Verslag 8 juli 2003

Aanwezig:
Ronald Hos (vz), Nikolaos Avraam, Gerard Baars, Terrence Bieler, André Cheung Tam He, Mark Dambrink, Guus Eilers, Nienke Kortbeek, Ilse Maan, Marloes van Dort (not.)

Afwezig:
Rob van den Bos (m.b.), Mathijs Doets, (m.b.), Bart Germeys, Annemiek Wieland.

1. Opening

2. Verslag 10 juni 2003

 • Ad. 4, 2e alinea: Het hangt van de uitkomsten van de testmigratie af voor welke optie zal worden gekozen.
 • Ad. 5, 5e streepje: LP kan packages maken die de grootte van courses enigszins in bedwang houdt. Grootste probleem vormt de shared workspace. Hier staan nu al een aantal zeer grote files in. Wordt in de gaten gehouden.

3. Mededelingen

 • Er komt 146 Gb extra capaciteit beschikbaar. Na de migratietest zal dit worden geïnstalleerd.
 • De migratietest staat gepland in week 31. De productieserver zal dan minimaal 72 uur uit de lucht zijn. De precieze dagen zijn nog niet bekend. Verwacht wordt dat de productieomgeving geen schade zal ondervinden van de test. Opgemerkt wordt dat het voor studenten i.v.m. tentamens van belang is dat zij tijdig op de hoogte worden gebracht dat Bb een paar dagen niet beschikbaar zal zijn.
  Ronald zal een mededeling op Bb zetten.
 • GeM en EED draaien op dit moment nog op de server van FB. Ronald heeft contact gehad met FB; de courses zullen binnenkort worden overgezet.
 • In het Eurekaweeknummer van EM zal er een artikel verschijnen over Bb. In het nieuwe jaar zullen in EM een aantal artikelen over Bb verschijnen; zowel over de technische kant, de inhoudelijke kant als nieuwe initiatieven.
 • Het CvB heeft besloten dat voor medewerkers via de EUR ADSL beschikbaar komt. In oktober vindt er een kleine pilot plaats met een paar proefpersonen. Het CvB beslist binnenkort over ADSL voor studenten.

4. Stand van zaken

 • Ronald informeert of er nog aanvullingen zijn op het Bb-6 migratieplan. Het plan dat aan de coördinatoren is toegezonden is definitief, mits DIA akkoord gaat. Er zijn op dit vlak nog een paar kanttekeningen. Op dit moment zijn zowel het Bb-6 testtraject als de LCMS-pilot actueel. Echter, niet duidelijk is hoe beide projecten worden gefinancierd. Voor de migratie van Bb-6 zijn twee nieuwe servers nodig. I&A beschikt momenteel niet over de middelen om deze aan te schaffen. De prioriteit ligt voor I&A bij het ADSL-project. Dit betekent dat de planning, om in januari een volledige testomgeving voor docenten klaar te hebben, nu niet meer zeker is. De migratietest van Bb-6 gaat nog wel door, maar dan op de oude servers. Ook voor het LCMS-project geldt dat de geplande pilot voorlopig geen doorgang zal hebben. Er is bij DIA momenteel geen (extra) fte beschikbaar voor Bb-6 en LCMS.
  Er zal over dit onderwerp verder worden gesproken in een overleg tussen de directeur I&A en de adjunct directeur OO&S en in de stuurgroep.
 • In het ICTO-platform zal een presentatie worden gegeven door het OECR over de ervaringen met LP. De toepassing blijkt niet voor iedere course geschikt te zijn. Dit hangt in grote mate af van de actualiteit van de course.
 • De meeste faculteiten zijn bezig met snapshots, maar afronding kan pas na verschijning van de studiegidsen. Bij een inventarisatie onder de aanwezigen blijkt er weinig behoefte te zijn aan een (vervolg) workshop voor snapshots, een goede handleiding moet voldoende zijn.
  S.v.p. tijdig bij Ronald aangeven voor welke courses content moet worden gekopieerd en of er extra categorieën moeten worden aangemaakt in de course
  catalog.
 • Er wordt nogmaals een oproep gedaan docenten te stimuleren hun courses op te schonen. Voor aanvang van de migratietest worden de in de datasource keys gemarkeerde bestanden gepurged.

5. Invoering course quotum

 • Er zijn weinig reacties gekomen van docenten op het ingevoerde course quotum. Voorlopig blijft de limiet op 220 Mb. In individuele gevallen kan dit worden aangepast.

6. W.v.t.t.k.

 • Via een uitgeverij heeft Guus een boek ontvangen (cartridge) met een aantal voorbeeld toetsen. Op het moment dat LCMS hier beschikbaar is kunnen deze daarbij worden gebruikt. Zo is het niet nodig zelf toetsen te ontwikkelen.
 • Gerard deelt een boekje uit van het OECR over Digit@le Did@ctiek. In deze brochure en op de website van het OECR worden een aantal tips en ideeën gegeven hoe ICT te verwerken in lesmateriaal.
  Voorgesteld wordt de vergadering van 8 augustus te laten vervallen. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 2 september.