Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Links

Naam

Omschrijving

Link

Coelo

COELO is een onafhankelijk onderzoeksinstituut verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

www.coelo.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam

De website van de Erasmus Universiteit Rotterdam waar het ESBL aan verbonden is. 

www.eur.nl

Gemnet

GemNet B.V. is de organisatie achter het Gemeenschappelijk Netwerk. Zij is een professionele aanbieder van elektronische communicatiediensten voor gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries en overige organisaties uit de publieke sector. 

www.gemnet.nl

LVLB

De Landelijke Vereniging Lokale Belastingen heeft tot doel het ten behoeve van de leden organiseren, ontwikkelen, afstemmen en faciliteren van vakkennis en vakdeskundigheid op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.

www.lvlb.nl

Min Buza

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

www.minbzk.nl

Min Fin

Ministerie van Financiën.

www.minfin.nl

NVVGB

Nederlandse Vereniging Voor Gemeente Belastingen.

www.nvggb.nl

Unie van Waterschappen 

De Unie van Waterschappen is de landelijke koepelorganisatie van de 48 waterschappen in Nederland.

www.uvw.nl

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie voor alle gemeenten. Daarnaast voert de VNG (vaak samen met departementen of maatschappelijke organisaties) projecten uit die een gemeentelijk belang dienen.

www.vng.nl

Waarderingskamer

Hier kunt u informatie vinden over de uitvoering van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Waarderingskamer.

www.waarderingskamer.nl

WOZ informatie

Deze site heeft tot doel informatie te verstrekken en voorlichting te geven over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

www.wozinfo