Taken & bevoegdheden

In art. 6 t/m 11 van het faculteitsreglement ESSB zijn de taken en bevoegdheden van de FR neergelegd. De belangrijkste punten daarvan kunnen als volgt worden samengevat.

  • De FR heeft tot taak om de decaan gevraagd en ongevraagd te adviseren, voorstellen te doen en standpunten in te nemen over aangelegenheden de faculteit betreffende. Daar zijn geen beperkingen aan gesteld. De decaan dient daarop binnen drie maanden schriftelijk en beargumenteerd te reageren.
  • Daarnaast heeft de FR instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het faculteitsreglement en het onderwijs- en examenreglement.
  • Ten slotte heeft het personeelsdeel van de FR het recht van advisering over personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid, bedrijfsvoering en reorganisaties. Indien van dat recht gebruik wordt gemaakt, verkrijgt de personeelsgeleding met betrekking tot het betreffende onderwerp instemmingsrecht.