Het Goede Gesprek: op naar de volgende fase

Bericht van Kristel Baele, voorzitter College van Bestuur, en Kees van Paridon, voorzitter Universiteitsraad.

Nu ongeveer een jaar geleden ontstond ook op de EUR een beweging die pleitte voor meer medezeggenschap om zo nog beter onderwijs en onderzoek aan de EUR te kunnen realiseren. Tal van groepen manifesteerden zich, zoals Philosophy Ground, Rethink EUR, en Nieuwe Universiteit Rotterdam. Het College van Bestuur (CvB) en de Universiteitsraad (UR) startten vervolgens een gezamenlijk project, ‘Het Goede Gesprek’, met als doel om de kwaliteit en cultuur van medezeggenschap op de verschillende niveaus te verbeteren en de verschillende bijdragen zo goed mogelijk te bundelen.

Vorig jaar zijn verschillende bijeenkomsten rond Het Goede Gesprek georganiseerd waar het CvB, UR, decanen, de hiervoor genoemde groepen, en individuele medewerkers en studenten uit faculteitsraden en opleidingscommissies aanwezig waren. In de bijeenkomsten zijn de beperkingen en blokkades voor effectieve inspraak van medewerkers en studenten geïnventariseerd. Ook zijn mogelijke oplossingen en ‘best practices’ voor goede medezeggenschap besproken. Ten slotte is nagedacht over de vraag hoe medezeggenschap zichtbaarder kan zijn naar medewerkers en studenten. Hiermee is een belangrijk gesprek op gang gekomen. Afgelopen najaar heeft dat geresulteerd in bijgaande conclusies:

  • Er is behoefte aan EUR-brede voorwaarden voor medezeggenschap. Dat betekent goede training, ondersteuning, waardering en compensatie van inzet in medezeggenschap. Onlangs is een voorstel hiervoor gepresenteerd door het CvB, dat door decanen met hun faculteitsraden en opleidingscommissies zal worden besproken;
  • Effectieve en serieuze medezeggenschap, het goede gesprek, is gebaat bij een open klimaat en cultuur. Een open houding van bestuurders, waarbij de inbreng van staf en studenten wordt gewaardeerd, een goede informatievoorziening richting faculteitsraden en opleidingscommissies, en een stimulering van inzet in medezeggenschap, zijn hier belangrijke onderdelen van. Het goede gesprek hierover zal niet alleen op universitair niveau, maar juist ook binnen faculteiten moeten worden gevoerd;
  • Voor effectieve medezeggenschap is ook een goede informatievoorziening door de verschillende raden nodig. Universiteitsraad, faculteitsraden en opleidingscommissies zouden goed zichtbaar moeten maken, aan stafleden en aan studenten, wat zij doen, waar ze over gaan, hoe ze bepaalde zaken hebben opgepakt en uitgewerkt, en hoe geïnteresseerden daaraan zouden kunnen bijdragen. De samenwerking tussen verschillende raden kan hierbij helpen.

Met het aantreden van een nieuwe voorzitter CvB en een nieuwe voorzitter UR en met de eerste conclusies van het project, zoals hiervoor geformuleerd, breekt nu een nieuwe fase in Het Goede Gesprek aan. Het CvB en de UR hebben geconstateerd dat Het Goede Gesprek op centraal niveau, tussen CvB en UR, goed gevoerd wordt. Zowel in termen van randvoorwaarden als cultuur en klimaat zijn medewerkers en studenten goed in staat effectieve inspraak te hebben in het bestuur van de universiteit. Om dit te borgen en verder te ontwikkelen wordt periodiek de vinger aan de pols gehouden in informele gesprekken tussen de voorzitter CvB en een delegatie van de U-raad.

We hebben geconstateerd dat op facultair niveau nog ruimte zit voor verbetering van effectieve medezeggenschap. Faculteitsraden en opleidingscommissies krijgen en nemen nog niet altijd de mogelijkheden die zij eigenlijk zouden moeten krijgen of al hebben, zeker ook in het licht van de aanstaande wetswijzigingen. De tweede fase van Het Goede Gesprek heeft dan ook vooral tot doel om waar nodig de decentrale medezeggenschap te versterken. CvB en UR zullen hierin initiëren, randvoorwaarden scheppen en monitoren. Decanen, medewerkers en studenten binnen faculteiten worden opgeroepen om gezamenlijk de nodige verbeterslagen op het gebied van klimaat, cultuur, faciliteiten en compensatie te realiseren.

Om dit proces binnen de EUR-gemeenschap te stimuleren zal dit voorjaar een nieuwe brede bijeenkomst worden georganiseerd rond ‘Het Goede Gesprek’. Het doel hiervan is enerzijds de voortgang en successen van Het Goede Gesprek binnen faculteiten te delen en te vieren, en anderzijds van elkaars inzet en ervaringen te leren. Meer informatie over deze bijeenkomst en hoe u hier zelf aan kunt bijdragen volgt later. Als datum is gekozen voor woensdagmiddag 20 april.

De keuze voor die datum hangt samen met de aanstaande universitaire verkiezingen voor studenten in de universiteitsraad en faculteitsraden. Die vinden eind april plaats. Deze inbreng in faculteitsraden en universiteitsraad is van groot belang voor het bestuur van faculteiten en universiteit, om tot beter onderwijs en onderzoek te komen. Meer informatie over de verkiezingen vind je hier: http://www.eur.nl/eur/medezeggenschap/verkiezingen/.

De UR is ook via Facebook bereikbaar: https://www.facebook.com/UraadEUR/.

 

Namens het College van Bestuur en de Universiteitsraad,

 

Kristel Baele                                            Kees van Paridon
Voorzitter College van Bestuur             Voorzitter Universiteitsraad

 

Reacties op deze mail kunnen gestuurd worden naar hetgoedegesprek@remove-this.eur.nl