Rotterdamse intakedag voor vluchtelingen, 9 mei 2018

Rotterdam is een stad van nieuwkomers. Rotterdam was in de zestiende eeuw een veilige haven voor lutheranen, calvinisten en doopsgezinden. Het Rotterdams gemeentebestuur introduceerde in de zeventiende eeuw zelfs actief beleid om ondernemers en textielarbeiders aan de stad te binden, onder meer door hen de status van ‘burger’ toe te kennen. Van de statushouders van vandaag wordt verwacht dat zij in betrekkelijk korte tijd volwaardig participeren en zelfredzaam zijn. Velen voldoen graag aan deze verwachting. Echter, zonder voldoende kennis van de mogelijkheden binnen het Rotterdams hoger onderwijs, blijven (potentieel) hoger opgeleide statushouders onnodig afhankelijk van laaggeschoold werk of sociale voorzieningen.

Ruim tweehonderd statushouders hebben zich dit jaar aangemeld voor Voorbereidend Jaar Erasmus, het op het hoger onderwijs voorbereidend jaar van Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van vooropleiding, studiekeuze en leeftijd is een selectie gemaakt van vijftig kandidaten die een uitnodiging ontvingen om intaketoetsen te maken. Van deze groep talentvolle statushouders die een studie in het hoger onderwijs beoogt, ontvangt slechts een klein deel de uitnodiging om per september aanstaande een start te maken aan het op het hoger onderwijs voorbereidend jaar. Erasmus Universiteit Rotterdam heeft zich hierom ten doel gesteld om in samenwerking met ketenpartners een adequate doorverwijzing te verzorgen voor diegenen die niet zijn geselecteerd.

Met de gemeente Rotterdam en verschillende instellingen in het hoger onderwijs is geïnventariseerd welke trajecten van taal en werk of taal en studie reeds in de stad aanwezig zijn en wat nodig is om deze beter op elkaar af te stemmen. De opbrengst van deze inventarisatie is gepresenteerd aan de op de intakedag aanwezige kandidaten. Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Academy en Erasmus Universiteit Rotterdam vertelden hoe zij vluchteling-studenten ondersteunen tijdens of voor aanvang van hun studie. Tijdens de informatiemarkt hebben de kandidaten tevens van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in gesprek te gaan met de gemeente Rotterdam (het jongerenloket en het cluster Werk en Inkomen), Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, Stichting Diandre en Zadkine.

Met de totstandkoming van de Rotterdamse intakedag is een gerichte en integrale aanpak geïntroduceerd die moet bijdragen aan een verbeterde instroom van statushouders in het hoger onderwijs. De Erasmus Universiteit Rotterdam roept taalinstituten, onderwijsinstellingen, aanbieders van duale trajecten, werkgevers en vluchtelingenorganisaties op om de handen ineen te slaan en de mogelijkheden om statushouders aan te spreken en te stimuleren te blijven vergroten.

Contactgegevens:

Fotografie: A. Kers (2018)