Faculteitsraad

De faculteitsraad is een belangrijk medezeggenschapsorgaan van de Faculteit der Wijsbegeerte. De faculteitsraad bespreekt de algemene gang van zaken in de faculteit met de decaan. De decaan informeert de faculteitsraad over het door hem gevoerde beleid en over zijn beleidsvoornemens met betrekking tot onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie.

De faculteitsraad beschikt over instemmings-, informatie- en adviesrecht. De faculteitsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot vaststelling en wijziging van het faculteitsreglement, onderdelen van de onderwijs- en examenregelingen en in het geval van een voorgenomen reorganisatie. Het informatierecht stelt de faculteitsraad in staat om te allen tijde informatie op te vragen over beleid en beleidsvoornemens bij de decaan. Ten slotte geeft het adviesrecht de faculteitsraad de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken over alle aangelegenheden die de faculteit betreffen.

Samenstelling Faculteitsraad

De raad bestaat uit acht leden en wordt voor de helft gekozen uit het personeel en voor de andere helft uit de studenten. De raadsvergaderingen zijn openbaar

Personeelsgeleding 

 
Tim de Mey
(plaatsvervangend voorzitter)
demey@fwb.eur.nl
Han van Rulervanruler@fwb.eur.nl
Marloes Westerveldwesterveld@fwb.eur.nl
Stefan Winteinwintein@fwb.eur.nl

 

Studentengeleding  academisch jaar 2018-2019 
E.J. Adelmund448616ea@student.eur.nl
A.H. Ham409667ah@student.eur.nl
J.J. Kaat386700jk@student.eur.nl
E.C. Murray383243em@student.eur.nl


Vergaderschema en Notulen 2017-2018

  • Maandag 9 oktober 2017
  • Maandag 4 december 2017
  • Maandag 22 januari 2018
  • Maandag 19 maart 2018
  • Maandag 7 mei 2018
  • Maandag 18 juni 2018
  • Maandag 20 augustus 2018

De vergaderingen beginnen om 11.00 uur, met een vooroverleg uitsluitend voor de leden om 10.00 uur.

Medewerkers en studenten zijn van harte uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen.

De vergaderstukken liggen op het secretariaat in kamer H5-25 ter inzage.

De notulen van de faculteitsraadsvergaderingen zijn openbaar en in te zien op het secretariaat in kamer H5-25 en hieronder te downloaden.

Reglementen Faculteitsraad