Verslag 12 november 2002

Aanwezig:
Ronald Hos (vz), Rob van den Bos, André Cheung Tam He, Mark Dambrink, Mathijs Doets, Guus Eilers, Bart Germeys, Nienke Kortbeek, Ilse Maan, Sandra van Maarseveen, Marloes van Dort (not.)

Afwezig:
Gerard Baars (m.b.)

1. Opening

2. Verslag 8 oktober

 • Punt 4: Het woord ’Dummy’ wordt vervangen door ‘onafhankelijke’
 • Punt 7: RH heeft de naamswijziging van de ‘preview’ button nog niet kunnen doorvoeren. Voorgesteld wordt de ‘preview’ button te laten zoals die was. Op de startpagina wordt een tekst opgenomen om gasten erop te wijzen dat de ‘preview’ button gebruikt moet worden.

3. Medelingen

 • Uptime & Ussage loopt goed. Er zijn geen grote problemen geconstateerd.
 • Bijna alle faculteiten hebben een stukje opgesteld m.b.t. de LCMS pilot. FR en FB leveren hun stukje zo spoedig mogelijk aan. De notitie over de ICT-monitor is klaar en is besproken in de stuurgroep ICT op 7/11. De stuurgroep gaat akkoord met de notitie, alleen bij de uitvoering (technisch beheer) is er nog een struikelblok, daarnaast is de benodigde hardware nog niet op de EUR beschikbaar. Het voorstel om de testserver te gebruiken is niet gehonoreerd. Er wordt gekeken naar mogelijkheden buiten de EUR (Accessium?). De streefdatum voor de start van de pilot is nog steeds 1 januari 2003.
 • Ronald is naar de SURF Onderwijsdagen geweest. Deze waren voornamelijk gericht op onderwijskundige vernieuwingen.
 • De nieuwe Bb-licentie wordt de komende drie jaar vanuit SURF geregeld. Voordeel is de zekerheid dat de kostenstijging binnen de marge blijft. Ronald verwacht de komende jaren een verdubbeling van de licentiekosten. Naast de Bb-6 licentie zit er in het pakket ook de deelname aan Bb-buildingblock developers network. Er wordt naar gestreefd in collegejaar ‘03/’04 de nieuwe Bb-6 aan te bieden. Op termijn moet daarvoor nieuwe hardware worden aangeschaft. Bart vraagt waarom er wel voor Bb-6 en niet voor LCMS ruimte is voor nieuwe hardware. Volgens Ronald is er binnen I&A 1,4 fte beschikbaar t.b.v. Bb. Hij gaat er vanuit dat daar binnen voldoende ruimte voor het Bb-6 traject is gereserveerd. Bart merkt op dat bij de overgang naar Bb-6 rekening mee moet worden gehouden dat het wegwijs maken van docenten veel tijd zal gaan kosten. Ronald beaamt dit en zegt toe Bb-6 ruim voor de zomer in een testomgeving beschikbaar te stellen.
 • Mede op verzoek van FEW wordt bekeken of Questionmark Perception kan worden aangeschaft. Naast LCMS wordt Lectora Publicer aangeschaft. In LP zit een buildingblock waarmee vanuit Bb kan worden gepubliceerd, bovendien zit er in de nieuwe versie een toetsingsmogelijkheid. Bekeken wordt welk systeem de voorkeur heeft. QMP heeft aangeboden in januari een presentatie te verzorgen op de EUR. Guus merkt op dat er op 4 december een workshop is van SPSS Marketing & Research, deze heeft ook een toetsingmogelijkheid. Guus wil graag eerst een aantal toetsen gaan uitproberen alvorens tot aanschaf wordt overgegaan. Bart vraagt of er ook exportmogelijkheden zijn vanuit Bb. Ronald antwoord dat de buildingblock van LP dit mogelijk maakt.
 • Op 20 november ontvangen Ronald en Rob een delegatie uit München voor een technische uitleg over Bb. Ronald vraagt wie van de coördinatoren hierbij aanwezig wil zijn en of er mensen zijn die een presentatie willen verzorgen. Bart geeft aan een korte presentatie te willen verzorgen over de situatie bij FR.
 • Op 3 december wordt er een eindejaarslunch georganiseerd voor de Bb-coördinatoren. Men kan zich per e-mail bij Ronald aanmelden.
 • In de vergadering van 8 oktober had Sandra een vraag over de inhoud van de dropbox. Ronald heeft geen optie gevonden waarmee de inhoud in één keer kan worden geëxporteerd. Volgens Guus zit deze optie wel in de nieuwe Bb-6 versie.
 • Versie twee van de WYSIWYG-Editor is beschikbaar. Deze versie is veel uitgebreider dan de vorige en zal zeker worden aangeschaft, mogelijk nog dit jaar. Ronald vraagt in hoeverre deze buildingblock in de huidige versie door docenten worden gebruikt. Volgens Guus en Bart nog niet veel, omdat er in de huidige versie nog te veel ongemakken zitten. Ronald stelt voor de nieuwe versie sterk te gaan promoten bij docenten.
 • In het overleg van 8 oktober is de personeelsdownload besproken. Deze zal binnenkort vanuit EAC gaan lopen. Het externe e-mailadres zal hierbij leidend zijn. Voor Erasmus MC geldt dat de personeelsleden in EAC blijven staan. Ronald geeft aan dat in de toekomst, met het oog op de structuur van de licentiekosten, mogelijk strikter zal worden omgegaan met het aantal accounts dat voor Bb wordt uitgegeven.
 • Een half jaar gelden is er een demonstratie geweest van Single Sign-On Portal. Inloggen via een portalpagina met het ERNA-account maakt het dan mogelijk meerdere systemen binnen de EUR te raadplegen. Binnenkort komt er vanuit I&A meer nieuws wanneer dit beschikbaar wordt. Volgens Rob is het contract getekend en kan het mogelijk volgend jaar van start.

