Kennismiddag Resilience and Recovery after COVID-19

Datum
donderdag 20 mei 2021, 12:45 - 16:30
Type
Online evenement
Gesproken taal
Dutch
Locatie

Via Zoom

Aanmelding is gesloten | mocht u nog interesse hebben, stuur svp email aan covid19congres@essb.eur.nl Voeg toe aan agenda
Martijn Baudoin

Hoe gaat de post COVID-19 samenleving eruit zien? Wat is nodig om de samenleving te herstellen van de coronacrisis en veerkrachtig te maken voor de toekomst. Tijdens de middagconferentie Resilience and Recovery after COVID-19 op 20 mei gaan ESSB wetenschappers samen met maatschappelijke partijen in gesprek over welke sociaal- en gedragswetenschappelijke vragen er spelen om de samenleving zo goed mogelijk door en uit deze crisis te navigeren. 

Contactpersoon voor de middag te bereiken via: 06 83676038 (Marjolein Kooistra)

De sociale, economische en (geestelijke) gezondheidsongelijkheden worden groter en het menselijke gedrag is een onbetwiste factor voor de crisisbeheersing. Al vroeg in deze crisis werd duidelijk dat de samenleving niet alleen medische kennis nodig heeft om deze crisis te bestrijden maar juist ook sociale- en gedragswetenschappen. Onderzoekers van ESSB zijn dan ook sinds het begin van de crisis in kaart gaan brengen hoe zij de samenleving kunnen helpen en adviseren vanuit hun vakgebied. Tientallen studies naar de maatschappelijke gevolgen van de crisis zijn opgestart en onderzoekers hebben advies gegeven aan beleidsmakers om de samenleving zo goed mogelijk door deze crisis te navigeren. 


Voorzitter organisatiecomité Semiha Denktas ‘De rode draad gedurende de hele middag is welke problemen burgers ervaren en hoe de wetenschap hen verder kan helpen met wetenschappelijke kennis en oplossingen. Samen met maatschappelijke partners proberen we deze vraag te beantwoorden’ 

Programma | dagvoorzitter Malou van Hintum 

12.45 uur Inloop 
13.00 uur aftrap door prof. dr. Ed Brinksma, voorzitter van het College van Bestuur en dr. Paul Depla, voorzitter G40 en burgemeester van Breda. Daarna volgen twee verschillende ronden waarin zes verschillende panelgesprekken worden gehouden tussen wetenschappers en maatschappelijke partners.

14.00-15.00 uur 1e Ronde panelgesprekken tussen wetenschappers en maatschappelijke partners. Meer info in het programmaboekje

​​​​​

Workshops

Voorgezeten door prof. dr. Pearl Dykstra, Hoogleraar Empirische Sociologie (ESSB)

Pitches:

1) De effecten van de pandemie op opgroeiende jongeren: jongerenparticipatie als   onderdeel van de oplossing. (Prof. dr. Eveline Crone, ESSB)

2) Kennis en Corona: Beleidsontwikkeling in dialoog met gemeenten, doelgroepen en professionals. (Prof. dr. Godfried Engbersen, ESSB)

3) Openheid en transparantie in het communiceren over Covid-19. (Prof. dr. Pearl Dykstra, ESSB)

Doelstelling:

