Andere organen

Universiteitsraad

De Universiteitsraad (Uraad) vertegenwoordigt op centraal niveau de studenten en medewerkers van de EUR en wordt door het College van Bestuur (CvB) geraadpleegd over besluiten die het wil gaan nemen op de hoofdlijnen van het onderwijs-, onderzoek- en personeelsbeleid. Binnen de Uraad zijn er drie hoofdcommissies die in de maandelijkse vergaderingen het beleid van het College van Bestuur bespreken, toetsen en advies uitbrengen. Daarnaast beschikt de Uraad over initiatiefrecht. Dit houdt in dat de raadsleden een beleidsvoorstel mogen voorleggen aan het CvB die hier vervolgens formeel op moet reageren.

Bestuursraden / Management Team

In de bestuursraden van bestuurskunde, psychologie en sociologie zitten ook student-leden, om de mening van ‘de student’ in te brengen. Op dit niveau worden onderwijs- én onderzoekszaken besproken, waarbij gedetailleerder gekeken wordt naar het reilen en zeilen van de betreffende discipline van de ESSB. De student is hier de link tussen de opleidingsdirecteur en de studenten, geholpen door de opleidingscommissie. Ook in het Management Team van deESSB, dat wordt voorgezeten door de decaan, heeft een studentlid zitting. Dit studentlid houdt de studentzaken in de gaten en draagt zorg voor de studenteninbreng.

Cedo Nulli

Ook de faculteitsvereniging Cedo Nulli speelt een rol bij medezeggenschap. De Commissaris Onderwijs is, zoals de naam al aangeeft, belast met het onderwijs binnen de ESSB. Naast het aanbieden van diensten als uittreksels en oude tentamens, begeleidt, coördineert en stimuleert de Commissaris Onderwijs de medezeggenschap binnen de ESSB. De meest directe methode is het voorzitten van het Facultair Studenten Overleg (FSO) waar vertegenwoordigers uit alle medezeggenschapsorganen samenkomen om te overleggen over actuele zaken. Daarnaast neemt, als de Faculteitsraad daar toestemming voor geeft, de Commissaris Onderwijs plaats in het MT als student-lid. Op deze manier is de coördinatie tussen medezeggenschap en de faculteit een stuk gemakkelijker. De Commissaris Onderwijs is ook aanwezig bij Faculteitsraadvergaderingen en schrijft over de actuele stand van zaken in Credo Magazine.