Orderegels voor schriftelijke tentamens

Inleiding

Het vaststellen van regels voor tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER).

Om te borgen dat alle tentamens van de EUR op een vergelijkbare manier worden afgenomen zijn met de examencommissies algemene afspraken gemaakt over de regels met betrekking tot de orde tijdens tentamens, de zogenaamde orderegels. Deze zijn hieronder te vinden.

1. Algemene bepalingen over tentamens

1.1 Namens de examencommissies zijn daartoe aangestelde surveillanten belast met de handhaving van de orde tijdens het tentamen. In het Van der Goot Building, Sportgebouw en andere grote collegezalen is bij tentamens een hoofdsurveillant aanwezig. De hoofdsurveillant coördineert de gang van zaken tijdens het tentamen.

1.2 Aan het begin van ieder tentamen is ten minste één examinator (docent) aanwezig, in één van de ruimtes waar het tentamen wordt afgenomen..

1.3 De student die deelneemt aan een tentamen dient de aanwijzingen van de surveillant op te volgen. Wanneer aanwijzingen van een surveillant niet worden opgevolgd, maakt de surveillant hiervan een rapport op. De examencommissie besluit nadien over de eventuele sanctie.

1.4 In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor de persoonlijke eigendommen van de student buiten de ruimte waarin het tentamen wordt afgenomen, mogen jassen en tassen niet meegenomen worden in de tentamenruimte. In andere gevallen dienen jassen over de stoel gehangen te worden. Tassen en dergelijke dienen gesloten te zijn en buiten handbereik. Weekendtassen, koffers en andere grote objecten dienen bij de hoofdsurveillant te worden afgegeven.

1.5 In de tentamenzaal dient het rustig te zijn vóór, tijdens en ook na het tentamen. Tijdens het tentamen zijn alle vormen van communicatie uitgesloten, behalve die met de surveillant en de docent.

1.6 De tentamenzaal In het Van der Goot Building is voorzien van cameratoezicht.

1.7 Voorafgaand en gedurende toiletbezoek kan de toiletsurveillant studenten middels mobiele detectieapparatuur controleren op het voorhanden hebben van mobiele telefoons.

2. Bepalingen ten aanzien van het aanmelden voor deelname aan tentamens

2.1 Alleen de student die zich tijdig heeft aangemeld voor een tentamen heeft recht op het geregistreerd krijgen van het behaalde cijfer. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten die van de examencommissie schriftelijk toestemming krijgen om alsnog op deelnemerslijst te worden geplaatst. Hier kunnen voorwaarden en administratiekosten verbonden zijn.

2.2 Indien de aanmelding volgens de facultaire regels geschiedt via Osiris Student dan staat de aanmeldperiode open van 35 dagen tot 7 dagen vóór het tentamen. Gedurende deze periode is aanmelding ook mogelijk via de Front Office van het USC (het ESSC).

2.3 Na afloop van de reguliere inschrijfperiode is het nog tot twee dagen voorafgaand aan het tentamen mogelijk aan te melden via de Front Office USC. Daarvoor moet € 20,00 per tentamen betaald worden. Het bewijs van betaling dient bij voorkeur te worden meegenomen naar het tentamen, zodat het aan de surveillant getoond kan worden indien de naam van de student door de verlate aanmelding niet op de deelnemerslijst voorkomt.

2.4 Wanneer in strijd met één van de voorgaande leden van dit artikel toch wordt deelgenomen aan het tentamen is het behaalde resultaat niet geldig, tenzij de examencommissie anders beslist.

2.5 Op het SIN-channel ‘Tentamenlocaties’ staat belangrijke informatie voor studenten over de locatie, tijdstip en eventuele wijzigingen van een tentamen. Studenten dienen zichzelf te abonneren op dit channel via SIN-Online.

3. Bepalingen inzake het betreden en verlaten van de ruimte waarin een tentamen wordt afgenomen

3.1 Tentamens worden in verschillende zalen en hallen van het Woudestein-complex van de EUR afgenomen. De meest gebruikte tentamenlocatie is in het Van der Goot Building op de begane grond. Op de dag van het tentamen geven monitoren bij de ingang van het Van der Goot Building eventuele wijzigingen aan. Deze informatie is vanaf 21.30 uur voor in ieder geval de ochtendtentamens van de volgende dag ook te vinden op het SIN-channel "Tentamenlocaties".