In de advisering aan het kabinet, hebben de medische en biologische wetenschappen een dominante rol vervuld. Er is weinig aandacht geweest voor inzichten vanuit de sociale wetenschappen, hetgeen een gemiste kans is. De door de overheid genomen maatregelen hebben ingrijpende maatschappelijk effecten gehad: bestaande sociale scheidslijnen zijn verscherpt; vooral jongere leeftijdsgroepen kampen met gevoelens van stress, burnout en eenzaamheid; “alternatieve feiten”, geruchten en complottheorieën zaaien verwarring en wantrouwen. Bovendien houdt niet iedereen zich aan de afstandsbeperkende maatregelen. De sociale wetenschappen zijn bij uitstek geschikt om deze ontwikkelingen te duiden en om oplossingen aan te dragen—niet alleen nu we nog in de gezondheidscrisis zitten maar ook wanneer virusbestrijding minder aandacht gaat vragen. In de workshop gaan Eveline Crone, Godfried Engbersen en Pearl Dykstra—ieder vanuit hun eigen inhoudelijke expertise—in gesprek met de deelnemers over bijdragen die de sociale wetenschappen kunnen leveren in het uitzetten van een strategie rondom de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis. Hierbij worden drie rollen voor wetenschappers onderscheiden. De eerste is die van duider: op basis van de wetenschappelijke literatuur verhelderen welke kennis er wel is, welke kennis er niet is en waar verschillen van inzicht zijn. De tweede rol is die van ingenieur: op basis van empirisch onderzoek de effectiviteit van oplossingen laten zien. Wat werkt wel, wat werkt niet en wanneer? De derde rol is die van mede-ontwikkelaar: beleidsmakers helpen bij het formuleren van vragen die juist door de wetenschap kunnen worden beantwoord. Cruciaal voor ieder van de rollen is dat de wetenschapper en de maatschappelijke partner voortdurend met elkaar in gesprek zijn, zodat het beleid of een praktisch vraagstuk ook daadwerkelijk door de wetenschap kan worden opgepakt.

Panelleden:

Voorgezeten door dr. ir. Beitske Boonstra (ESSB)

Pitches:

1) Maatschappelijke en Institutionele Veerkracht in Rotterdam.

2) Rotterdams herstelprogramma: “Rotterdam. Sterker Door”.

3) Reeks pitches over veerkracht vanuit perspectief van ‘verbindende organisaties’.

Doelstelling:

De COVID-19-pandemie heeft grote economische en sociale gevolgen voor de samenleving, ook in Rotterdam. Hoe de stedelijke samenleving van Rotterdam uiteindelijk uit de crisis zal komen, is mede afhankelijk van veerkracht: het vermogen van een stad om een crisis te weerstaan, ervan te herstellen, en te transformeren naar een duurzame toekomst. Deze veerkracht wordt onder andere bepaald hoe goed verschillende actoren in een stad met elkaar samenwerken, en is daarmee uit te splitsen in maatschappelijke veerkracht (bewonersinitiatieven, solidariteit, samenwerking tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties etc.), bestuurlijke veerkracht (strategische capaciteit, leiderschap, planning van een overheid) en institutionele veerkracht (het netwerk van organisaties). In deze workshop nemen we bestuurlijke veerkracht en institutionele veerkracht samen in organisatorische veerkracht. In theorie versterken maatschappelijke en organisatorische veerkracht elkaar. In de praktijk blijkt dat samenwerking tussen informele initiatieven en formele instituties alleen tot stand komt in tijden van crisis, als op voorhand al robuuste netwerken tussen beiden bestonden. ‘Verbindende organisaties’ zijn daarbij cruciaal, zoals: lokaal (wijk) bestuur (wijkraden, gebiedscommissies) die de interactie tussen wijkbewoners en het stadsbestuur verzorgen; charitatieve fondsen die in overleg met de gemeente, initiatieven ondersteunen die een bijdrage leveren aan hardnekkig sociale problematiek in de stad; overkoepelende wijkbewonersorganisaties of samenwerkende sociaal ondernemers die initiatief opzetten en maatschappelijke vraagstukken en behoeften signaleren bij gemeente en stadsbestuur. Maar ook te denken valt aan een tijdelijk opgericht ‘Coronaloket’ door de gemeente, waar burgers en ondernemers met vragen of initiatieven rond Corona zich bij de gemeente kunnen melden. De vraag is: wat maakt deze verbindende organisaties operationeel in tijden van crisis, op welke manieren, wat zijn mogelijkheden en onmogelijkheden van hun type werk en wat zijn belangrijke (faal- en succesfactoren). In deze workshop gaan wetenschappers van ESSB en beleidsmakers van gemeente Rotterdam, beide werkzaam op het thema ‘Veerkracht’, in gesprek met vertegenwoordigers van deze ‘verbindende organisaties’. De workshop vormt daarmee een eerste verkenning en uitwisseling van leerervaringen met en tussen deze organisaties, in het kader van het lopende onderzoek “Maatschappelijke en organisatorische veerkracht ten tijde van corona”, gefinancierd door het EUR Trustfonds, VCC en Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Panelleden:

