Verslag 1 augustus 2006

Aanwezig
Ronald Hos, Guus Eilers, Rob van den Bos, André Cheung Tam Hé, Mathijs Doets, Ilse Maan, Adriaan Bleys, Minke van der Scheer

Afwezig
Annemiek Wieland, Mark Dambrink, Robert Mittertreiner, Bart Germeys, Sharon Welsh

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering. Er is geen notulist(e) en geen agenda. Het verslag is leidraad voor dit overleg.

2. Verslag voorgaande vergadering

 • Er zijn geen wijzigingen op het verslag.

3. Mededelingen

BB ondersteuning; notitie CvB

 • Er is geen nadere informatie omtrent de besluitvorming alsmede over de uitvoering.

Uitstaande Calls: Adv. Groupmanagement; Random Questions

 • Adv. Groupmanagement: er worden Java-errors geconstateerd, het probleem is bij de technische afdeling van BB neergelegd.
 • Random Questions: een work around is aangeleverd vanuit Bb support.

Nieuwe documentatie Bb6 van OECR

 • Het OECR heeft documentatie gemaakt over BB6. Deze informatie staat inmiddels in Bb.

4. Stand van zaken

Beschikbaarheid, performance en gebruik

 • Op woensdag 27 juli heeft zich een onderbreking voorgedaan als gevolg van een volgelopen index file in de database. De onderbreking heeft van ca. 11:00u. tot 14:00u. geduurd.

Planning BB versie 7.x

 • Bb versie 7.1 draaide op een test-server. Inmiddels is de test-licentie verlopen.
 • Medio september zal begonnen worden met het schrijven van een projectplan. Ook zal dan met Blackboard een test-licentie voor een langere periode worden aangevraagd inclusief het Bb-CMS.

Blackboard onderhoud en update 2006

 • Afgelopen maandag heeft onderhoud aan Bb plaatsgevonden. O.a. het purgen van data source keys heeft plaatsgevonden en de database is opnieuw aangemaakt en parameters zijn verruimd t.b.v. de groei in het nieuwe collegejaar. Echter, de updates zijn (nog) niet uitgevoerd omdat op de test-omgeving bleek dat de update(s) negatieve gevolgen had voor de uitlog-functionaliteit op de MyEUR-pagina. Nader onderzoek moet plaatsvinden om uit te zoeken wat hier mis gaat en hoe dit opgelost kan worden zodat de updates alsnog kunnen worden uitgevoerd voor de start van het nieuwe collegejaar.
 • De import van de database heeft langer geduurd dan verwacht als gevolg van de grootte van de database. Hieruit kan worden geconcludeerd dat dit voor de zomer 2007 geen optie meer is om uit te voeren, want naar verwachting zal deze activiteit dan te lang duren. Tevens zal Bb 7.x dan worden geïntroduceerd, hetgeen een andere planning noodzakelijk zal maken.

Safe Assignment

 • Versie 2 is nu stabiel. De update van v2.0.5 naar v2.0.6 is wegens het uitblijven van de Bb-updates eveneens achterwege gelaten. Vanuit de FEW zijn een aantal vragen c.q. klachten neergelegd over de werking van SA 2 en de gewijzigde functionaliteiten:
  - Mailen van een report is niet (meer) mogelijk, wel kan een report worden gedownload.
  - Een ge-download report mist opmaak waardoor het onleesbaar is.
  - De lijst met ingeleverde SA’s is niet sorteerbaar (op bijv. % plagiaat, documentnaam, inleverdatum etc.).
  - Een zgn Pager zou een handige functionaliteit zijn om de pagina in de browser te kunnen beperken tot bijv. 20, 50 of 100 reports per pagina zodat het overzichtelijk blijft. Met name in courses met honderden studenten zou dit handig zijn.
  - De tijdsnotatie van een ingeleverde SA is die van de tijdzone van de server van Safe Assignment.
  - Quick Submits zijn user gebonden, terwijl dit in de voorgaande versie course gebonden was. Dit levert problemen op daar ondersteunend personeel nu niet meer Quick SA’s kan, alleen diegene die de Quick Submit heeft gedaan kan dit.
 • Alle bovenstaande zaken zullen worden aangekaart bij Safe Assignment met het dringende verzoek daar wijziging in aan te brengen (desnoods alleen voor de EUR).
 • Nota Bene

  : het gebruik van Quick Submits dient te worden afgeraden als reguliere methode om op plagiaat te controleren, daar dit bedoeld is als alternatief voor reguliere submits via een Safe Assignment in de courses door studenten. Dit heeft tevens als voordeel dat de student verantwoordelijk is voor het inleveren, daardoor zelf ook kan volgen wat de resultaten zijn en ook een koppeling met het gradebook tot de mogelijkheden behoort.

5. W.v.t.t.k./ Rondvraag

 • Het inloggen op de MyEUR pagina wordt als traag ervaren. Rob meldt dat enige tijd geleden de LDAP-servers die traagheid hebben veroorzaakt, maar dat is inmiddels opgelost.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.30 uur
 • Volgende vergadering: dinsdag 26 september 2006 (EB-26 van 10.00 uur tot 11.00 uur)