3.2 Studenten met dyslexie en bepaalde andere vormen van functiebeperking kunnen in een andere zaal tentamen doen. Ze dienen hiervoor vóór het einde van een aanmeldperiode toestemming te hebben gekregen van de examencommissie van hun opleiding. In de zalen die zijn gereserveerd voor schriftelijke tentamens beginnen de tentamens 30 minuten eerder dan in de andere zalen. In de zalen die gereserveerd zijn voor PC tentamens gaan de tentamens 30 minuten langer door.

3.3 Studenten met een campusverbod van het College van Bestuur mogen in de betreffende periode niet deelnemen aan de tentamens en toetsen van de EUR.

3.4 Met het oog op een rustig en ordentelijk verloop dienen studenten tijdig in de tentamenruimte te arriveren en plaats te nemen. De ruimte op de begane grond in het Van der Goot Building is opgedeeld in blokken. In ieder blok kunnen maximaal 49 studenten plaatsnemen. De blokken zijn vooraf ingedeeld op basis van studentnummers. Het eerste en laatste nummer van ieder blok is op borden aangegeven.

3.5 Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij een hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.

3.6 De student mag een tentamenzaal niet eerder dan één uur na aanvang verlaten. De student die het tentamen voortijdig inlevert bij de surveillant zorgt ervoor dat hij zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de andere studenten.

3.7 De eindtijd van het tentamen is tevens de eindtijd waarop alle tentamenuitwerkingen ingeleverd moeten worden. Alle in te leveren formulieren dienen te zijn voorzien van met pen geschreven studentnummer, naam en handtekening en aldus bij de surveillant ingeleverd te worden. In verband met een rustig einde van het tentamen mogen studenten de laatste 15 minuten van een tentamen niet opstaan en weglopen. Na het verstrijken van de tentamentijd haalt de surveillant het tentamen op.

3.8 Kladpapier, tentamenopgaven, antwoorden en andere tentamen gerelateerde documenten mogen de zaal tijdens en na het tentamen niet verlaten. Kladpapier mag alléén na afloop van het tentamen (wanneer de volledige tijdsduur verstreken is) door de student worden meegenomen als dit duidelijk op het voorblad van het tentamen is vermeld.

4 Specifieke bepalingen over orde tijdens tentamens

4.1 Op de tafel van de student mogen uitsluitend aanwezig zijn: een geldig identiteitsbewijs (zie artikel 4, lid 2) schrijfgerei, eten en drinken voor eigen gebruik (zie artikel 4.4 en 4.5) en indien meegenomen een bewijs van deelname. Bij een aantal tentamens is een eenvoudige of grafische rekenmachine of gebruik van bepaalde bronnen toegestaan. De docent dient dit vooraf aan te geven en het dient vermeld te staan op het voorblad van het tentamen. Bronnen die bij een tentamen zijn toegestaan mogen niet zijn voorzien van eigen aantekeningen. Apparatuur en ook andere toegestane bronnen mogen van een andere student geleend worden, mits de overdracht plaatsvindt vóór het tentamen begint. Indien zich hierop informatie bevindt waarmee gefraudeerd kan worden is zowel de eigenaar als de lener verantwoordelijk.

4.2 Iedere student dient zich te kunnen identificeren door minimaal één van de volgende identiteitsbewijzen: collegekaart van de universiteit, rijbewijs, ID-kaart of paspoort. Deelname aan het tentamen is niet toegestaan indien geen van deze identiteitskaarten aan de surveillant getoond kan worden.

4.3 Alleen het papier dat door de universiteit wordt verstrekt mag tijdens een tentamen worden gebruikt. Het gebruik van eigen papier is niet toegestaan.

4.4 Studenten worden gevraagd werkende pennen en voor meerkeuze tentamens,  potloden en gum mee te nemen.

4.5 Eén koude versnapering en één flesje/blikje drank zijn toegestaan maar het nuttigen daarvan mag op geen enkele wijze overlast veroorzaken, ter beoordeling van de hoofdsurveillant.  Alcohol en drugs zijn verboden.

4.6 In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor persoonlijke eigendommen van degene die het tentamen aflegt mogen mobiele telefoons niet in de tentamenruimte worden meegenomen. In andere gevallen dient de mobiele telefoon vanaf het betreden van de tentamenruimte uitgeschakeld te zijn. Bovendien moet de telefoon gedurende het gehele tentamen buiten handbereik blijven. Gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische communicatieapparatuur bij/tijdens tentamens is verboden. Overtreding wordt aangemerkt als fraude.