Voorgezeten door prof. dr. Semiha Denktas

In het panelgesprek 'Van crisis naar leven met Covid-19: Opbouw van een gezonde samenleving na Corona' bespreekt Semiha Denktas  met de directeur van ZonMW Dr. Véronique Timmerhuis welke kennis(infrastructuur) wij nodig hebben om na deze pandemie weer een gezonde samenleving op te bouwen. Véronique: 'Niet alleen bij het opbouwen van kennis is samenwerking nodig met de samenleving, ook bij de implementatie ervan hebben we allianties nodig.'  

Met professor Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg bespreek ik de politiek bestuurlijke lijn. Waar en bij wie leggen we de verantwoordelijkheid voor gezondheid? Zij houdt een pleidooi voor ontregelen en willekeur.

De 'Resilient Delta' biedt in Rotterdam Zuid een proeftuin om via 'living labs' samen met de bewoners te werken aan een gezonde toekomst. Met professor Victor Bekkers, hoogleraar bestuurskunde, bespreekt Denktas hoe dit eruit ziet. Moeten we niet wat haast maken?

Doelstelling:

Het doel van deze workshop is met een aantal deskundigen vanuit verschillende perfectieven te discussiëren over wat we de komende jaren nodig hebben om een gezonde, gelukkige samenleving op te bouwen. We zullen deze discussie voeren aan de hand van drie lijnen: de politiek bestuurlijke, de kennisinfrastructuur en de proeftuin 'Resilient Delta'. 

Panelleden:
 • Prof. dr. Victor Bekkers, decaan ESSB, academic lead Resilient Delta
 • Dr. Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en tevens wetenschappelijk directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, voormalig voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving
 • Dr. Véronique Timmerhuis, directeur ZonMw, voormalig directeur van de Sociaal-Economische Raad

15.15-16.15 uur 2e Ronde panelgesprekken tussen wetenschappers en maatschappelijke partners. Meer info in het programmaboekje

Workshops

Voorgezeten door Prof. dr. Rolf Zwaan (ESSB)

Pitches:

1) "Houvast in tijden van crisis - Wil de echte betrouwbare deskundige opstaan?" (Jop de Vrieze, wetenschapsjournalist)

2) “Een vaccin tegen nepnieuws.” (Prof.dr. Sander van der Linden, Cambridge University)

3) "De rol van de rijksoverheid in het aanpakken van mis- en desinformatie.” (Amber Mechelse, MSc. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties))

Doelstelling:

Het doel van de workshop is om inzicht te verwerven in de processen die ervoor kunnen zorgen dat betrouwbare informatie over Covid-19 de bevolking bereikt. Dit onderwerp zal vanuit drie perspectieven worden besproken: de journalistiek, de overheid en de wetenschap. Vragen die aan de orde zullen komen zijn: wat is de rol van de journalistiek in het produceren van betrouwbare informatie? Wat is de rol van de overheid in het tegen gaan van mis- en desinformatie? Welke wetenschappelijke methoden zijn er om de effecten van mis- en desinformatie tegen te gaan? 

Panelleden:
 • Amber Mechelse, MSc. Afdeling Democratie, Directie Democratie en Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 • Jop de Vrieze, wetenschapsjournalist
 • Prof.dr. Sander van der Linden, Director, Cambridge Social Decision-Making Laboratory (Cambridge University)

Voorgezeten door Dr. Tessa Magnee

Pitches:

1) Ervaringen van huisartsenpraktijken in achterstandswijken tijdens Covid-19 (Drs. M.D. Shakib Sana, ESSB)

2) De digivaardige Rotterdammer (Merlijn Snijders, MSc. Gemeente Rotterdam)

3) Ik ben beeldbeldokter. (Waldemar Hogerwaard, Bureau Zorginnovatie)

Doelstelling:

De doelstelling van deze workshop is onze ervaringen uit een lopend ESSB onderzoeksproject tot nu toe delen en een discussie op gang brengen over in hoeverre (huisartsen)zorg op afstand met gebruik van IT-middelen - versneld ingevoerd door COVID-19 - in de toekomst behouden moet en kan worden, en op wat voor manier dan.

