Bijzondere Leerstoel Psychiatrie en Filosofie

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zoekt een bijzonder hoogleraar (Professor by Special Appointment) met expertise op het grensvlak van psychiatrie en filosofie. De leerstoel wordt gevestigd door de Stichting Socrates en de Stichting Psychiatrie en FilosofieDe hoogleraar wordt benoemd bij de Erasmus School of Philosophy (ESPhil), in combinatie met gastvrijheidsovereenkomsten bij de afdeling Psychiatrie en de afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC). U combineert een excellente wetenschappelijke achtergrond met betrokkenheid bij het maatschappelijke debat, en weet een brug te slaan tussen theorie en praktijk, tussen filosofie en psychiatrie, en tussen universiteit en samenleving. De EUR hecht veel belang aan diversiteit van zienswijzen en culturen. Vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd op deze vacature te solliciteren.

Omvang van de aanstelling: 0.2 fte

Duur van de benoeming: vijf jaar (tussentijdse evaluatie na twee jaar; herbenoeming na vijf jaar is mogelijk). 

Profielschets

De leerstoel Psychiatrie en Filosofie richt zich op het grensgebied van psychiatrie en filosofie, waar belangrijke debatten plaatsvinden, zoals tussen de psychiatrie als wetenschappelijke discipline en de maatschappelijke en culturele context van mens en patiënt. Het filosofische perspectief richt zich op vragen betreffende de grondwaarden van de psychiatrie als wetenschap en de klinische praktijk: vragen die relevant zijn voor mensen in de omgang met psychiatrie en die voorbij de wetenschappelijke benadering de existentiële dimensies van het menselijk bestaan aan de orde durven stellen. Gelet op de beperkte omvang van de leerstoel kan een toespitsing plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de huidige maatschappelijke en persoonlijke betekenis van arbeid, inclusief thema’s zoals werk-gerelateerde geestelijke gezondheid en preventie.

De beoogde leerstoel vervult een brugfunctie tussen universiteit en samenleving, tussen het maatschappelijke debat (bijvoorbeeld over depressie en burn-out als epidemieën) en het wetenschappelijke debat (bijvoorbeeld tussen psychofarmaceutische en interpretatieve benaderingen van psychisch welbevinden). In de EUR-context draagt de leerstoel bij aan convergentie en intensivering van de samenwerking tussen Erasmus MC en EUR-campus Woudestein. De volledige profielschets met een beschrijving van de ambities sturen wij graag toe.

De leerstoelhouder verzorgt onderwijs, bij ESPhil, Erasmus MC en interdisciplinair, begeleidt scripties; verricht onderzoek op het grensgebied tussen psychiatrie en filosofie; draagt bij aan de ontwikkeling en begeleiding van onderzoeksprojecten; neemt deel aan het maatschappelijk debat via lezingen en maatschappelijke publicaties. We zoeken een academisch geschoolde, gepromoveerde, gedreven en maatschappelijk betrokken collega, gericht op samenwerking voorbij discipline-grenzen die de Erasmiaanse waarden van onze universiteit onderschrijft. Wij bieden een excellente wetenschappelijke omgeving: een universiteit die academische excellentie combineert met maatschappelijke betrokkenheid (“Making Minds Matter”).

Vereisten:

 • De kandidaat is gepromoveerd op een voor de leerstoel relevant thema en heeft een academische achtergrond in psychiatrie en filosofie.
 • Heeft een excellent academisch C.V. en publicatielijst
 • Beschikt over goede onderwijskwaliteiten
 • Onderschrijft het arbeidsethos van collegialiteit en integriteit
 • Is zichtbaar in het maatschappelijke debat
 • Publiceert in internationale peer-reviewed tijdschriften;
 • Heeft ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Heeft ervaring met het begeleiden van promovendi en masterstudenten;
 • Heeft onderwijservaring op alle academische niveaus (bachelor, master, post-initieel);
 • Adviseert professionals en bestuurders;
 • Heeft een uitstekende taalbeheersing, Nederlands en Engels.

Erasmus University Rotterdam (EUR) is an internationally oriented university with a strong social orientation in its education and research. Our scientists and students work in close collaboration with internal and external parties to solve global, social challenges, inspired by the always dynamic and cosmopolitan Rotterdam. Our mission is therefore "Creating positive societal impact". Our academic education is intensive, active and application oriented. Our research increasingly takes place in multidisciplinary teams, which are strongly intertwined with international networks. With our research impact and thanks to the high quality of education, EUR can compete with the top European universities. The Erasmian values ​​function as our internal compass and make Erasmus University recognizable to the outside world: engaged with society, world citizen, connecting, entrepreneurial and open-minded.

Erasmus MC
In het Erasmus MC werken wij, medewerkers, vrijwilligers en studenten, met toewijding en passie aan alles waar het Erasmus MC voor staat. Wij werken aan veilige topzorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften. Wij werken aan onderscheidend toponderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en dat aansluit bij de zorg- en gezondheidsvraagstukken van morgen. En wij werken aan internationaal toonaangevend wetenschappelijk toponderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, te voorspellen, te behandelen en te voorkomen. Het Erasmus MC kent, net als elk universitair medisch centrum, deze drie kerntaken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Valorisatie, het maatschappelijk of economisch benutten van kennis verkregen uit onderzoek, wordt algemeen beschouwd als een vierde kerntaak.

