Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Publicaties

Titel

Beschrijving

Download

Precario Drechtsteden

Onderzoeksrapport precariobelasting van ondergrondse kabels en leidingen

 

Omgevingswet 

Bekostiging van maatregelen in programma’s op grond van de Omgevingswet: een verkenning

 pdf

Local taxation NL

Local taxation in the Netherlands - an introduction, A.P. Monsma. This paper gives a brief overview of the legal system of local taxation in the Netherlands.

 pdf 

Promotie Schep

Verslag van de verdediging van het proefschrift van mr. A.W. Schep op 8 juni 2012. Verslag dat is gemaakt door mw. mr. A.P. Monsma is gepubliceerd in Belastingblad 2012/356 (Interlokaal).

 pdf

WFR-publicatie

Monsma, A.P. (2011), ‘Ontwikkelingen op het gebied van de lokale belastingen’, Weekblad Fiscaal Recht (WFR) 2011, pagina 214 t/m 222.

 pdf

Actualiteiten LB

Monsma, A.P. (2011), ‘Actualiteiten gemeentelijke belastingen’, Forfaitair (fiscaal studentenmaandblad van het Landelijk Overleg Fiscalisten) 2011, nr. 215 (juni), p. 8-12.

 

Brede toepassing WOZ

Monsma, A.P. (2011), ‘WOZ-waarde breed toegepast’, Het Register 2011, nr. 11, p. 22-24.

 pdf

LB internationaal

Monsma, A.P. (2011), ‘Het lokale belastinggebied in internationaal perspectief’, Interlokaal, Belastingblad 2011, p. 1472-1479.

 

Ondernemersfondsen

Artikel mr. A.W. Schep (ESBL) in aprilnummer 2011 van Het Register over ondernemersfondsen.

 pdf

Rapport Ziekenhuis

Geanonimiseerd onderzoeksrapport over de objectafbakening van een ziekenhuis voor de Wet WOZ en de energiebelasting.

 pdf

Ziekenhuis 2

Nader rapport, volgend op Rapport objectafbakening ziekenhuis ten behoeve van Wet WOZ en energiebelasting. In dit Nader rapport wordt de vraag onderzocht of het interne energienet van het ziekenhuis voor de energiebelasting onder de definitie van 'distributienet' kan vallen.

 pdf

De Aanslag 1

'De Aanslag' is een blad van de fiscale studievereniging Christiaanse-Taxateur van de Erasmus Universiteit. In een themanummer gewijd aan de lokale belastingen verscheen deze bijdrage van Anneke Monsma.

 pdf

De Aanslag 2

'De Aanslag' is een blad van de fiscale studievereniging Christiaanse-Taxateur van de Erasmus Universiteit. In een themanummer gewijd aan de lokale belastingen verscheen deze bijdrage van Ronals van As, bestuurslid van de Stichting J.H. Christiaanse.

 pdf 

Leges Bezwaar

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het ESBL onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheid voor gemeenten om de kosten van bezwaar- en beroepsprocedures te verhalen via de legestarieven. Het gaat hierbij om de kosten van bezwaar en beroep tegen besluiten op vergunningaanvragen en van bezwaar en beroep tegen legesaanslagen. In het rapport worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: a. Welke juridische voorwaarden worden in zijn algemeenheid aan de heffing van leges gesteld? b. Welke werkzaamheden van de overheid vallen onder het begrip dienstverlening? c. Is het toegestaan om van de indiener een vergoeding te vragen voor de behandeling van zijn bezwaar- of beroepschrift? d. Zijn de kosten van bezwaar- en beroepsprocedures (zowel tegen de vergunningverlening als tegen de legesaanslag) toerekenbaar aan het proces van vergunningverlening?

 pdf 

Wegen Wsw

Met de nieuwe Waterschapswet zijn onder andere de belastingbepalingen gewijzigd. In opdracht van twee gemeenten heeft het ESBL onderzoek gedaan naar de (fiscaal)juridische mogelijkheden voor het in de nieuwe watersysteemheffing betrekken van verharde wegen en het toepassen van tariefdifferentiatie voor deze wegen. In het rapport worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: a. Welke juridische voorwaarden worden in zijn algemeenheid aan de watersysteemheffing gesteld? b. Hoe moet de oppervlakte van wegen worden berekend onder de nieuwe Waterschapswet? c. Welke juridische mogelijkheden heeft het waterschap om tariefdifferentiatie te hanteren voor verharde wegen? d. Wat zijn de gevolgen van het onjuist behandelen van wegen onder de nieuwe Waterschapswet?

 pdf

Rapport BOGG 2007

Rapport Financiele exploitatie van de openbare ruimte.

 word

Bouwleges

Belastingoverzicht 2005: Bouwleges; een fiscaaljuridische kijk op bouwgerelateerde leges.

 

Milieuheffingen

Rapport van het ESBL ten behoeve van het Belastingoverzicht grote gemeenten 2004 inzake de gemeentelijke milieuheffingen.

 word