Verslag 16 januari 2007

Aanwezig
Ronald Hos, Rob van den Bos, André Cheung Tam Hé, Adriaan Bleys, Sabaï Doodkorte, Ilse Maan, Robert Mittertreiner, Bart Germeys, Guus Eilers, Cocky Adams

Afwezig
Annemiek Wieland, Mathijs Doets. Mark Dambrink.

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering. Er is geen notulist aanwezig, dus zal moeten worden volstaan met een verslag opgesteld door de Vz.
 • Ronald heet Cocky Adams van IHS welkom als vervangster van Sharon Welsh, laatstgenoemde blijft echter wel achtervang bij IHS o.h.g.v. Bb.

2. Verslag voorgaande vergadering

ePortfolio presentatie OW-directeuren

 • Tijdens het vorige overleg is een aankondiging gedaan omtrent een presentatie ePortfolio voor de onderwijsdirecteuren. De datum was vastgesteld op 23 januari. Nadere details zouden volgen.
 • (Red.) Navraag leverde de volgende informatie op (uit de agenda OW-dir. Overleg 23-01 a.s.):
  Studentportfolio’s: De presentatie over studentportfolio’s duurt te lang om tijdens een regulier opleidingsdirecteurenoverleg plaats te vinden. Afgesproken is dat er eerst een toelichtende tekst rondgestuurd wordt op basis waarvan geïnventariseerd wordt welke opleidingen daarmee verder zouden willen. Vervolgens kan dan een uitgebreide presentatie verzorgd worden voor een bredere groep.

Openstaande issues/tickets Bb

 • Er zijn momenteel geen openstaande Bb kwesties.
 • De gemelde kwestie met SA is opgelost.

SIM op Locatie

 • Het jaar is nog vers en momenteel zijn er nog geen afspraken gepland voor SIM op locatie.
 • (Red.) Indien er behoefte is aan individueel overleg tussen Bb-coördinator en medewerkers bij faculteiten, i.h.k.v. extra toelichting, ondersteuning en functionele (verbeter)punten, dan kan dit gemeld worden. Een afspraak zal dan gepland worden i.o.m. de faculteit(smedewerker(s)).

Web Dav

 • http://svs.eur.nl is nog niet onder de aandacht van de studenten gebracht. Dit i.v.m. enkele issues mbt de storage-voorziening. T.z.t. volgt bericht.

Facultaire mededelingen

 • De presentatie SA heeft geen doorgang gevonden en is verplaatst naar 1 februari a.s. Indien gewenst kan een dergelijke presentatie voor docenten ook bij andere faculteiten plaatsvinden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Ronald.
 • De SIN-Online Tab in Blackboard werkt weer naar behoren volgens André.

3. Mededelingen

 • Vanuit FEW wordt medegedeeld dat men over is gestapt op een Blokkensysteem ter vervanging van het Trimestersysteem in het onderwijs. Dit heeft als nadeel, dat studenten nog steeds geneigd zijn op de ‘oude’ manier te studeren en pas op het laatste moment de boeken zullen induiken. Ook verwacht men meer druk op Blackboard (en derhalve ook de MyEUR portal) i.v.m. het afnemen van tussentijdse toetsen. Het liefst zou de FEW een aparte Toetssysteem zien binnen de EUR, maar wel geïntegreerd met Blackboard. Questionmark Perception is daar een goed voorbeeld van, maar zal ook weer de nodige investering vereisen van oa. OBP en Docenten. Naar verluidt is bij het OECR een voorstel in de maak omtrent een toetssysteem t.b.v. RSM.
 • FHK onttrekt sinds 2 januari de student Enrollments vanuit Osiris. Er is bij SIM een sql-script ontwikkeld. Er wordt nu geheel geautomatiseerd 2 maal daags een Enrollment-snapshot aanmaakt en verwerkt in Bb.
 • Ronald neemt deel aan een SURFdiensten ELO Expertgroep. Surf wil graag input vanuit het veld omtrent de ins- en outs van digitale leeromgevingen, mn. Blackboard. Ook is daarin kort gesproken over ELO-alternatieven op termijn.

