZ. Dit onderzoek heeft het ESBL uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder een overzicht van recent verschenen publicaties.

 • Titel: No-cure-no-pay in WOZ-procedures: strategieën en proceskosten
  Waar: NTFRA 2019/2
  Wie: A.P. Monsma, A. Abdirizak.
  Omschrijving: In het afgelopen decennium is het aantal bezwaren en beroepen ingediend door no-cure-no-pay-bureaus fors toegenomen, met hogere proceskostenvergoedingen tot gevolg. De auteurs onderzoeken welke strategieën no-cure-no-pay-bureaus en gemeenten hanteren om de hoogte van deze proceskostenvergoedingen te beïnvloeden. Verder bezien de auteurs of het huidige wettelijke systeem toereikend is om de geconstateerde problemen op te lossen en welke alternatieven denkbaar zijn.

  Titel: ‘Interlokaal 2019, nr.1’
  Wie: R.H. Kastelein en A.P. Monsma
  Waar: Belastingblad 2019/151
  Omschrijving: Eerste aflevering van Interlokaal van 2019 met daarin een beschouwing over de proceskostenvergoedingen in WOZ-procedures van de hand van Robert Kastelein en Anneke Monsma, en een overzicht met recent verschenen publicaties en verrichte activiteiten van het ESBL.

 • Bekijk de onderzoeken

  Titel:Lager OZB-tarief voor sportaccommodaties, dorpshuizen en onroerende zaken van sociale instellingen en ANBI’s: goed idee?’
  Waar: Belastingblad 2018/452
  Wie: J.A. Monsma
  Omschrijving: het amendement waarin wordt voorgesteld artikel 220f van de Gemeentewet te wijzigen, roept allerlei vragen op.

 • Bekijk de onderzoeken.

  Titel: ‘Rechtmatigheidstoets van de WOZ-waardering en heffing van OZB van aan spoorbanen dienstbare infrastructuur’
  Door: A.W. Schep

 • Bekijk de onderzoeken

  Titel: ‘Wetenschappelijke toets van het door Van den Bosch & partners te Sliedrecht aan de gemeente Almere uitgebrachte Advies afschaffing onroerendezaakbelasting voor gebruikers van niet-woningen’
  Door: J.A. Monsma, A.W. Schep

  Titel: ‘Rechtmatigheidstoets van de WOZ-waardering en heffing van OZB van aan spoorbanen dienstbare infrastructuur’
  Door: A.W. Schep

 • Bekijk de onderzoeken

  Titel: WOZ-waardering in crisistijd
  Waar: Fiscaal Praktijkblad 2014-10, p. 14-17
  Wie: A.W. Schep