FAQ Panel (BXL)

Current facets (Pre-Master)

LA VERSION EN FRANCAIS FIGURE CI-DESSOUS.  

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u informatie over het onderzoek naar de visie van nieuwe medewerkers van Brussel Fiscaliteit op publieke dienstverlening.  

 • Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam (Vakgroep Bestuurskunde) in samenwerking met Brussel Fiscaliteit.  

 • Ja, dit onderzoek is volledig goedgekeurd door Brussel Fiscaliteit.  

 • Dit surveyonderzoek wordt uitgevoerd onder de toezicht van de Directie Klantenmanagement van Brussel Fiscaliteit.  

 • Het onderzoek wordt volledig gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO). Deze organisatie is vergelijkbaar met het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) in België. Kosten die gepaard gaan met het surveyonderzoek worden vanuit deze financiering betaald door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit onderzoek wordt dus niet betaald door Brussel Fiscaliteit.  

 • Dit onderzoek gaat over de visie van nieuwe medewerkers op publieke dienstverlening en op interacties tussen belastingambtenaren en burgers.  

 • Met dit onderzoek proberen wij inzicht te krijgen in hoe medewerkers van de dienst hun contacten met belastingplichtigen beleven. Dit inzicht is belangrijk voor de ontwikkeling van de organisatie en voor huidig en toekomstig vakmanschap binnen de dienst. Via deze vragenlijst levert u een fundamentele bijdrage aan deze ontwikkelingen.  

 • Ja, uw antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Uw antwoorden worden niet verspreid aan derden.

 • Nee, uw antwoorden worden niet verspreid binnen Brussel Fiscaliteit. Na het invullen van de vragenlijst komen uw antwoorden zonder tussenkomst van Brussel Fiscaliteit binnen bij de Erasmus Universiteit. Het verwerken van uw antwoorden wordt uitsluitend uitgevoerd door de onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 • Nee. De onderzoekers van de Erasmus Universiteit kunnen uw antwoorden niet tot u herleiden. De emailadressen gebruikt voor het versturen van de vragenlijst en de antwoorden zijn niet met elkaar gekoppeld.  

 • RISBO is een onderzoekinstituut verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen in Rotterdam dat werd ingeschakeld voor de technische uitvoering van het onderzoek, aangezien zij over de nodige technische expertise en software beschikken. RISBO ondersteunt de onderzoekers bij de dataverzameling maar is verder niet bij het onderzoek betrokken.  

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar is vergelijkend van aard. Dezelfde vragenlijst wordt ook bij Nederlandse ambtenaren uitgezet, en daarna wellicht ook in en aantal andere Europese landen. Twee onderzoekers in het onderzoeksteam zijn Belgisch en kennen de lokale situatie dus goed.  

 • Wij gebruiken uw antwoorden alleen om tot inzicht in het algemene beeld dat ambtenaren hebben van publieke dienstverlening en van hun contacten met belastingplichtigen te komen. Wij richten ons niet op uw individuele antwoorden.  

 • Ja, dat kunnen wij. Mocht u dat op prijs stellen, stuurt u dan een e-mail waarin u kenbaar maakt dat u van de onderzoeksresultaten op de hoogte gehouden wil worden naar: moyson@essb.eur.nl  

 • Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Stéphane Moyson via moyson@essb.eur.nl . Wij beantwoorden uw vragen graag.

Questions fréquemment posées (FAQ)

Ci-dessous figurent des informations complémentaires au sujet de la recherche concernant la vision des nouveaux collaborateurs de Bruxelles Fiscalité à l’égard du service public.  

 • Cette recherche est conduite par l’Université Erasmus de Rotterdam (Département d’Administration Publique) en collaboration avec Bruxelles Fiscalité.

 • Oui, cette recherche a été approuvée par Bruxelles Fiscalité. 

 • Cette recherche est conduite sous la supervision de la Direction de la Gestion de la Clientèle. 

 • Cette recherche est entièrement financée par la Nationale Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO) aux Pays-Bas. Cette organisation est semblable au Fonds National pour la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) en Belgique. Les coûts associés à la recherche sont payés par l’Université Erasmus de Rotterdam, grâce à ce financement. La recherche n’est donc pas payée par Bruxelles Fiscalité. 

 • La nature des interactions entre fonctionnaires et citoyens a des répercussions sur l’efficacité et l’image de l’administration fiscale. L’objectif de la recherche est de mieux comprendre comment les collaborateurs de Bruxelles Fiscalité vivent et perçoivent leurs interactions avec les contribuables. L’enquête va apporter une contribution fondamentale à la réalisation de cet objectif.  

 • Oui, vos réponses sont traitées de façon strictement confidentielle. Les réponses ne sont pas non plus diffusées à des tiers. 

 • Non, les réponses ne sont pas diffusées au sein de Bruxelles Fiscalité. Une fois que vous avez participé à l’enquête, les réponses sont directement envoyées à l’Université Erasmus de Rotterdam, sans passage par Bruxelles Fiscalité. Vos réponses sont exclusivement traitées par les chercheurs de l’Université Erasmus de Rotterdam. 

 • Non. Les chercheurs de l’Université Erasmus de Rotterdam ne sont pas en mesure de tracer vos réponses. Les adresses email utilisées pour envoyer les invitations à l’enquête et les réponses données en participant à l’enquête ne sont pas associées les unes avec les autres.

 • RISBO est un Institut de recherche associé à la Faculté de Sciences Sociales de l’Université Erasmus de Rotterdam. Cet Institut est sollicité pour la réalisation de l’enquête car il dispose de l’expertise technique et des logiciels requis. RISBO soutient les chercheurs pour la collecte des données mais il n’est impliqué dans aucun autre aspect de la recherche. 

 • La recherche est conduite par l'Université Erasmus de Rotterdam. Il s'agit d'une université de haut niveau comparable aux plus grandes universités belges. Dans le cadre de l'enquête, la même liste de questions est également distribuée aux fonctionnaires hollandais, ainsi que dans un certain nombre d'autres pays européens. Deux chercheurs de l'équipe sont belges et ont donc une connaissance assez fine du contexte local.  

 • Nous utilisons vos réponses au niveau global uniquement pour avoir une image générale des interactions entre fonctionnaires des finances et contribuables. Nous n’analysons jamais vos réponses individuellement.  

 • Oui, nous pouvons. Si vous souhaitez être tenu(e) informé(e) des résultats de cette recherche, vous pouvez nous envoyer un email dans lequel vous nous faites part de votre souhait à l’adresse suivante : moyson@essb.eur.nl 

 • Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec Stéphane Moyson: moyson@essb.eur.nl . Nous y répondrons volontiers.