Verslag 13 september 2005

Aanwezig
Ronald Hos, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, André Cheung Tam He, Adriaan Bleys, Bart Germeys, Robert Mittertreiner, Mathijs Doets, Mark Dambrink, Sharon Welsh, Isjah Koppejan, Nicolas Avdram, Ineke Overmans (not.)

Afwezig met melding
Guus Eilers, Ronald Mersie, Liesbeth Mantel, Charo García, Sharon Welsh

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering.

2. Verslag 28 juni 2005

 • Pagina 1: ‘Rich URL’, Staat nu op de testserver. Tijdens eerder overleg is aan iedereen verzocht ernaar te kijken m.b.t functionaliteit. Mathijs is nog steeds zeer te spreken over de module en besloten wordt deze dan ook op de productieserver te installeren.
  Adriaan vraagt naar SLO. Ronald verwijst naar de SLO van DIA. Omdat er zijn inziens niets toegevoegd kan worden aan de SIM SLO is het niet zinvol deze verder uit te werken.
 • Snap shot workshop is blijven liggen. Ronald wil dit toch organiseren en zal een e-mail met data uit laten gaan.

3. Mededelingen

 • Het is de bedoeling de werkgroep ‘Safe Assigments Module Antiplagiaat’ nieuw leven in te blazen.
 • Vanaf 19 september tot het einde van het jaar is Ronald op de maandagen niet bereikbaar.
 • Rob is tot eind oktober op de vrijdagen niet bereikbaar.

4. Stand van zaken Blackboard 6

Beschikbaarheid & performance

 • Blackboard draait stabiel, de gemiddelde gebruikersaantallen lig ca. 10% hoger in vergelijking met dezelfde periode 2004.
  Met betrekking tot de inschrijvingen: Circa 3.800 eerstejaars en er zijn geen achterstanden bij CBI.
  Wel zijn er wat problemen met het account van de eerstejaars (sommige werken niet).

Jaarlijkse opschoonactie

 • Eind juli is Blackboard beperkt opgeschoond.

Onderhoud database

 • De database is volledig gerebuild met behulp van een senior DBA van Oracle. Naar de coursejumper is nog niet gekeken (actiepunt Ronald).

Applicationpack 3

 • Applicationpack 3 draait nu in de testomgeving. Het document is naar iedereen gestuurd. Ronald is tevreden en nodigt iedereen uit te kijken in de testomgeving. Hij zou het zo snel mogelijk in productie willen nemen. Annemiek vraagt zich af hoe je hier bekendheid aan kunt geven. Pas introduceren als alle documentatie klaar is. Dan een presentatie/workshop voor de docenten organiseren. Ronald wil graag afstemming met Annemiek en zal daarnaast een beroep doen op de Blackboardcoördinatoren.
  Isjah stelt voor een panelgroep van docenten samen te stellen. Ronald vindt de stabiliteit van Blackboard nu genoeg gewaarborgd en wil daarom de kant van promoten functionaliteiten naar de gebruikers/docenten toe voorrang geven. Dit laatste wordt positief ontvangen door de aanwezigen. Ronald verzoekt aan de coördinatoren binnen de eigen faculteit te onderzoeken hoe het met het beleid rond e-Learning gestelt is en te trachten intern het vuurtje een beetje op te stoken op dit gebied.
 • Ronald geeft ook door dat het ICTO-platform zich uitgesproken heeft omtrent single-sign-on. Dit is een belangrijk item voor de toekomst.
 • Naast applicationpack 3 is ook gekeken naar toevoeging van functionaliteiten middels Building Blocks. Eén daarvan is de Document Packager. Bij dit Building Block is het naar verluidt mogelijk vooraf documenten inclusief folderstructuur te plaatsten in een zip-bestand en deze via het Building Block te uploaden in de course, de folderstructuur inclusief de documenten komen dan op de juiste plaats terecht. Dit kan het aanmaken van courses en contentstructuur versnellen.
  Ronald kijkt er technisch naar en zijn reactie volgt samen met documentatie bij het volgende overleg.
 • Naar aanleiding van de Sakai-notitie en bijgevolg de gemogelijkheid te onderzoeken over te stappen naar een andere degitale leeromgeving vindt een discussie plaats. Men ziet de noodzaak noch de meerwaarde van een dergelijke ontwikkeling momenteel niet in.
  Het is misschien goed om de opsteller van de notitie, Sam Naber,voor het volgende overleg een standing invitation te sturen om e.e.a. toe te lichten.

5. W.v.t.t.k. / Rondvraag

 • Désirée Schipper heeft aan Sam Naber helderheid inzake de overlegstructuur aangaande e-Learning gevraagd.
 • Mathijs vraagt wanneer Blackboard 6.3 beschikbaar zal zijn. Ronald denkt december.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.30 uur
 • Volgende vergadering: 11 oktober 2005 (EB-26 van 10.00 uur tot 12.00 uur)