4.7 Horloges zijn niet toegestaan gedurende het tentamen. Horloges moeten worden opgeborgen in jas of tas.

4.8 Het eerste uur en het laatste half uur van een tentamen is het niet toegestaan naar het toilet te gaan, behoudens in zeer bijzondere (medische) omstandigheden, tevoren door de student aan te melden bij de surveillant. Per tentamen is één toiletbezoek per persoon mogelijk, waarbij per blok aan niet meer dan één persoon gelijktijdig toestemming wordt verleend. Het toiletbezoek dient bij de surveillant te worden aangemeld en diens aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

4.9 Voor, tijdens en na het tentamen zijn de surveillanten in hun blok verantwoordelijk voor de ordehandhaving. In geval van fraude stelt de surveillant een fraudeformulier op en voorziet de tentamenuitwerking van een stempel “eigen risico”. De betrokken student(en) mag (mogen) het tentamen wel voorzetten.

4.10 Studenten worden gevraagd stil te zijn in de tentamenzalen en het dragen van luidruchtig schoeisel te vermijden.

5 Bepalingen ten aanzien van fraude en wangedrag en sancties die daaruit voortvloeien

5.1 Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waar door het voor de examinator/examencommissie onmogelijk is of is geworden zich een juist oordeel te vormen over de door de student verworven kennis, inzicht en vaardigheden of over de kennis, inzicht en vaardigheden van medestudenten. Fraudegevallen worden schriftelijk gemeld bij de examencommissie van de desbetreffende opleiding. Beleid hierover wordt per opleiding vastgesteld. Informatie hierover is te vinden in de Regels en Richtlijnen van de betreffende opleiding.

6 Aanvullende regels voor studenten met een functiebeperking

6.1 Gedurende de periode dat een student toestemming heeft voor het afleggen van tentamens in de speciale zalen, dient de student zich binnen de reguliere aanmeldingstermijn van de tentamens via Osiris Student in te schrijven voor tentamens. De student kan door middel van een vinkje aangeven of hij/zij gebruik wil maken van de speciale zalen of andere faciliteiten waarvoor toestemming is verkregen. 

6.2 De tentamens in speciale zalen voor schriftelijke tentamens starten een half uur eerder dan de tentamens in de reguliere tentamenzalen en derhalve om resp. 09.00 uur, 13.00 uur en 18.00 uur. De eindtijd is gelijk aan de tentamens in de reguliere tentamenzalen.

Voor de tentamens die in de PC-zaal worden afgelegd is de starttijd gelijk aan die van de tentamens in de reguliere tentamenzaal maar is de eindtijd een half uur later dan de tentamens in de reguliere tentamenzaal.

7 Afgelasting van tentamens bij calamiteit

7.1 Indien er een calamiteit (een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die tot verstoring van de orde op de EUR campus kan leiden) is te verwachten vóór aanvang van een tentamen, kan het tentamen door de examencommissie in overleg met de Studentenadministratie worden afgelast. De afgelasting wordt bekendgemaakt op de indexpagina van de EUR-website, de nieuwspagina’s van het ESSC en van de Studentenadministratie, en op SIN-Online.

7.2 Indien er een calamiteit plaatsvindt of is te verwachten tijdens een tentamen, dienen de aanwezigen op last van de verantwoordelijke instantie (te weten de (hoofd)surveillant of een medewerker van de Studentenadministratie) direct de tentamenzaal te verlaten, onder achterlating van de tentamenuitwerkingen.

7.3 De examinator bepaalt zo spoedig mogelijk na de afgelasting op grond van de reeds gemaakte en/of ingeleverde tentamenuitwerkingen of een eindresultaat voor het tentamen redelijkerwijze bepaald kan worden. Indien de examinator tot de conclusie komt dat geen eindresultaat bepaald kan worden, stelt hij de examencommissie hiervan op de hoogte.

7.4 De examencommissie stelt zo spoedig mogelijk na de afgelasting in overleg met de verantwoordelijke examinator(en) vast op welke datum het nieuwe tentamen afgenomen zal worden, bij voorkeur binnen twee weken na de oorspronkelijke tentamendatum. De nieuwe tentamendatum wordt gepubliceerd op SIN-Online en op de website van de Studentenadministratie.

8 Klachten over tentamen

8.1 Alle klachten met betrekking tot tentamens of het afnemen van tentamens kunnen worden ingediend via legal.protection@eur.nl. Op de EUR website rechtsbescherming staat uitgebreide informatie over wat te doen bij een klacht.

Ask Erasmus

Questions?

Find your answers