Panelleden:
 • Drs, M.D. Shakib Sana, Huisarts en onderzoeker (ESSB)
 • Merlijn Snijders, MSc. Beleidsadviseur Gezondheid (Gemeente Rotterdam)
 • Waldemar Hogerwaard, innovator bij de Rotterdam eHealth Agenda en directeur van Bureau Zorginnovatie

Voorgezeten door Dr Amaranta de Haan (ESSB)

Pitches:

1) Het gezin als systeem: Van precorona en lockdown naar het post-corona tijdperk (Dr. Nicole Lucassen, ESSB)

2) Het project ‘Gezinsaanpak’ in Rotterdam (Anne van Vugt, Gemeente Rotterdam)

3) Factoren van Impact (Denis Wiering, Gemeente Rotterdam)

Doelstelling:

Het doel van deze panelsessie is om in gesprek te gaan over hoe we als wetenschappers, beleidsmakers, en hulpverleners ouders het beste kunnen ondersteunen tijdens en na de Covid-19 pandemie. We doen dit aan de hand van drie korte pitches. Dr. Nicole Lucassen (EUR, Ortho- en Gezinspedagogiek) zal vertellen over haar studie naar intergerelateerde veranderingen in opvoedstress, gezamenlijk opvoeden (coparenting) en opvoedgedrag (coërcieve discipline) bij moeders en vaders van jonge kinderen in de vroegste fase en net voor de pandemie. Anne van Vugt (Bureau Frontlijn) zal vanuit haar rol als methodiekontwikkelaar spreken over de werkzame factoren bij outreachend werken en stress sensitief werken. Denis Wiering (gemeente Rotterdam) zal ingaan op het factorenmodel waarin, in samenwerking tussen wetenschap en beleid, is onderzocht welke factoren nu echt bijdragen aan kansrijker, veiliger, en gezonder laten opgroeien van kinderen en jongeren in Rotterdam. We zullen samen met het publiek ingaan op hoe we de wisselwerking en samenwerking tussen wetenschap, beleid, en hulpverlening kunnen optimaliseren om ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun opvoeden, en op welke factoren binnen én buiten gezinnen we hierbij het beste zouden kunnen ingrijpen.

Panelleden:
 • Dr. Nicole Lucassen, Assistant Professor Clinical Child and Family Studies (ESSB)
 • Anne van Vugt, methodiekontwikkelaar PPMO Frontlijn (Gemeente Rotterdam)
 • Denis Wiering, Programmamanager Jeugdbeleid (Gemeente Rotterdam)

16.15 uur wordt de middag afgesloten door vice-decaan onderzoek prof. dr. Semiha Denktas.

Programmaboekje en aanmelden

Het programmaboekje geeft meer informatie over sprekers en doelstellingen van ieder panelgesprek.  

Aanmelden kan via deze link. Bij uw aanmelding kunt u uw voorkeuren voor panelgesprekken doorgeven.  

Het verkorte schema panelgesprekken is hier te vinden.
 

Wetenschappelijke conferentie

Voorafgaand aan deze middag vindt er in de ochtend (9.30-12.00 uur) een wetenschappelijke conferentie plaats over hetzelfde thema.
Meer informatie over het ochtendprogramma is te vinden op de ESSB website. 

Organisatie 
 

Prof. Semiha Denktas (voorzitter), dr. Mike Duijn, prof. Claartje ter Hoeven, dr. Ruth Van der Hallen, Joelle van der Meer, MSc, Robert Weijers, MSc, prof. Rolf Zwaan 
 

Wij hopen u te zien op de 20ste mei.  
Hoort zegt het voort: We vinden het fijn als u de uitnodiging via uw netwerk wilt verspreiden.  

Meer informatie

Heeft u vragen over het middagprogramma stuur dan een e-mail aan: covid19congres@essb.eur.nl 

Uitgebreid overzicht over het COVID-19 onderzoek van de ESSB is te vinden op de speciale Impact Coronacrisis pagina.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen