FIN

Commissie Financiële Zaken

De commissie FIN overlegt namens de Universiteitsraad met de financiële afdeling van de EUR over de financiële huishouding. De commissie bestaat uit drie leden van de personeelsgeleding en drie leden van de studentgeleding.

Het College van Bestuur wordt in de commissievergadering vertegenwoordigd door het hoofd Corporate Planning & Control, vergezeld van een of meer beleidsambtenaren. Deze opzet biedt de mogelijkheid in detail en uitvoerig in te gaan op een bepaald onderwerp, veelal met de direct bij het onderwerp betrokken ambtenaren. Zodoende kan de Universiteitsraad zich in de overlegvergadering beperken tot het voeren van een discussie op hoofdlijnen.

De commissie FIN kent een aantal vaste vergadermomenten per jaar, bijvoorbeeld rond het uitkomen van de begroting, de kadernota en het jaarverslag. Daarnaast kan de Universiteitsraad besluiten de commissie FIN bijeen te roepen om de financiële onderbouwing van voorgenomen besluiten te beoordelen. De leden van de commissie FIN zijn:

Personeelsleden

Studentleden

dr. C.M.A.W. Festen (Clemens)
dr. B. Bode (Ben)
J.C.M. van Wel (John)
dr. V. Karamychev (Vladimir)
J.A.J. Wiskie MSc (Judith)

Nadine Nieuwstad (VZ)
Samir Oassem
Seungwon Kim