Orderegels voor schriftelijke tentamens

Inleiding

Het vaststellen van regels voor schriftelijke tentamens valt onder de taken van de examencommissie van een opleiding of faculteit. De examencommissie publiceert de regels in de Regels en Richtlijnen of als onderdeel van het Onderwijs en Examenreglement (OER). Om te borgen dat alle tentamens van de EUR op een vergelijkbare manier worden afgenomen zijn met de examencommissies algemene afspraken gemaakt over de orderegels. Deze zijn hieronder te vinden.

 

1. Algemene bepalingen over de orde tijdens schriftelijke tentamens

1.1 Namens de examencommissies zijn daartoe aangestelde surveillanten belast met de handhaving van de orde tijdens het schriftelijke tentamen. In het Van der Goot Building is bij schriftelijke tentamens een hoofdsurveillant aanwezig. De hoofdsurveillant coördineert de gang van zaken tijdens het schriftelijke tentamen.

1.2 Aan het begin van ieder schriftelijk tentamen is ten minste één examinator (docent) aanwezig in één van de ruimtes waar het schriftelijke tentamen wordt afgenomen dan wel in persoon direct bereikbaar voor de hoofdsurveillant.

1.3 De deelnemer aan een tentamen dient de aanwijzingen van de surveillant op te volgen. Wanneer aanwijzingen van een surveillant niet worden opgevolgd maakt de surveillant hiervan een schriftelijke rapportage op. De examencommissie besluit nadien over de eventuele sanctie.

1.4 In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor de persoonlijke eigendommen van de examinandus buiten de ruimte waarin het tentamen wordt afgenomen mogen jassen en tassen niet meegenomen worden in de tentamenruimte. In andere gevallen dienen jassen over de stoel gehangen te worden. Tassen e.d. dienen gesloten te zijn en buiten handbereik.

1.5 In de tentamenzaal dient het rustig te zijn vóór, tijdens en ook na het tentamen. Tijdens het tentamen zijn alle vormen van communicatie uitgesloten, behalve die met de surveillant en de docent.

1.6 De tentamenzaal is voorzien van cameratoezicht.

1.7 Tijdens toiletbezoek wordt er gebruik gemaakt van mobiele detectieapparatuur.

 

2. Bepalingen ten aanzien van het aanmelden voor deelname aan een schriftelijk tentamen

2.1 Alleen de student die zich tijdig heeft aangemeld voor een schriftelijk tentamen heeft recht op het geregistreerd krijgen van het behaalde cijfer. Een uitzondering wordt gemaakt voor studenten die van de examencommissie schriftelijk toestemming krijgen om alsnog op deelnemerslijst te worden geplaatst.

2.2 Aanmelden kan voor alle schriftelijke tentamens gedurende de aanmeldperiode voor dat tentamen in Osiris Student. In principe staat de aanmeldperiode open van 35 dagen tot 7 dagen vóór het tentamen. Studenten die zich niet via Osiris Online kunnen aanmelden dienen zich te wenden tot het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) in de hal van het E-gebouw.

2.3 Na afloop van de reguliere inschrijfperiode is het nog tot twee dagen voorafgaand aan het tentamen mogelijk aan te melden bij het ESSC. Daarvoor moet € 20,00 per tentamen betaald worden. Het bewijs van betaling dient bij voorkeur te worden meegenomen naar het tentamen, zodat het aan de surveillant getoond kan worden indien de naam van betrokkene door de verlate aanmelding niet op de deelnemerslijst voorkomt.

2.4 Wanneer in strijd met één van de voorgaande leden van dit artikel toch wordt deelgenomen is het behaalde resultaat niet geldig, tenzij de examencommissie anders beslist.

 

3. Bepalingen inzake het betreden en verlaten van de ruimte waarin een schriftelijk tentamen wordt afgenomen

3.1 Schriftelijke tentamens worden in verschillende zalen en hallen van het Woudestein-complex van de EUR afgenomen. De meest gebruikte tentamenlocatie is in het Van der Goot Building op de begane grond. Op de dag van het tentamen geven monitoren bij de ingang van het Van der Goot Building eventuele wijzigingen aan. Deze informatie is vanaf 21.30 uur voor in ieder geval de ochtendtentamens van de volgende dag ook te vinden op de SIN-channel "Tentamenlocaties".

3.2 Studenten met dyslexie en bepaalde andere vormen van functiebeperking gebruiken een andere zaal om tentamen te doen. Ze dienen hiervoor vóór het einde van een aanmeldperiode toestemming te hebben gekregen van de examencommissie van hun opleiding. In deze zaal beginnen de schriftelijke tentamens 30 minuten eerder dan in de andere zalen.

3.3 Met het oog op een rustig en ordentelijk verloop dienen deelnemers tijdig in de tentamenruimte te arriveren en plaats te nemen. De ruimte op de begane grond in het Van der Goot Building is opgedeeld in blokken. In ieder blok kunnen maximaal 49 studenten plaatsnemen. De blokken zijn vooraf ingedeeld op basis van studentnummers. Het eerste en laatste nummer van ieder blok is op borden aangegeven.