Erasmus MC, Afdeling psychiatrie: Psychiatrie houdt zich bezig met patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van ernstige psychiatrische aandoeningen, vaak op het grensvlak van lichamelijke aandoeningen. Op de afdeling Psychiatrie willen we, samen met de patiënt en zijn/haar familie, kijken naar waar de oorzaken liggen van de ziekte. Zo willen we, vooral in de klinische setting, komen tot een behandelplan of een advies voor een behandeling vanuit een second opinion. Dit kan per patiënt verschillend zijn. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de patiënt, met of zonder verdere begeleiding, zijn/haar leven weer beter op kan pakken.

De Afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van het Erasmus MC verzorgt onderwijs in de geneeskunde opleiding (bachelor en master), maar verzorgt ook onderwijs voor allerlei andere doelgroepen. Daarnaast doen we uiteraard ook onderzoek, en hebben we een belangrijke adviserende taak in allerlei commissies en adviesorganen. We dragen graag bij aan goede gezondheidszorg in brede zin. We doen dat door onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Ons onderwijs kenmerkt zich door ethische, filosofische en historische reflectie op gezondheid en gezondheidszorg.

Erasmus School of Philosophy
ESPhil is een toonaangevende filosofie-faculteit. Op onze kernthema’s willen we de grenzen van onderwijs en onderzoek verleggen. De faculteit is breed internationaal georiënteerd, met sterke banden met buitenlandse universiteiten. Onze onderzoeksprogramma’s zijn leidend in ons domein en studenten zijn zeer tevreden over onze opleidingen. Onder begeleiding van toegewijde docenten verdiepen studenten zich in verschillende filosofische onderwerpen, variërend van de geschiedenis van de Verlichting en de filosofie van de economie tot en met kritische reflectie op actuele ontwikkelingen in wetenschap, technologie en samenleving. Het curriculum is nadrukkelijk betrokken bij het actuele filosofische debat en onze studenten ontwikkelen zich tot kritische denkers met een breed palet aan kennis en vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 5 jaar voor 0,2 fte. Het salaris is afhankelijk van uw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 5.192,- en € 7.623, - bruto per maand (schaal 15). Daarnaast is er een aanvullende onkostenvergoeding vanwege de Stichting Socrates beschikbaar.
De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Voor de benoeming van bijzonder hoogleraren gelden speciale procedures. De geselecteerde kandidaat wordt voorgedragen aan de decaan van ESPhil, die de kandidaat op zijn beurt voor zal dragen aan het College van Promoties, bestaande uit alle decanen van de EUR en de rector magnificus. De decaan legt de voordracht ter instemming ook voor aan de besturen van de Stichting Socrates en de Stichting Psychiatrie en Filosofie Na goedkeuring benoemt het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit de kandidaat. 

Diversiteit
De ambitie van de EUR is het verzorgen van excellent onderwijs en onderzoek dat vernieuwend, internationaal en maatschappelijk toepasbaar is. Het realiseren van deze ambitie is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit, inzet en passie van onze medewerkers. Een verscheidenheid aan talent is hierbij van onschatbare waarde. Hoe meer diversiteit van zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen, hoe meer innovatie en creativiteit in het onderwijs en onderzoek van de EUR. Daarom is diversiteit een belangrijk strategisch speerpunt van de EUR en wordt er gestreefd naar een divers personeelsbestand in de breedste zin van het woord. Tevens zet de EUR zich in voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen en een cultuur waarin deze verscheidenheid aan talent zich thuis voelt en kan uitblinken. Een cultuur waarbij je jezelf mag zijn, die inspireert en motiveert.

Solliciteren:

Indien u belangstelling heeft voor deze functie, stuur dan uw sollicitatie uiterlijk 15 februari 2021 via e-mail naar office@esphil.eur.nl. Vermeld daarbij “Hoogleraar Psychiatrie en Filosofie in de titel”. Uw sollicitatie dient de volgende bijlagen te bevatten (pdf)

 • Motivatiebrief
 • CV
 • Twee relevante wetenschappelijke en twee relevante maatschappelijke publicaties

Nadere informatie:

Marloes Westerveld, office manager ESPhil (office@esphil.eur.nl)

Benoemingsadviescommissie (BAC)

 • Prof. Dr. Maartje Schermer (ErasmusMC, voorzitter)
 • Prof. Dr. Witte Hoogendijk (ErasmusMC)
 • Dr. Awee Prins (Erasmus School of Philosophy, ESPhil)
 • Em. Prof. Dr. Herro F. Kraan (Stichting Psychiatrie en Filosofie)
 • Prof. Dr. Frans de Haas (Universiteit Leiden, Stichting Socrates
 • Prof. Dr. Jeanette Pols (UvA)
 • Em. prof. dr. Christien Brinkgreve 
 • Student lid (second degree: philosophy of an EUR discipline)

Secretaris: Ticia Herold (ESPhil)