Research Institutes
IvO Center for Financial law & Governance

Onderzoek

ICFG richt zich op onderzoeksthema’s op het gebied van financieel recht en governance. Geregeld wordt ook onderzoek in opdracht van derden verricht. Hieronder treft u een greep uit de verrichte onderzoeken aan die onderzoekers van het ICFG hebben verricht. Voor informatie over deze onderzoeken, kunt u contact opnemen met mr. dr. J.G.C.M. (Annika) Galle.

Onderzoeken gerelateerd aan de Code Pensioenfondsen

Naleving van de Code Pensioenfondsen over het boekjaar 2016 en standpunten over en ervaringen met de Code Pensioenfondsen van pensioenfondsbestuurders in 2017

Deskresearch op basis van jaarrapporten 2016 en websites van pensioenfondsen. Meting van de visie op en ervaring met de Code Pensioenfondsen onder pensioenfondsbestuurders door middel van een online enquête. Derdengeldstroomonderzoek in opdracht van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. December 2017 afgerond.

Onderzoeken gerelateerd aan de Code Banken 

Naleving van de Code Banken over het boekjaar 2015

Deskresearch op basis van jaarverslagen en websites enerzijds en self-assessment van bestuursvoorzitters en voorzitters raden van commissarissen anderzijds van banken met een Nederlandse bankvergunning. Derdengeldstroomonderzoek. September 2016 afgerond. Publicatie voorjaar 2017 verwacht.

Opdrachtgever: Nederlandse Vereniging van Banken

Naleving van de Code Banken over de boekjaren 2010-2014

Deskresearch op basis van jaarverslagen en websites van banken met een Nederlandse bankvergunning. Derdengeldstroomonderzoek. September 2015 afgerond.

Opdrachtgever: Nederlandse Vereniging van Banken
Aanschaf publicatie

Naleving van de Code Banken over het boekjaar 2012

Deskresearch op basis van jaarverslagen en websites van banken met een Nederlandse bankvergunning. Derdengeldstroomonderzoek. September 2012 afgerond. 

Opdrachtgever: Nederlandse Vereniging van Banken
Aanschaf publicatie

Onderzoeken gerelateerd aan Corporate Governance Code

Ondersteuning secretariaat Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Medewerkers van het ICFG hebben het secretariaat van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in 2016 verschillende malen ondersteund. Meer specifiek zijn secretariële werkzaamheden uitgevoerd gedurende het totstandkomingsproces van de consultatieversie en de definitieve versie van de door de Monitoring Commissie Corporate Governance, onder leiding van Van Manen, herziene Corporate Governance Code. Raadpleeg publicaties (de definitieve herziening vanaf 8 december 2016)

Wetenschappelijk onderzoek naar het stelsel van rechtsbescherming en de ontwikkeling van beroepsnormen bij het toezicht op accountants(organisaties), verricht in opdracht van de Stichting Accountantsfonds.

O.b.v. literatuuronderzoek, diepte-interviews met stakeholders en rechtsvergelijkend onderzoek. Derdengeldstroomonderzoek. September 2015 afgerond.

Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’), verricht in opdracht van het Ministerie van Financiën.

O.b.v. literatuuronderzoek, een online survey uitgezet onder brede kring van stakeholders, diepte-interviews met stakeholders en rechtsvergelijkend onderzoek. Derdengeldstroomonderzoek. September 2014 afgerond.  

Derdengeldstroomonderzoek naar de praktijk van (potentiële) bescherming(smaatregelen) bij Nederlandse beursvennootschappen en de naleving van Best Practice Bepaling IV.3.11 van de Nederlandse Corporate Governance Code

In dit onderzoek is onderzocht op welke wijze door Nederlandse beursvennootschappen in de praktijk invulling wordt gegeven aan de mogelijkheden tot bescherming die de Nederlandse wet- en regelgeving biedt en welke informatie daarover verstrekt wordt op grond van de Nederlandse Corporate Governance Code. Beantwoording van de onderzoeksvraag heeft plaatsgevonden door middel van (i) een literatuuronderzoek naar de opvattingen ten aanzien van de (on)wenselijkheid van het gebruik van beschermingsmaatregelen en (ii) een empirisch onderzoek naar het gebruik van beschermingsmaatregelen door beursvennootschappen in de praktijk. Het onderzoek is uitgevoerd en afgerond in 2015.

Opdrachtgever: Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Download publicatie

Derdengeldstroomonderzoek naar de samenstelling en het functioneren van de raad van commissarissen in het boekjaar 2011 alsmede het verslag van de raad van commissarissen

Onderzoek is gedaan naar de samenstelling en het functioneren van raden van commissarissen alsmede het verslag van de raad van commissarissen van een steekproef van Nederlandse beursvennootschappen. Beantwoording van de onderzoeksvraag heeft plaatsgevonden aan de hand van drie methodologische pijlers, te weten (i) een analyse van verslagen van raad van commissarissen en andere openbare informatiebronnen, (ii) een enquête onder secretarissen van beursvennootschappen, en (iii) interviews met commissarissen. Het onderzoek is uitgevoerd en afgerond in 2012.

Opdrachtgever: Monitoring Commissie Corporate Governance Code
Download publicatie 

Het in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code uitgevoerde onderzoek zal binnenkort, gezamenlijk met een onderzoek naar de positie van het Executive Committee bij Nederlandse beursvennootschappen en een breder onderzoek naar de toekomst van Nederlandse beursvennootschappen, gepubliceerd worden als deel 5 in de ICFG-reeks.

Onderzoeken gerelateerd aan Intern Toezicht en Corporate Governance

Studie naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode, verricht in opdracht van de Monitoring Commissie van de VITP-Toezichtcode

Een inventariserend onderzoek (nulmeting) naar (de naleving van) de VITP-Toezichtcode. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden, onderverdeeld in drie complementaire onderzoeksprojecten: een theoretisch deel (project A), een kwantitatief onderzoek door middel van een online survey (project B) en een onderzoek op basis van een representatieve steekproef van jaarverslagen 2015 van pensioenfondsen (project C). Derdengeldstroomonderzoek. September 2016 afgerond. Publicatie voorjaar 2017 verwacht.
 

Derdengeldstroomonderzoek in opdracht van de Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties over intern toezicht in woningcorporaties en de permanente educatie van commissarissen.

Onderzoek (nulmeting) met behulp van surveys afgenomen bij intern toezichthouders woningcorporaties, zijnde lid van de Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties naar de permanente educatie. Derdengeldstroomonderzoek. Oktober 2015 afgerond.