3.4 Tot 15 minuten na aanvang van het tentamen is het nog mogelijk aan het tentamen te beginnen; daarna niet meer, tenzij een hoofdsurveillant toestemming geeft voor verlate deelname aan het tentamen, als gevolg van aantoonbare ernstige verkeershinder. Tegen de beslissing dat vanwege te laat arriveren geen tentamen gedaan kan worden is geen beroep mogelijk.

3.5 De deelnemer mag een tentamenzaal niet eerder dan één uur na aanvang verlaten. De student die het tentamen voortijdig inlevert bij de surveillant zorgt ervoor dat hij zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de andere deelnemers.

3.6 De eindtijd van het tentamen is tevens de eindtijd waarop alle tentamenuitwerkingen ingeleverd moeten worden. Alle in te leveren formulieren dienen te zijn voorzien van met pen geschreven studentnummer, naam en handtekening en aldus bij de surveillant ingeleverd te worden. De laatste 15 minuten van een tentamen moeten studenten blijven zitten. Na het verstrijken van de tentamentijd haalt de surveillant het tentamen op.

3.7 Kladpapier, tentamenopgaven, antwoorden en andere tentamen gerelateerde documenten mogen de zaal tijdens en na het tentamen niet verlaten.

 

4. Specifieke bepalingen over orde tijdens tentamens

4.1 Op de tafel van de deelnemer mogen uitsluitend aanwezig zijn: een geldig identiteitsbewijs (zie artikel 4, lid 2) schrijfgerei, eten en drinken voor eigen gebruik en indien meegenomen een bewijs van deelname. Bij een aantal tentamens is een eenvoudige of grafische rekenmachine of gebruik van bepaalde bronnen toegestaan. De docent dient dit vooraf aan te geven en het dient vermeld te staan op het voorblad van het tentamen. Bronnen die bij een tentamen zijn toegestaan mogen niet zijn voorzien van eigen aantekeningen. Apparatuur en ook andere toegestane bronnen mogen van een andere deelnemer geleend worden, mits de overdracht plaatsvindt vóór het tentamen begint. Indien zich hierop informatie bevindt waarmee gefraudeerd kan worden is zowel de eigenaar als de lener verantwoordelijk.

4.2 Iedere deelnemer dient zich te kunnen identificeren middels minimaal één van de volgende identiteitsbewijzen: collegekaart van de universiteit, rijbewijs, ID-kaart of paspoort. Deelname aan het tentamen is niet toegestaan indien geen van deze identiteitskaarten aan de surveillant getoond kan worden.

4.3 Alleen het papier dat door de universiteit wordt verstrekt mag tijdens een tentamen worden gebruikt. Het gebruik van eigen papier is niet toegestaan.

4.4.a In gevallen waarin voorzien is in een deugdelijk opbergsysteem voor persoonlijke eigendommen van degene die het tentamen aflegt mogen mobiele telefoons niet in de tentamenruimte worden meegenomen. In andere gevallen dient de mobiele telefoon vanaf het betreden van de tentamenruimte uitgeschakeld te zijn. Bovendien moet de telefoon gedurende het gehele tentamen buiten handbereik blijven. Gebruik van mobiele telefoons en andere elektronische communicatieapparatuur bij/tijdens schriftelijke tentamens is verboden. Overtreding wordt aangemerkt als fraude.

4.4.b Horloges zijn niet toegestaan gedurende het tentamen. Horloges moeten worden opgeborgen in jas of tas.

4.5 Het eerste uur en het laatste half uur van een tentamen is het niet toegestaan naar het toilet te gaan, behoudens in zeer bijzondere (medische) omstandigheden, tevoren door de student aan te melden bij de docent of de surveillant. Per tentamen is één toiletbezoek per persoon mogelijk, waarbij per blok aan niet meer dan één persoon gelijktijdig toestemming wordt verleend. Het toiletbezoek dient bij de surveillant te worden aangemeld en diens aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

4.6 Voor, tijdens en na het tentamen zijn de surveillanten in hun blok verantwoordelijk voor de ordehandhaving. Indien een docent het surveilleren verzorgt neemt deze de rol van surveillant waar. In geval van fraude stelt de surveillant een fraudeformulier op en voorziet de tentamenuitwerking van een stempel “eigen risico”. De betrokken student(en) mag (mogen) het tentamen wel voorzetten.

 

5. Bepalingen ten aanzien van fraude en wangedrag en sancties die daaruit voortvloeien

Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waardoor het voor de examinator/examencommissie onmogelijk is of is geworden zich een juist oordeel te vormen over de door de student verworven kennis, inzicht en vaardigheden of over de kennis, inzicht en vaardigheden van medestudenten. Fraudegevallen worden schriftelijk gemeld bij de examencommissie van de desbetreffende opleiding. Beleid hierover wordt per opleiding vastgesteld. Informatie hierover is te vinden in de Regels en Richtlijnen van de betreffende opleiding.