Cursussen Filosofie

De Erasmus Universiteit Rotterdam opent haar colleges voor niet-studenten die onderwijs op academisch niveau willen volgen. Mensen die geen complete opleiding of studie willen volgen, kiezen voor losse cursussen. Zij volgen één of meer vakken, samen met de reguliere studenten, en sluiten deze af met een tentamen.

Welke cursussen kunt u volgen?

Veel van de cursussen van de Faculteit der Wijsbegeerte zijn in beginsel toegankelijk voor cursisten, al geldt er in sommige gevallen een limiet voor het aantal cursisten. In het cursusoverzicht treft u het vakkenpakket aan waar u uit kunt kiezen. In de Course Guide kunt u de cursusomschrijvingen vinden. 

Voor de cursussen die worden aangeboden in de reguliere bacheloropleidingen van de faculteit geldt dat een vooropleiding vwo-niveau voor de deelnemers voldoende is, al dient u zelf te beoordelen of u over voldoende voorkennis beschikt om het vak van uw keuze te volgen.

Voor de cursussen die worden aangeboden in de reguliere masteropleidingen van de faculteit geldt voor de deelnemers dat naast een vooropleiding vwo-niveau, gedegen filosofische kennis noodzakelijk is.

Kosten voor deelname

De kosten voor deelname aan een cursus worden door de decaan vastgesteld. Bij dit bedrag zijn de kosten voor literatuur niet inbegrepen. In het cursusoverzicht kunt u de kosten per cursus vinden. Voor registratie in Osiris Student, waar ondermeer uw behaalde cijfers worden geregistreerd betaalt u  € 40,00 per jaar.

Tentamens en certificaten

Iedere cursus die u volgt kan, in het collegejaar dat de cursus bijgewoond wordt, worden afgerond met een tentamen (dit is inbegrepen in de prijs). Na het behalen van een voldoende voor een tentamen ontvangt u een certificaat van de Faculteit der Wijsbegeerte.

De met goed gevolg afgelegde tentamens hebben buiten de universiteit geen rechtsgeldigheid, maar gelden binnen de faculteit als volledig afgelegde studieonderdelen. Indien u later besluit een volledig studieprogramma (voltijd of deeltijd) te volgen dan kunnen de cursussen die met een voldoende tentamen zijn afgerond voldoende als vrijstelling worden ingebracht.
N.B. Het cum laude judicium wordt niet verleend indien meer dan 20% van de cursussen die deel uit maken van het studieprogramma als cursist is afgerond.

Van aanmelding tot inschrijving

  • U selecteert uit het cursusoverzicht één of meer vakken.
     
  • U vult het inschrijfformulier in en stuurt deze drie weken voor aanvang van de cursus naar schots@remove-this.fwb.eur.nl. Vergeet niet een kopie van uw paspoort of een uittreksel uit het persoons- of geboorteregister mee te sturen.
     
  •  Indien u zich later dan drie weken voor aanvang van de cursus inschrijft, kan tijdige afhandeling van uw aanmelding niet worden gegarandeerd.
  • Alle aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging, alle relevante cursusinformatie en een rekening voor het cursusgeld. Mocht bij de gekozen cursus het maximaal aantal cursisten bereikt zijn, dan ontvangt u daarvan bericht.

  • Ongeveer vier tot zes weken na ontvangst van uw aanmeldingsformulier, ontvangt u uw collegekaart thuis via de post. Op dat moment staat u geregistreerd bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het begin van het collegejaar is het mogelijk dat het versturen van de collegekaart meer tijd in beslag neemt in verband met de aanmelding van het grote aantal studenten.

Gebruik van voorzieningen

Als u ingeschreven staat voor de cursussen ontvangt u, net als reguliere studenten, een collegekaart. Op vertoon van deze kaart kunt u gratis boeken lenen bij de Universiteitsbibliotheek.

Voor sommige cursussen geldt dat gebruik wordt gemaakt van Blackboard, een digitale leeromgeving die wordt gebruikt ter ondersteuning van een college. Mocht een college gebruik maken van Blackboard dan dient u zichzelf in te schrijven voor deze cursus. Dit is alleen mogelijk wanneer uw inschrijving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam geregeld is.

Roosters en wijzigingen

In de Course Guide kunt u per cursus opzoeken op welke dag en tijdstip deze wordt gegeven door op de knop "Timetable" te klikken. Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u bericht over de definitieve tijd en plaats van de colleges. Het komt helaas voor dat roosters gedurende het studiejaar wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen worden o.a. bekendgemaakt via de facultaire website.
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot het onderwijs, of zaken die daarmee gerelateerd zijn, kunt u zich wenden tot de onderwijscoördinator.

Procedure bij wijziging of annulering

Wijziging of annulering is mogelijk tot aan de aanvang van de cursus door middel van een e-mail naar schots@remove-this.fwb.eur.nl. De annuleringskosten bedragen €50,00. Na aanvang van de cursus kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht en wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.

Doorstroom naar de Bachelor Wijsbegeerte

Als u na het volgen van één of meer cursussen besluit om u zich in te schrijven voor de volledige bacheloropleiding Wijsbegeerte, voltijd of deeltijd, kunt u de cijfers die zijn behaald voor het tentamen inbrengen in dit curriculum. Bij een voldoende resultaat voor het tentamen betekent dit dat u vrijstelling voor het vak krijgt. In principe zijn de behaalde cijfers eeuwig geldig. Door wijzigingen in het curriculum kunnen zich wel uitzonderingen voor vrijstelling voordoen. Het verzoek voor vrijstelling moet daarom worden ingediend bij de examencommissie van de Faculteit der Wijsbegeerte.

Contact

Tel: (010) 4088998
E-mail: schots@remove-this.fwb.eur.nl