Research Institutes
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale Overheden

Laatste publicaties

Titel: ‘Invloed van coronamaatregelen op WOZ-waardering in 2021’ 
Wie: A.W. Schep 
Waar: zie themadossier ‘OZB/WOZ’, en tevens de website van de Waarderingskamer.
Omschrijving: Memo waarin het ESBL voor de Waarderingkamer heeft onderzocht in hoeverre coronamaatregelen van invloed kunnen zijn op de WOZ-waardering in 2021.

Titel: 'Circulaire economie en lokale belastingen'
Wie: A.P. Monsma
Waar: MBB 2020 / 10-34.

Titel: Notitie doorlopende volmacht in belastingprocedures van gemeenten
Wie: A.P. Monsma
Waar: zie themadossier 'Overig'
Omschrijving: Onderzoek in opdracht van LVLB en VNG.

Titel: ‘Interlokaal 2020, nr. 2’
Wie: R.H. Kastelein
Waar: Belastingblad 2020/315
Omschrijving: Samenvatting van een onderzoek van het ESBL over de herijking van de waarderingsuitzonderingen in de Wet WOZ. Dit onderzoek heeft het ESBL uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder een overzicht van recent verschenen publicaties.

Titel: ‘Inventarisatie tegemoetkoming lokale belastingen vanwege corona’
Wie: A.W. Schep
Waar: Tax Live
Omschrijving: In een artikel van Arjen Schep, hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, wordt antwoord gegeven op een aantal vragen rond de crisismaatregelen die door de lagere overheden zijn getroffen.

Titel: ‘Wiens belang beschermt de fiscale geheimhoudingsplicht eigenlijk?’
Wie: A.W. Schep
Waar: V-N 2020/13.0

Titel: 'Interlokaal 2020, nr. 1'
Wie: R.H. Kastelein
Waar: Belastingblad 2020/76
Omschrijving: Verslag van het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan Monsma als bijzonder hoogleraar Heffingen van Lokale Overheden en wetenschappelijk directeur van het ESBL. Verder een overzicht van recent verschenen publicaties en verrichte activiteiten.

Titel: 'De modelakte zonnepanelen en de Wet WOZ'
Wie: A.P. Monsma
Waar: Vastgoed Fiscaal en Civiel 2019/6

Titel: ‘Housing taxation in the Netherlands’
Wie: A.P. Monsma en S.J.C. Hemels
Waar: Quality of Life - Legal and Tax systems to implement Sustainable Development Goals (SDGS) in Japan and the Netherlands, Chapter 6, pp. 63-85

Titel: ‘Municipal Environmental taxes in The Netherlands’
Wie: A.W. Schep
Waar: Quality of Life - Legal and Tax systems to implement Sustainable Development Goals (SDGS) in Japan and the Netherlands, Chapter 8, pp. 111-123

Titel: 'Open versus Closed Competence to Tax: A Comparative Legal Study of Municipal Taxes in Belgium and the Netherlands'
Wie: M. de Jonckheere, A.W. Schep en A.P. Monsma
Waar: Intertax Volume 47 (2019), Issue 5, pp. 468-489
Omschrijving: In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen de lokale belastingsystemen van Nederland en België, waarbij onderzocht wordt in hoeverre de lokale autoriteiten over bevoegdheden beschikken om lokale belastingen te heffen binnen de nationale wetgeving en jurisprudentie.