Fonds op Naam Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR

Kantooradres

secretaris: drs. J.A.M. Matthijsse, Sanders Building, kamer L3-019
Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam, tel. (010) 408 1123

Doelstelling

Het Fonds op Naam Stichting voor Buitenlandse Studenten EUR stelt zich ten doel de onderlinge contacten van in Rotterdam studerende studenten afkomstig uit het buitenland en uit de Nederlandse Antillen te bevorderen, evenals de bevordering van contacten tussen hen en studenten van Nederlandse afkomst.

Fonds Commissie

Prof. dr. H.B. Entzinger, voorzitter
Drs. J.A.M. Matthijsse, secretaris
Mr. M. van Eesteren-van de Erve, penningmeester
Drs. R. Rijntjes, lid

Richtlijnen voor aanvragen voor financiële ondersteuning

Studenten, groepen of verenigingen en organisaties van studenten kunnen voor door hen te organiseren evenementen of activiteiten die passen binnen de doelstelling van het Fonds een verzoek tot subsidiëring indienen bij de secretaris op het hierboven vermelde kantooradres. Het Fonds is niet bedoeld voor individuele studiebeurzen.

Aanvragers dienen er rekening mee te houden dat het Fonds nimmer 100% financiert en dat naast inbreng van anderen een aanmerkelijke eigen inbreng verlangd wordt.

De Fonds Commissie beslist of een aanvraag voor honorering in aanmerking komt. Over een toe- of afwijzing kan niet in beroep gegaan worden.

Bepalingen voor aanvragen

1. Tijdstip indiening

Aanvragen voor ondersteuning dienen minimaal twee maanden voor aanvang van de activiteit te zijn ingediend bij het secretariaat van het Fonds;

2. Doel en begroting

De aanvragen kunnen kort zijn, maar dienen duidelijk te zijn over:

  • Het doel waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd. Dit doel dient immer te vallen binnen de doelstelling van het Fonds.
  • Begroting van kosten èn dekking, waaronder opgave van lopende subsidieaanvragen (b.v. bij overheidsin­stellin­gen en andere fondsen), alsmede bijdragen van Universiteit/faculteit, eigen bijdrage e.d.
  • Aanvragen dienen altijd per normale post te worden toegezonden. Wordt dit verzuimd dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
  • Aanvragen dienen compleet te zijn. Mochten er stukken worden nagestuurd dan dient dit duidelijk vermeld te worden.

3. Naam, adres etc.

Uit de aanvraag dienen NAW-gegevens van de aanvrager duidelijk te blijken, maar ook e-mail adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer. Natuurlijke personen dienen hun studentennummer te vermelden.

Rechtspersonen (b.v. verenigingen en stichtingen) worden verzocht de statuten en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel mee te zen­den.