4. Stand van zaken

Beschikbaarheid, performance en gebruik

 • De beschikbaarheid en performance van Bb6 verloopt foutloos. Er hebben geen grote problemen plaatsgevonden. Het gebruik van Bb blijft hoog. Het is mogelijk dat de MyEUR portal hier mede debet aan is, omdat men tijdens de drukke uren vaker probeert in te loggen?

MyEur.nl

 • Op de portal MyEUR.nl zijn de problemen de afgelopen tijd niet opgelost. Een externe partij is sinds 2 januari fulltime bezig geweest de portaalapplicatie volledig te herbouwen. Tevens zijn nieuwe servers aangeschaft die het hoge verkeer beter kunnen verwerken. A.s. donderdagochtend 18 januari worden de servers en de nieuwe portal uitgerold.

Safe Assignment

 • 1 december jl. is versie 2.0.9 geïnstalleerd.Dit heeft niet geleid tot een onderbreking van de SA-service. In deze versie zijn een aantal verbeteringen aangebracht m.b.t. de interface en de performance.
 • Vooralsnog zijn er sindsdien geen klachten meer vernomen.
 • André vraagt hoe het zit met het toevoegen van Nederlandse bronnen in SA. Ronald deelt mede dat er url’s van bronnen naar SA kunnen worden toegestuurd. Een medewerker van SA zal dan contact opnemen met de beheerder van de bron.

Planning Bb 7.x

 • Voor de kerstvakantie is de conceptnotitie geschreven m.b.t. de overgang naar Bb7. Deze zal de komende week verder worden uitgewerkt en worden voorzien van een tijdschema. Evenals voorgaande jaren is het de bedoeling om eind juli de update uitgevoerd te hebben, zodat docenten en medewerkers rond 1 augustus weer kunnen beginnen met voorbereidingen t.b.v. het nieuwe collegejaar.
 • Inmiddels is Applicationpack 2 uitgebracht en ligt het in de planning om met deze versie 7.2 in productie te gaan
 • De update zal aanzienlijk wat werk en tijd gaan kosten. De verwachting is dat minimaal 48 tot 72 uur benodigd is om e.e.a. ten uitvoer te brengen.
 • De releasenotes zullen verzonden worden naar de Bb-lijst.

Nieuwe Building Blocks op Test

Op de testserver zijn een aantal Building Blocks geïnstalleerd:

 • LearningObjects Campus pack, bestaande uit JournalLX, TeamsLX, ExpoLX en SearchLX. Het complete pack is geinstalleerd, maar het betreft met name de TeamsLX en ExpoLX. Op verzoek van de Medische Faculteit (OIG) zijn deze twee in december ge:installeerd n.a.v. de behoefte om met Wiki’s aan de slag te gaan. Voor verder documentatie: http://www.learningobjects.com/products/campus-pack.html
 • Pronto (Horizon Wimba): Dit building block is nog niet actief. Het betreft een MSN-achtige functionaliteit binnen Bb. Zodra dit BB actief is volgt er bericht. Nadere info: http://www.horizonwimba.com/products/pronto/
 • Overigens zijn er nog een aantal andere Building Blocks actief waarvan feedback op prijs gesteld wordt:
  - Help – Browser Settings
  - Power User Enrollment Tool
  - Staff Profile Tool

5. W.v.t.t.k. en Rondvraag

 • Ronald zou de documentatie betreffende buildingblocks naar André toesturen. Dit is erbij ingeschoten, maar zal alsnog per direct worden gedaan.
 • Bart vraagt n.a.v. de mededeling omtrent deelname expertgroep of ook Sakai serieus bekeken wordt, hier en bij andere universiteiten. Vanuit SIM zal dit jaar een onderzoek en adviesnotitie worden geschreven. Uiteraard zullen alle alternatieven op een zo objectief mogelijke wijze worden betrokken hierin. Echter, dit zal pas in de 2e helft 2007 z’n beslag krijgen.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.30 uur
 • Volgende vergadering: dinsdag 6 maart 2007 (EB-26 van 10.00 uur tot 11.30 uur)