Faculteitsraad

De faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van de Faculteit der Wijsbegeerte. De faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De faculteitsraad beschikt over instemmings-, informatie- en adviesrecht. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen en in het geval van een voorgenomen reorganisatie. Het informatierecht stelt de faculteitsraad in staat om te allen tijde informatie op te vragen over beleid en beleidsvoornemens bij de decaan. Ten slotte geeft het adviesrecht de faculteitsraad de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen.
De raad bestaat uit acht leden en wordt voor de helft gekozen uit het personeel en voor de andere helft uit de studenten. De raadsvergaderingen zijn openbaar. De notulen van de faculteitsraadsvergaderingen zijn openbaar en in te zien op het secretariaat van het Faculteitsbureau in kamer H5-25.

Samenstelling Faculteitsraad

Personeelsgeleding     
  
Dr. Henk Oosterling

oosterling@remove-this.fwb.eur.nl

Jasper van den Herik MA vandenherik@remove-this.fwb.eur.nl
Han van Ruler vanruler@remove-this.fwb.eur.nl
Tim de Mey demey@remove-this.fwb.eur.nl
   
Studentengeleding          
 

Marlijn Mulder

430980mm@remove-this.student.eur.nl
Boris Pulskens 374453bp@remove-this.student.eur.nl
Robert van Raffe 361998rr@remove-this.student.eur.nl
Jursica Mills 342817jm@remove-this.student.eur.nl

 
Vergaderschema 2016-2017

Datum Zaal

Maandag 17 oktober 2016

H15-32
Maandag 5 december 2016 H4-02
Maandag 23 januari 2017 H5-32
Maandag 13 maart 2017 H5-32
Maandag 1 mei 2017 H5-32
Maandag 26 juni 2017 H5-32
Maandag 21 augustus 2017 H5-32


De vergaderingen beginnen 11.00 uur, met een vooroverleg uitsluitend voor de leden om 10.00 uur.

Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de vergaderingen op de publieke tribune bij te wonen.

De vergaderstukken liggen op het secretariaat van de faculteit ter inzage. De verslagen zijn hieronder te downloaden.

Verslagen Faculteitsraad 2016/2017

Verslag 5-12-2016

Verslag 17-10-2016

Verslag 22-08-2016

Nieuwsbrief studentgeleding 2016/2017

 Nieuwsbrief studentengeleding 5 december 2016

 Newsletter studentsection 5 December 2016

Nieuwsbrief studentgeleding 3 november 2016

Newsletter studentsection 3 November 2016

Reglement van Orde Faculteitsraad

Reglement van Orde

Faculteitsreglement

Faculteitsreglement

Archief actie- en besluitlijsten

Archief actie- en besluitenlijsten vergadering Faculteitsraad.