4. Course codering oude vakken

In het vorig overleg is besloten aan oude courses uit 2001/2002 de toevoeging –01 te geven. Gebleken is dat ondanks dat de ID wijzigt, toch snapshots in het oude format gebruikt moeten blijven worden. Ronald zoekt uit waarom dat mogelijk is. Guus vindt deze situatie geen probleem. Het staat alleen minder netjes. Bart denkt dat het voor docenten niet altijd duidelijk is wat er met de toevoeging –01 bedoeld wordt. Ronald concludeert dat de oude courses niet zullen worden voorzien van de toevoeging –01. De coördinatoren gaan hiermee akkoord.

5. Nieuwe Un-enroll module en bug in huidige module

De nieuwe Un-enroll module is vorige week aangeleverd, maar werkt niet. In de testomgeving is het wel mogelijk gebleken te un-enrollen, maar het is vervolgens niet meer mogelijk te enrollen. Rob merkt op dat de announcements dan wel weg blijven. De module wordt teruggestuurd naar Bb.
Guus heeft gemerkt dat de module lijkt te crashen bij mensen die willen unenrollen. Deze situatie doet zich onregelmatig voor. Bij een 2e keer is er meestal geen probleem meer. Op dit moment wordt er niets aan gedaan omdat de nieuwe module toch in aantocht is.

6. Building block voor zelf inschrijven in groepen binnen een vak

Een administratie waarbij studenten zich voor een vak inschrijven is via Bb mogelijk. Deze toepassing wordt al gebruikt bij FGG en FB. Hiervoor wordt een tool ontwikkeld. Indien deze tool werkt kan deze worden aangeschaft via het Bb-budget.

7. ‘Bug’ in grading book bij gewogen cijfers.

Het is in Bb mogelijk een gewicht toe te kennen aan cijfers. De docent ontvangt de gewogen cijfers in percentages. De student ontvangt alleen de absolute cijfers. Door een extra kolom aan de tabel toe te voegen kan dit probleem (tijdelijk) worden opgelost. Bb heeft toegegeven dat het hier om een bug gaat. Er wordt naar een definitieve oplossing gezocht.
Guus merkt op dat het handig zou zijn als bij het afdrukken van de cijfers de gegevens van de student standaard worden vermeld.

8. W.v.t.t.k. / rondvraag

 • Bart vraagt of er al duidelijkheid is over een mogelijke koppeling tussen Bb en Osiris. Ronald antwoord dat de Hogeschool Utrecht bezig is hiervoor een buildingblock te ontwikkelen. Ronald houdt de ontwikkelingen in de gaten. Bij een mogelijke koppeling zijn er nog veel obstakels. Hierover zal in volgende vergaderingen verder over worden gediscussieerd. Ronald overlegt met Désirée Schipper over de eventuele mogelijkheden. Het traject zal medio 2003 worden ingezet.
 • Mark merkt op dat veel studenten vergeten uit te loggen of alleen de browser afsluiten. Mark vraagt of er een time-out ingesteld kan worden. Rob zegt dit mogelijk is. Ronald merkt op dat bij het afsluiten van de browser er ook uitgelogt wordt uit Bb.
 • Ilse vraagt aan Ronald of hij een aparte categorie wil aanmaken voor de interfacultaire keuzevakken. Ronald zal de course catalog aanpassen. De Nieuwe categorie staat naast de faculteiten en zal ‘interfacultaire keuzevakken’ komen te heten. Er komen geen subcategorieën.

De vergadering wordt gesloten om 11:25 uur.