Medezeggenschap

1. De Universiteitsraad

Op centraal niveau vertegenwoordigt de Universiteitsraad (U-raad) de studenten en medewerkers van de EUR en is daarmee een spreekbuis voor alle studenten en medewerkers. De U-raad overlegt regelmatig met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel & organisatie. De raad adviseert het college gevraagd en ongevraagd, en heeft voor bepaalde zaken instemmingsrecht. De taken, bevoegdheden en procedures van de raad zijn vastgelegd in een reglement.

Enkele voorbeelden:

  • de U-raad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van onder andere het instellingsplan, het strategisch plan en het studentenstatuut;
  • de U-raad heeft tevens instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het reglement van de raad;
  • De raad waakt voorts in de universiteit in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtonen.

Kijk voor de bevoegdheden van de Universiteitsraad op hun website.

Jaarlijks nemen nieuwe leden zitting in de Universiteitsraad. Wil jij als student van de EUR volgend jaar in de Universiteitsraad? Kijk dan op de website van de U-raad.

2. Faculteitsraden

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan voor studenten en medewerkers van een faculteit. De leden worden voor de helft gekozen door en uit de studenten en voor de andere helft door en uit het personeel van de betreffende faculteit. De Faculteitsraad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit aangaat. Bij een aantal belangrijke besluiten van de decaan, zoals de vaststelling van het faculteitsreglement en de onderwijs- en examenregelingen, heeft de raad instemmingsrecht. Enkele voorbeelden:

  • de Faculteitsraad heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het onderwijs- en examenreglement;
  • de Faculteitsraad heeft tevens instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het faculteitsreglement;
  • als een reorganisatie plaatsvindt, wordt de personeelsgeleding van de Faculteitsraad daarover in een vroeg stadium geïnformeerd door de decaan. De decaan betrekt de personeelsgeleding ook inhoudelijk bij (het voornemen tot) de reorganisatie en het daaruit voortvloeiende sociaal plan.

Zie voor de algemene bevoegdheden van de faculteitsraden art. 27 t/m 29 van het reglement van de Universiteitsraad.

De EUR kent de volgende Faculteitsraden:

3. Opleidingscommissies

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie. Het is overigens mogelijk dat één opleidingscommissie is ingesteld voor een bacheloropleiding en de daarop aansluitende initiële masteropleiding(en). De taken van de opleidingscommissie zijn:

  • advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling
  • het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de opleidingsdirecteur en een de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding.

De helft van het totaal aantal leden van een opleidingscommissie komt voort uit de studenten die voor die opleiding staan ingeschreven. Hieronder vind je een overzicht van de opleidingscommissies per faculteit:

Ask Erasmus

Questions?

Find your answers