Themadossier Precariobelasting

Precariobelasting vormt een gefiscaliseerde vergoeding voor het gebruiken van gemeentegrond voor private doeleinden, zodat die grond (tijdelijk) is onttrokken aan het publieke gebruik. Voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond kunnen in de precariobelasting worden betrokken. Daarbij valt te denken aan caféterrassen op het trottoir, luifels die boven het trottoir hangen en kabels en leidingen in de grond. Precariobelasting kan niet worden geheven, indien de gemeente de voorwerpen moet gedogen. Over de vraag of zo’n gedoogplicht bestaat in een specifiek geval bestaat veel jurisprudentie. Nutsbedrijven hebben zich veelvuldig verzet tegen de heffing van precariobelasting op hun ondergrondse leidingen, onder andere met het argument dat deze belasting de prijs van nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) opdrijft en de prijs daarmee afhankelijk maakt van de gemeente waarin men woont. Mede om die reden is de precario op leidingen van nutsbedrijven inmiddels bij wet afgeschaft, met een overgangsperiode tot 2022.

Titel: ‘Precario en warmtenet Dordrecht’
Door: A.W. Schep, W. Mans

 

Titel: ‘Notitie precariobelasting en Belemmeringenwet Privaatrecht’
Door: A.W. Schep

 

Titel: ‘Vergoedingen voor gebruik van gemeentegrond door netwerken van nutsbedrijven. Een verkennende notitie naar alternatieven voor precariobelasting’
Door: A.W. Schep

Titel: ‘Interlokaal 2017, nr. 2. Fiscale en privaatrechtelijke alternatieven voor wegvallende opbrengsten precariobelasting’
Waar: Belastingblad 2017/422
Wie: A.W. Schep
Omschrijving: Bijdrage over alternatieven voor wegvallende opbrengsten precariobelasting, verschenen publicaties ESBL, overzicht diverse activiteiten en vooraankondiging studiemiddag.

Titel: ‘Startnotitie precariobelasting van ondergrondse kabels en leidingen’
Door: A.P. Monsma, A.W. Schep

Titel: ‘Onderzoek heffing van precariobelasting op kabels en leidingen’
Door: A.W. Schep

Titel: ‘Heffing van OZB van netwerken van nutsbedrijven’
Waar: Onderzoek in opdracht van Gemeentebelastingen Drechtsteden, september 2013, p. 37
Wie: A.W. Schep

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen