Verslag 30 maart 2004

Aanwezig
Ronald Hos, André Cheung Tam He, Guus Eilers, Bart Germeys, Annemiek Wieland, Rob van den Bos, Mathijs Doets, Ilse Maan en Marloes van Dort (notulist).

Afwezig
Mark Dambrink, Nikolaos Avraam, Nienke Kortbeek.

1. N.a.v. verslag 2 maart

 • Punt 3, 4e alinea: Zodra de productieomgeving van Bb-6 gereed is kunnen de cursussen voor gebruikers starten.

2. Mededelingen

 • Het is niet duidelijk wie vanuit FB optreed als Blackboard coördinator. Ronald vraagt dit na.

Status Bb-5:

 • Afgelopen periode was erg druk, maar er hebben geen onregelmatigheden voorgedaan.
 • Ronald krijgt regelmatig het verzoek van een docent het coursequotum te verhogen. Dit wordt in principe altijd gehonoreerd. In Bb-6 zal even als in Bb-5 een mail naar de gebruiker worden gestuurd als het quotum is bereikt. Overwogen wordt het quotum standaard hoger in te stellen.

3.Stand van zaken

Blackboard 6 migratietraject:

 • De productie omgeving draait, maar moet nog worden ingericht. Dit gebeurd zodra de nieuwe snapshot controller binnen is. De productieomgeving heeft een tijdelijk hostname/adres: jet.eur.edu. (De testomgeving blijft bereikbaar op test.eur.edu).
 • Voor de installatie is gekozen voor de Sun Solaris 9 en Oracle 9.20 database. Hierop volgt een schone installatie van Bb-6.1. De testomgeving draait (nog) op Oracle 8 (dit is de standaard binnen de EUR, maar zal worden gelijkgetrokken met de productieomgeving).

Testcourses en functionaliteiten:

 • De aanschaf van de unenrollmodule en de URL-jumper is besproken met Blackboard.
 • De querytool om de studenten die de MP3-files in de dropbox heeftgeplaatst te kunnen achterhalen wordt later ontwikkeld, want dit is niet noodzakelijk gerelateerd aan de migratie. Wel is voor de tools $ 15.000,- beschikbaar (incl. unenrollmodule).
 • De health check door STOAS is geschrapt. DIA acht dit niet noodzakelijk i.v.m. de nieuw aangeschafte hardware en de schone installatie van Bb-6.
 • De inrichting van de productieomgeving heeft gevolgen voor de testomgeving. De testomgeving wordt daarom ook opnieuw ingericht. Geadviseerd wordt back-ups te maken! Datum herinrichting: 1 april.
 • Guus is tevreden over de resultaten op de testomgeving. De editor werkt goed, ook m.b.t. surveys, maar mist nog steeds de 3e toolbar. In de handleiding van Blackboard wordt vermeld dat deze optie alleen beschikbaar zou zijn mits de licentie voor het Content Management System is aangekocht.
  Met de multimedia mogelijkheden is het mogelijk filmpjes toe te voegen. Dit werkt eveneens goed.
  Kritiekpunt is de digitale dropbox. Blackboard heeft een aantal functionaliteiten toegezegd, maar deze zitten er niet in. Ronald vraagt dit na bij Blackboard.
  Bij de tabellen editor is het niet mogelijk om tussendoor extra kolommen toe te voegen. Dit maakt het omslachtig hier mee te werken. Het is wel mogelijk een complete tabel uit Word te importeren.
 • Na afloop van de migratie zal worden geïnventariseerd welke functionaliteiten er nog missen.
 • In Bb-6 zijn het aantal rollen uitgebreid. Ook zijn er een aantal rollen nog niet benoemd. Deze kunnen worden ingezet als sub administratieve rollen voor het beheer van specifieke delen in Bb. Bijvoorbeeld; een portal administrator, specifiek voor het inrichten van een portalpagina.
 • Naast het beginscherm is er de mogelijkheid tot een tweede tabblad met verwijzingen naar bijvoorbeeld andere informatiesystemen. De koppeling tussen de systemen (single sign on) binnen de EUR maakt nog geen voortgang. Er blijken veel haken en ogen aan te zitten. Dit wordt na de migratie als deelproject verder uitgewerkt

Communicatie en informatie richting gebruikers:

 • Op de website van FEW is een aankondiging geplaatst over de migratie en de nieuwe versie van Bb.

Opleidingen / cursussen t.b.v. medewerkers:

 • Ronald is in gesprek met Angelique van het kaar (OECR) om twee cursussen te organiseren; een voor nieuwe gebruikers en een voor gebruikers die reeds bekend zijn met Bb-5.
 • Guus heeft het stuk van Mathijs aangepast t.b.v. docenten en studenten. Wellicht hebben meer faculteiten interesse? Het stuk wordt doorgestuurd naar het OECR.

4. W.v.t.t.k.

 • Gebleken is dat zowel in Bb-5 als in Bb-6 is het niet mogelijk om announcements in meerdere courses te plaatsen. Is hier een oplossing voor?
 • Situatie medewerkers FGG/ESHPM: er is vanuit OOS een brief uitgegaan naar o.a. de decaan FGG. Er vindt overleg plaats met Nico Bruens. Er is een stuurgroep die zich buigt over dit probleem. De consequentie zijn bekend. Eind april is er weer een overleg gepland. In Bb-5 wordt voorlopig voor nieuw personeel van FGG/ESHPM een dummie account aangemaakt.
 • Rob meldt dat in de toekomst geen migraties meer zullen plaatsvinden, maar upgrades via zogenaamde application packs. Doel is samensmelting in versie 7 met multi language. Het 1e pack volgt in augustus met o.a. messaging system, report course en glossary course. In de volgende packs zit o.a. branding (per afd. eigen vormgeving), multiple roles per gebruiker en e-commerce.
 • De pilot LCMS/HIVE wordt door de UB uitgevoerd. Ronald stelt voor de UB binnenkort hierover een keer uit te nodigen. I.h.k.v. de pilot wordt t.z.t. op de testomgeving ook een koppeling gemaakt met Bb
 • Annemiek: Surf heeft een landelijke gebruikersgroep voor Blackboard. De website wordt hiervoor de portal: http://e-learning.surf.nl/blackboard

Vergaderdata 2004:

 • 27 april 10:00 uur EB-26
 • 25 mei 10:00 uur EB-26
 • 22 juni 10:00 uur EB-26
 • 20 juli 10:00 uur EB-26