Verslag 6 maart 2007

Aanwezig
Ronald Hos, Rob van den Bos, Adriaan Bleys, Ilse Maan, Robert Mittertreiner, Bart Germeys, Guus Eilers, Cocky Adams

Afwezig
Annemiek Wieland, Sabaï Doodkorte.

Afgemeld
André Cheung Tam Hé, Mark Dambrink

1. Opening

 • Ronald opent de vergadering. Er is zijn veel agendapunten te behandelen, wat wellicht weinig ruimte laat voor discussie.

2. Verslag voorgaande vergadering

 • Geen inhoudelijke en tekstuele op- en/of aanmerkingen.
 • De documentatie betreffende building blocks is 16 januari naar André verstuurd.

3. Mededelingen

 • Osiris Enrollments is succesvol geïmplementeerd bij FHK. Via Osiris wordt automatisch een Enrollment-snapshot gegenereerd en naar Blackboard gestuurd. Verwerking vindt tweemaal daags plaats.
 • Het idee van de ePortfolio is neergelegd bij de beleidsafdeling O&O. De werkgroep onderwijskwaliteit werkt hier vooralsnog aan en vanuit O&O volgt feedback. Ronald Hos zal een presentatie geven tijdens het INO-overleg.
 • De Safe Assignment Demo is bij ESHPM gegeven, naar volle tevredenheid van de aanwezigen. Het was een tweeledige presentatie voor een divers gezelschap. Het eerste deel bestond uit een hands-on presentatie en het tweede gedeelte was bedoeld om een interne discussie op gang te brengen ‘hoe (beleidsmatig) om te gaan met deze tool en de resultaten’. Deze presentatie is ook voor andere faculteiten beschikbaar. Ronald zal bij ESHPM vragen wat het vervolg is op deze presentatie.
 • De afdeling SIM gaat met alle programma’s die onder het beheer van SIM vallen langs de gebruikers ‘SIM op locatie’. In het geval van Blackboard kan dat natuurlijk ook, evt. in combinatie met de Safe Assignment Demo. Het kan praktisch of theoretisch ingesteld worden, wat de gebruiker wil.
 • Het OECR gaat extra cursussen opstellen naar aanleiding van de update naar Bb7. De handleiding, website en manuals volgen nog. Waarschijnlijk verzorgen zij ook de didactische component.
 • Er is veel bestuurlijk gesteggel om de reorganisatie BvdU. De doelstelling is nog steeds 1 januari 2008.
 • De FEW link tussen Osiris en SIN loopt niet meer, heeft waarschijnlijk te maken met de testomgeving. Hier wordt aan gewerkt.
 • FGG gaat per 01-09-2007 ook met SIN-online werken.

4. Stand van zaken

Beschikbaarheid, performance en gebruik

 • Soms zijn er nog wat conflicten met MyEUR, die de bereikbaarheid beïnvloeden. Sinds 18 januari jl. zijn de problemen echter afgenomen.

Advanced Group Management

 • Advanced Group Management werkt weer. Er zijn wat problemen geweest, welke werden veroorzaakt door de tomcat versie. De ontwikkelaar van dit building block is door Ronald benaderd met als gevolg dat een nieuwe versie is verkregen.

Campus Pack Building Block FGG (Wiki’s/Blogs)

 • FGG is blij met deze functionaliteit. Het is wat zij zochten, daarom zijn zij ook bereid de kosten ($ 5000) dit jaar te betalen. Ronald is nog in onderhandeling met Bb over het uiteindelijke bedrag. Het gaat hier met name om een didactische toevoeging en dus in mindere mate een functionele. Berichten over het de stand van zaken hierover volgen nog.


Planning Bb 7.2

 • De update van 7.2 houdt in dat de database bit voor bit opgebouwd wordt.
  Eerst moet de test-upgrade in orde zijn en moet er een upgrade naar Oracle 10 hebben plaatsgevonden.
  De uiteindelijke upgrade zal volgens het voorgestelde tijdspad gaan in overleg met de coördinatoren, dit in verband met de tentamendata in deze periode.
 • Van de facultaire beheerder zullen activiteiten op het gebied van testen, verifiëren en verslaglegging verwacht worden met betrekking tot punt 11.1 van het voorgestelde upgrade plan. Ronald zal een testschema rondsturen waarop de diverse onderdelen afgevinkt kunnen worden.
 • Er wordt nog bekeken of de upgrade gezien de vakantieperiode in het weekend moet plaatsvinden.
  Het streven is om de productieomgeving uiterlijk per 06-08-2007 gereed te hebben. Bart Gemeys zal SIN online kijken en een overzicht maken van de tentamendata in deze periode.
 • In deze versie worden vele browsers ondersteund.
 • Ronald heeft een lijst gemaakt van bijkomende issues, deze is in het updateplan terug te vinden.
 • Alle building blocks (behalve Safe Assignment) werken vooralsnog in Bb7. Hier wordt hard aan gewerkt.

New features/enhancements Bb7

 • Domeinmanagement is niet echt mogelijk, omdat er ook niet met identitymanagement gewerkt wordt.

Ervaringen proeftuin Bb7

 • Het uiterlijk van Bb7 is hetzelfde als in Bb6. Er is vooral belangstelling voor het zelf portal tabs maken.
 • Vooral veel testen is het advies c.q. verzoek.

Blackboard Back Pack

 • Dit is een standaard-optie in versie 7. Het maakt een kopie van courses op een lokale pc of pda, waarin gewerkt kan worden. Back Pack kijkt bij opstarten de verschillen na en update desgewenst de lokale courseinformatie en content. Zie het als een mobiliteitsbevordering. De kosten hieraan verbonden zijn $ 49,99 per student voor een levenslange licentie. Het probleem bij de EUR is alleen dat de MyEUR portal Back Pack authenticatie niet doorlaat. DIA zoekt dit verder uit. Ronald is een voorstander om deze optie mee te geven in de nieuwe versie, maar dan moet het wel werken. Ronald probeert nu deze tool als testversie te krijgen voor de Bb-coördinatoren. Als studenten vragen naar deze tool, dan adviseren deze nog niet aan te schaffen.

MyEUR.nl

 • In Bb zijn vaak ook oude announcements zichtbaar. Het probleem is dat een hoop docenten deze announcements permanent maken met als gevolg dat ze altijd blijven staan.
 • Eind maart zal er een single-sign-on naar de student storage mogelijk zijn.

5. W.v.t.t.k. en Rondvraag

 • Ronald en Rob hebben nog overleg met hun leidinggevenden over de Blackboard Conference van 6 tot en met 13 juli 2007.
 • Het aanmaken en toekennen van meerdere primaire rollen is in Bb7 mogelijk. Bart geeft aan hier terughoudend mee te zijn.

6. Sluiting

 • Sluiting vergadering om 11.55 uur
 • Volgende vergadering: dinsdag 24 april 2007
  (EB-26 van 10.00 uur tot 11.30 uur)
 • Vergaderdata Bb coördinatoren overleg 2007
  24 april 2007 10.00-12.00 EB-26
  12 juni 2007 10.00-12.00 EB-26
  14 augustus 2007 10.00-12.00 EB-26
  2 oktober 2007 10.00-12.00 EB-26
  20 november 2007 10.00-12.00 EB-26