Bezwaren en beroepen

Wanneer u het niet eens bent met een besluit genomen door de universiteit of een orgaan daarvan, zoals het College van Bestuur, de decaan van een faculteit, de examencommissie of een examinator, zijn er rechtsmiddelen die u kunt aanwenden. U kunt in bezwaar gaan of beroep instellen tegen het besluit.

Het dient een schriftelijk besluit te betreffen dat u treft in uw belang(en).

Uiteraard hoeft u niet bij elk geschil meteen in bezwaar te gaan of beroep in te stellen. In gesprek gaan met de persoon die het besluit heeft genomen leidt in een aantal gevallen ook tot een oplossing. U kunt uw decaan of studieadviseur om hulp of advies vragen. Deze kan als mediator optreden of namens jou het gesprek voeren met de persoon die het besluit genomen heeft, indien u niet zelf het gesprek wilt voeren. Houd gedurende het zoeken naar een oplossing via de informele weg wel de termijnen voor het in bezwaar gaan en het instellen van beroep in de gaten. 

De mogelijkheid om een officieel bezwaar- of beroepschrift in te dienen vervalt na zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na de datum van verzending van de beslissing.

Het is raadzaam tijdig een bezwaar- of beroepschrift in te dienen, ook als u nog in gesprek bent met de betrokken personen, zodat u binnen de gestelde termijnen blijft. In het bezwaar- of beroepschrift kunt u aangeven, dat nadere beargumentering nog zal volgen. Als de gesprekken met de betrokken personen tot een oplossing leiden kunt u uw bezwaar of beroep intrekken.
Afhankelijk van de aard van het besluit zijn er verschillende procedures die gevolgd dienen te worden.

Adviescommissie voor de Bezwaarschriften

Een bezwaarschrift kan worden ingediend tegen een besluit door of namens het College van Bestuur. 
Dit betreft voornamelijk beslissingen over de inschrijving als student, de centrale selectie, beëindiging van de inschrijving, betaling of restitutie van collegegeld, financiële hulp en een verbod op toegang tot de gebouwen, panden of faciliteiten van de universiteit. Het bezwaarschrift zal in eerste instantie in behandeling genomen worden door de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften. Deze commissie adviseert het College van Bestuur inzake het bezwaarschrift, waarop het College van Bestuur na een heroverweging een beslissing neemt op het bezwaar. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar, kunt u binnen 6 weken nadat het besluit is genomen beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag. U treft meer informatie over deze bezwaarprocedure in het studentenstatuut. Ook kunt u hoofdstuk 10 van het studentenstatuut raadplegen, waarin specifieke informatie staat over uw rechtsbescherming als EUR-student. 

College van Beroep voor de Examens

De wet specificeert tegen welke beslissingen over het onderwijs en (toelating tot) tentamens u beroep kunt instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Wanneer u het niet eens bent met een schriftelijke beslissing van de examencommissie of een examinator kunt u binnen 6 weken daartegen in beroep. U treft meer informatie over deze beroepsprocedure bij het CBE in het studentenstatuut. Ook kunt u de website van het CBE bezoeken, waarop u uitspraken van het CBE over verschillende geschillen treft. Indien u het niet eens bent met de beslissing op het beroep, kunt u binnen 6 weken nadat het besluit genomen is beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag.

Indiening van een bezwaar- of beroepschrift

In alle gevallen kunt u uw bezwaar- of beroepschrift zowel per post als online indienen bij het centrale servicepunt, Legal Protection (legal.protection@eur.nl). Na indiening van uw bezwaar- of beroepschrift ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uw bezwaar- of beroepschrift zal voor behandeling doorgestuurd worden naar het juiste orgaan. Dit orgaan stelt u op de hoogte van de verdere procedure.

Termijn voor bezwaar en beroep

Voor zowel bezwaar als beroep geldt dat u een termijn van 6 weken heeft om een van deze rechtsmiddelen in te zetten.

EUR Juridische Zaken

Met ingang van het academisch jaar 2010-2011 heeft de EUR een centraal punt, Legal Protection (legal.protection@eur.nl), waar alle klachten en bezwaar- en beroepschriften online ingediend kunnen worden.

Ik wil graag een bezwaar- of beroepschrift indienen.

Algemene richtlijnen.
o    Houd de termijn in de gaten
o    Vermeld altijd gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, studentennummer, e-mailadres en uw studieprogramma
o    Vermeld kort en bondig alle relevante, feitelijke informatie 
o    Geef duidelijk aan op welke gronden u uw klacht, bezwaar of beroep baseert 
o    Vergeet niet een kopie mee te sturen van de beslissing waartegen u bezwaar of beroep indient 
o    Als u vragen heeft of in geval van twijfel, neem dan tijdig contact op met uw decaan, studieadviseur, de secretaris van het College van Beroep voor de Examens of de secretaris van de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften.