Verslag 11 oktober 2005

Aanwezig
Ronald Hos, Rob van den Bos, Guus Eilers, Mathijs Doets, Isjah Koppejan, Nicolas Avdram, Ilse Maan, Sam Naber

Afwezig met melding
Annemiek Wieland, André Cheung Tam He, Bart Germeys, Adriaan Bleys, Robert Mittertreiner, Mark Dambrink, Sharon Welsh, Ronald Mersie, Liesbeth Mantel, Charo García

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering. Als gevolg van ontbreken van een notulist(e) zal de voorzitter trachten zelf te notuleren. Ter vergadering is ook aangeschoven Sam Naber van de afd. Onderwijs en Onderzoek. N.a.v. voorgaand overleg was een uitnodiging gedaan om de Sakai-notitie toe te lichten. Echter, dit verzoek was uitgesteld i.v.m. een aantal afwezigen tijdens dit overleg. Dit verzoek is niet doorgekomen en derhalve zal de toelichting alsnog nu plaatsvinden.

2. Verslag 13 september 2005

 • ‘Rich URL’, Staat nu op de testserver en zal vandaag op de productieserver worden geïnstalleerd.
 • De SLO van DIA staat online. De URL zal worden gemaild naar de Bb mailinglist.
 • Snapshot workshop is alsnog een uitnodiging tot aanmelding en planning gedaan. Echter, hierop is niet tot nauwelijks gereageerd. Ronald wil op termijn individueel mensen gaan benaderen.

3. Mededelingen

 • De werkgroep ‘Fraude en Plagiaat’ zal geen nieuw leven in worden geblazen. De opgegeven reden hiervoor is dat het MT terughoudend is m.b.t. onderzoek naar en activiteiten op het gebied van dit onderwerp. Er is een zeker risico dat hieruit negatieve publiciteit zou kunnen ontstaan voor de EUR.
 • De Safe Assignment module in Blackboard zal binnenkort ge-update worden naar versie 1.6.6. Er is al een aankondiging gedaan door de leverancier dat op korte termijn release 2.0 gedaan zal worden.

4. Stand van zaken Blackboard 6

Beschikbaarheid & performance

 • Blackboard draait stabiel. Performance is goed. Er hebben zich geen onderbrekingen voorgedaan.
 • Applicationpack 3 en functionaliteiten middels Building Blocks.
  Zit nog in de pipeline.

Naar aanleiding van de Sakai-notitie

 • De opsteller van de notitie, Sam Naber, licht de notitie toe.
  Het gaat er vooral om om te onderzoeken welke mogelijkheden dit systeem biedt voor de EUR De huidige overlap in functionaliteiten van de diverse in gebruik zijnde systemen is hierbij een aandachtspunt. Ook continuïteit a.g.v. een ‘open source’ systeem, de blijvend (?) lage (licentie)kosten en de grote community achter dit product wegen mee. Het voorstel aan het CvB beoogd vooral onderzoek naar techniek, integratiemogelijkheden en gebruiksmogelijkheden. Hierbij wordt gestreefd naar een gezamenlijke strategie.
 • Naar aanleiding van een rapport van de UvA is gebleken dat de kosten van deelname aan de Sakai Educational Partners Programm (SEPP) kost €10.000,-. De organisatie dient tenminste 2Fte bij te dragen aan o.a. ontwikkeling.
 • Tijdens een SURF seminar omtrent open source ELO’s en Out of the Box ELO’s is met name gediscussieerd over de voor- en nadelen van beide producten. De conclusie aan het eind van deze dag is dat op dit moment geen van beide een voordeel heeft over de ander. Sakai is in dat opzicht nog sterk in ontwikkeling en nog lang niet ‘productie-rijp’ genoeg.
 • Guus geeft aan dat Blackboard op met name administratief terrein tekort schiet en dat een ander product, zoals nu SIN Online, daar verbetering in heeft aangebracht.
 • Ronald is van mening dat m.b.t. open source of closed source nogal snel geroepen wordt dat Bb ‘dingen niet kan’ zonder dat daadwerkelijk is onderzocht of dit klopt. Blackboard kent al sinds jaar en dag een Building Blocks programma, dat het mogelijk maakt om functionaliteiten toe te voegen, d.m.v. zelf ontwikkelen of aankoop bij derden. Tot nog toe is daar binnen de EUR geen gebruik van gemaakt, maar zijn al wel een aantal Building Blocks gekocht (waaronder Safe Assignment). Als de EUR voornemens is 2Fte te leveren aan een Sakai-project, waarom die Fte’s niet besteden aan het ontwikkelen van Building Blocks in de vorm van administratieve functies en/of integratie van systemen die we reeds in huis hebben? Tevens zou binnen de EUR eens onderzocht moeten worden wat de gebruikers nu precies verwachten en willen van een digitale leeromgeving. Sprekers tijdens het SURF Seminar concludeerden dit ook en adviseerde dringend om deze weg te bewandelen in plaats van weer op zoek te gaan naar een nieuw systeem.

5. W.v.t.t.k. / Rondvraag

 • Er is nog geen helderheid inzake de overlegstructuur aangaande e-Learning.
 • Het streven is nog steeds om Appl. pack 3 begin december uit te rollen.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.10 uur
 • Volgende vergadering: 08 november 2005

  N.B.: Gaat niet door!!!